Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava na hodinu

Příprava na hodinu


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje přípravu na hodinu somatologie, obsahuje výukové cíle, metody, prostředky, strukturu a organizaci hodiny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výukové cíle
3.
ÚIohy
4.
Prostředky
5.
Struktura a organizace hodiny
6.
Zvláštní didaktická hlediska

Úryvek

". Prostředky
• obsah : - Krevní elementy (krevní buňky)
- Červené krvinky
- Vznik, životnost, zánik červených krvinek
- Složení a funkce červených krvinek
- Krevní skupiny
- Rozlišení a určení krevních slupin
- Dědičnost krevních skupin

• jak se bude realizovat zápis žáka - žák na začátku hodiny dostane tištěný materiál s podrobnou osnovou výkladu, kam si v průběhu výkladu bude v případě potřeby zaznamenávat doplňující informace
-v tištěném materiálu bude uvedeno, na které straně v učebnici učivo žák najde
- žákům bude poskytnuta i elektronická prezentace
• jaké budou výukové metody
- Aktivační metoda - brainstorming
- Informačně receptivní metoda – výklad,popis, doplněno prezentací

- Názorně demonstrační metoda - předvádění
- Praktická metoda – nácvik praktických dovedností
• jaká didaktická technika a pomůcky
- učební pomůcky - zobrazení = prezentované přímo (sangvitest), počítač
- textové pomůcky - učebnice, tištěný materiál
- psací potřeby
- odborná učebna

5. Struktura a organizace hodiny
a) Úvod – zahájení hodiny, zápis do třídní knihy, seznámení s cíli – 5 min
b) Mobilizace předchozího poznatkového systému – Pomocí krátkého testu zjišťování pochopení a fixace předešlého učiva, společná kontrola a případné objasnění nejasného – 15 min
c) Motivace – Brainstorming – 5 min
d) Exponování nových poznatků
– Prezentace v PowerPointu s výkladem – 20 min
( Přestávka – 5 min)
– Prezentace krátkého filmu s doplněním informací – 20 min
e) Praktická aplikace a komparace- pomocí diagnostických sér Anti-A a Anti-B
určení krevní skupiny – 15 min
f) Fixace a procvičení nového učiva – shrnutí nového učiva a ověření pochopení nového učiva pomocí kladení otázek – 10 min
g) Ukončení hodiny - zadání domácího úkolu, rozloučení – 5 min


• pracovní podmínky – odborná učebna vybavena pomůckami pro předmět Somatologie + tabule, nástěnky, audiovizuální technika …
• jaká organizační forma – hromadná (frontální), skupinová výuka
• délka jednotlivých fází výuky:
- evokace – 5 min
- uvědomění si - výklad + prezentace výukových prostředků 40 min
- praktický nácvik 15 min"

Poznámka

UPOL, Práce obsahuje malou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d76e75b3b03.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Pripravu_na_hodiny_somatologie.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse