Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Problematika znečištění vody

Problematika znečištění vody


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň

Charakteristika: Práce obsahuje krátké a stručné výpisky o problematice znečištění vody. Příčiny a možná řešení dané problematiky.

Obsah

1.
Hydrosféra
2.
Znečištění
2.1.
Biologické znečištění
2.2.
Chemické znečištění
2.3.
Fyzikální znečištění
3.
Možnosti řešení

Úryvek

"Problematika znečištění vody
 asi 97 % veškeré vody na světě se nachází v mořích a oceánech
 pouze 3 % tvoří sladká voda – z toho 2 % jsou ledovce a pouze 1 % tvoří voda, která by mohla být pitná
 stoupá spotřeba pitné a užitkové vody
 znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa
 výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě
 znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i ekosystémů v jejich okolí
 v přírodě ubývají vodní zdroje – úbytek povrchové a podzemní vody v důsledku regulací vodních toků, meliorací (= zkvalitnění půdy jejím odvodněním) a snížením vsakování
 vzrůstá znečištění vody lokální (přímé vypouštění odpadních vod) i plošné (splachy a průsak)
 biologické znečištění – silážní šťávy, močůvka, odpady potravinářského průmyslu (škrobárny, cukrovary), sinice
 chemické znečištění:
• ropa a ropné produkty – havárie ropných tankerů, ropovodů, vrtných plošin, úniky topných a mazacích olejů
• fenoly – součást odpadních vod při zpracování fosilních paliv, toxické a karcinogenní
• detergenty – obsahují tenzidy a fosforečnany, na hladině vzniká pěna – nedostatek kyslíku, působí toxicky
• hnojiva – nebezpečné zejména dusičnany, do vody se dostávají splachem z půdy
• pesticidy – splach z půdy
• těžké kovy – ze skládek odpadů (suché články), z odpadních průmyslových vod a imisí"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55fab137b0709.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
problematika_znecistene_vody.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse