Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příprava na hodinu

Příprava na hodinu


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje příprava na hodinu psychologie. Rozebírají výukové cíle, úlohy, prostředky, strukturu a organizace hodiny a nakonec zvláštní didaktická hlediska.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výukové cíle
3.
Metody
4.
Úlohy
5.
Prostředky
6.
Struktura a organizace hodiny
7.
Zvláštní didaktická hlediska

Úryvek

"Somatologie -2.A (18 žáků), 16-17 let, I. stupeň pokročilosti
Učivo : Motivace, potřeby, překážky v uspokojování potřeb – 6 hod.
Téma hodiny: Motivace – 1 hod. (45 min)
Tematický celek: Člověk jako osobnost – 24 hod.

2.Výukové cíle

• Kognitivní
– žák definuje pojem motivace
- žák vyjmenuje motivační činitelé
- žák popíše motivační chování
- žák objasní pojem konflikt motivů

• Psychomotorický
- žák dovede uvést příklady konfliktů motivů (z praxe, ze života)
- žák dovede určit, zda na jedince působí vnitřní či zevní motiv (uvede příklady)

• Afektivní
- žák dokáže pochopit chování nemocných
- žák příjme za své empatické chování, snaží se pochopit chování nemocného, přistupuje k nemocnému taktně, neodsuzuje nevhodné chování nemocného a zcela respektuje práva nemocného

3. Úlohy

• úlohy na kognitivní cíle - vyjmenuj pojem motivace
- vyjmenuj motivační činitelé - popiš jednotlivé fáze motivačního chování - vysvětli co znamená konflikt motivů - vysvětli čtyři základní typy konfliktů mezi motivy
• úlohy na psychomotorické cíle - uveď příklady konfliktů motivů - z uvedených příkladů konfliktů mezi motivy urči, o jaký typ konfliktů mezi motivy se jedná -z uvedená příkladů urči, zda se jedna o působení vnitřních či vnějších činitelů - uveď, co tě motivovalo ke studiu na SZŠ (motivační činitelé)"

Poznámka

upol

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d76fd75f33e.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_na_hodinu_psychologie.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse