Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Problematika likvidace komunálního odpadu, zejména plastů

Problematika likvidace komunálního odpadu, zejména plastů

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zevrubně zabývá problematikou likvidace komunálního odpadů, konkrétně plastů. Charakterizuje odpadové hospodářství jako nové technologické odvětví. Sleduje komunální odpady jakožto směsný odpad ze služeb, obchodů, veřejných úřadů a institucí, řemeslných provozoven a odpad z domácností. Věnuje se separovanému odpadu, jeho sběru a třídění. Upozorňuje na nebezpečné látky vyskytující se v komunálních odpadech i na využití a likvidaci komunálního odpadu. Uvádí situaci v této oblasti v ČR. Zaměřuje se na plasty, PET lahve a jejich recyklaci. Závěr přináší pozitiva a negativa lahví z plastů a skla.

Obsah

1.
Odpadové hospodářství jako nový obor
1.1.
Odpadové hospodářství
1.2.
Současný stav odpadového hospodářství
2.
Komunální odpady
2.1.
Shromažďování komunálního odpadu
3.
Třídění a separovaný sběr
3.1.
Separovaný sběr odpadů
3.2.
Třídění komunálních odpadů
3.2.1.
Prosévání odpadu
3.2.2.
Mechanické třídění odpadu
3.2.3.
Jiné způsoby mechanického třídění
3.2.4.
Třídění odpadu vzduchem
3.2.5.
Flotační proces
3.2.6.
Optické třídění
3.2.7.
Elektrostatické odlučování
3.2.8.
Rozdružování v těžkých kapalinách
4.
Nebezpečné látky v komunálních odpadech
5.
Využití - likvidace komunálních odpadů
5.1.
Tepelné zpracování odpadů
5.1.1.
Spalování odpadů
5.1.2.
Tepelné zneškodňování odpadů (pyrolýza)
5.1.3.
Spalování odpadů v cementářských pecích
5.2.
Palivo z odpadů
5.3.
Čištění spalin
5.3.1.
Suchý postup čistění spalin
5.3.2.
Polosuché čištění spalin
5.3.3.
Mokrý postup čištění spalin
5.4.
Skládkování
5.5.
Biologické způsoby zpracování odpadů
5.5.1.
Kompostování
5.5.2.
Anaerobní rozklad
5.6.
Fyzikální a chemické zpracování odpadů
6.
Situace u nás (produkce, zneškodnění/využití odpadů v letech 1994 - 1999)
6.1.
Produkce TDO
6.2.
Zneškodnění/využití
7.
Plasty
7.1.
Úvod do problematiky
8.
Problematika PET
8.1.
Situace ve světě
8.2.
Současná situace v ČR
9.
PET
9.1.
Co je PET
9.2.
Fyzikální vlastnosti PET - polyetylentereftalát
9.3.
Pryskyřice plastů
9.4.
Identifikace plastů pomocí float-sink testu
9.5.
Mezinárodní zkratky názvu polymeru
9.6.
Předběžné zkoušky pro identifikaci plastů
10.
Produkce a nakládání s PET lahvemi
10.1.
Množství produkce PET láhví
10.2.
Filosofie nakládání s umělými lahvemi ve vybraných zemích světa
10.3.
PET lahve aneb několik rad co s tím
10.4.
Systémy sběru použitých láhví
11.
Recyklace
11.1.
Požadavky na PET lahve k recyklaci
11.2.
Principy recyklace
11.2.1.
Materiálová recyklace
11.2.2.
Chemická recyklace
11.2.3.
Surovinová recyklace
11.2.4.
Sendvičové (koextrudované - vícevrstvé) výrobky
11.2.5.
Superclean
11.2.6.
Supercycle
11.2.7.
Ecoclear
12.
Procesy recyklace
12.1.
Ze starých PET lahví nové technologie Vacurema®
12.2.
PET lahve - surovina k výrobě vláken
12.3.
Sortiment a využití recyklovaného vlákna
13.
Umělé lahve versus sklo
13.1.
Poměr skla a PET v ČR
13.2.
Výhody a nevýhody

Úryvek

"4 Komunální odpady
Pod pojmem komunální odpad se rozumí směsný odpad ze služeb, obchodů, veřejných úřadů a institucí, řemeslných provozoven a odpad z domácností.

4.1 Shromažďování komunálního odpadu
Komunální odpad je heterogenní materiál s časově proměnnou skladbou i množstvím. Činnost v oblasti odstraňování komunálního odpadu lze rozdělit do dvou pracovních oblastí, a to:
• odvoz odpadu
• zneškodňování odpadu
V první oblasti je zahrnuto jednak přechovávání odpadu v jednotlivých domácnostech počínaje vznikem odpadu a konče vysypáním do sběrných nádob a jednak shromažďování a odvoz na místo zneškodnění. Pro shromažďování komunálních odpadů se využívá nádobový systém s různými variantami nádob a speciálních sběrných vozů. Domovní odpad se nejčastěji ukládá do přesypných sběrných nádob o objemu 110 litrů (tyto jsou však ve stále větší míře nahrazovány plastovými nádobami o objemu 240 litrů) nebo přesypné kontejnery o obsahu 1110 litrů. Odpad je ze stanovišť sběrných nádob svážen sběrnými vozy, ve kterých se pro maximální využití nosnosti odpad zhutňuje pomocí stlačovacího zařízení

5 Třídění a separovaný sběr
Papír, plasty, textilie, sklo, kovy, organické i neorganické materiály jsou hlavní znovuzískatelné materiály obsažené v tuhém domovním odpadu. Znovuzískávání těchto materiálů nebo některého z nich je založeno na ekonomickém vyhodnocení a místních podmínkách. Pro třídění a separovaný sběr byly vyvinuty četné třídící technologie, jejichž cílem je vytřídit z komunálního odpadu:
• zdroje surovin pro průmysl
• palivo pro výrobu energie
• materiál použitelný pro rekultivaci půdy
• materiál ukládaný přímo do přírodního prostředí

5.1 Separovaný sběr odpadů
Přestože existují a jsou již v provozu zařízení na třídění odpadů, stále větší část jejich recyklace se provádí separovaným sběrem. Buď to je to přinášecí způsob do oddělených nádob nebo kontejnerů nebo odvážecí způsob přímo od domů. Uskutečnění odděleného sběru v domácnostech, který je podmínkou úspěšné recyklace druhotných surovin, vyžaduje kromě nádoby na běžné kuchyňské odpady i sběrné nádoby na další druhy odpadů, jako je papír, sklo, textil a kovy. Přitom tyto nádoby musí být uzavíratelné,snadno čistitelné a hygienicky nezávadné. Tyto sběrné nádoby jsou umístněny na sběrných stanovištích a jsou barevně odlišeny. Využitelnost komunálního odpadu se ještě zvyšuje tím že, z něj lze odstranit nebezpečné látky. Města zřizují na vlastní náklady tzv. sběrné dvory, kde bezplatně město odebere od obyvatel nebezpečné i nadměrné odpady jako jsou leničky, televize, koberce, autobaterie ….atp.. Aby bylo řešení tohoto problému ještě zefektivněno zřizují se sběrná místa přímo v obchodních centrech například pro použité bateriové monočlánky nebo staré léky. To je však do jisté míry ovlivněno přístupem z řad občanů, protože se při zavádění separovaného sběru od občana – původce odpadu požaduje práce navíc spočívající v roztřídění odpadu na vybrané složky a jejich donášce, proto je třeba změnit dosavadní náhled obyvatel na odpad tak, aby se třídění odpadu stalo pro každého občana samozřejmostí."

Poznámka

Práce obsahuje množství grafů, tabulek a schémat. Čistý text tvoří cca 45 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12145
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse