Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Programování v praxi

Programování v praxiKategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázky z předmětu Programování v praxi zpracované na střední průmyslové škole charakterizují jednotlivé datové typy a popisují vlastnosti, tvorbu a využití základních řídicích struktur.

Obsah

1.
Struktura programu, oblast existence a oblast platnosti identifikátoru
2.
Vizuální objekty, vstup a výstup dat, konverzní funkce, ukazatel třída, objekty, dědičnost
3.
Datové typy jednoduché: rozdělení, deklarace v různých programovacích jazycích
4.
Datové typy strukturované – pole: deklarace v různých programovacích jazycích, rozdíly
5.
Datové typy strukturované – záznam: deklarace v různých programovacích jazycích, použití příkazu WITH
6.
Datové typy strukturované – soubor: deklarace v různých programovacích jazycích, odlišnosti jednotlivých typů souborů
7.
Základní řídicí struktury – přiřazovací příkaz: rozdíl v syntaxi v různých programovacích jazycích, výraz, kompatibilita vzhledem k přiřazení
8.
Základní řídicí struktury – podmínění příkaz: úplný a neúplný podmíněný příkaz, syntaxe
9.
Základní řídicí struktury – příkaz CASE: syntaxe v různých programovacích jazycích, vývojový diagram
10.
Základní řídicí struktury – cyklus WHILE: syntaxe v různých programovacích jazycích, vývojový diagram
11.
Základní řídicí struktury – cyklus REPEAT: syntaxe v různých programovacích jazycích, vývojový diagram
12.
Základní řídicí struktury – cyklus FOR: syntaxe v různých programovacích jazycích, vývojový diagram
13.
Práce se soubory – čtení textových souborů: posloupnost příkazů pro úspěšnou práci s textovými soubory, příkazy pro čtení v různých programovacích jazycích, možnosti čtení

Úryvek

"0.Struktura programu (návěští, const, var, procedure, tělo programu), oblast existence (definiční obor) a oblast platnosti identifikátoru

Základní struktura programu
Program ;

{ direktivy překladače }
Uses
Label - jsou to čísla 0 až 9999 nebo identifikátory, které
se použijí v programu k určení řádku pomocí příkazu goto
Const
Type
Var
Begin

End.

Základní pojmy

1. Identifikátory
Jazyk Pascal nabízí několik druhů indentifikátorů, speciálních znaků a klíčových slov. Mezi speciální symboly patří jedno a dvojznakové symboly ( + - := () : ; ) a klíčová slova ( begin end if then repeat while ).

Identifikátory se používají jako jména proměnných, konstant, datových typů, procedur. Určité identifikátory jsou definovány přímo v jazyku Pascal, např. integer, real, write, repeat, a nazývají se standardní (předdefinované). Ty ostatní si programátor definuje sám.

Z hlediska oblasti platnosti identifikátorů se dělí na globální a lokální. Globální identifikátory jsou definovány pro celý program, lokální identifikátory jsou definovány pouze pro určitou část programu.

2. Konstanty
Konstanty označují hodnoty, jejichž hodnota je známa již při psaní programu a nebude se v průběhu programu měnit.
Const
Maximu = 50;
Minimum = -50; nebo minimum = -maximum;
Každá konstanta je nějakého datového typu a pro určení tohoto typu platí následující pravidla:
• Číslo bez znaménka, které obsahuje pouze číslice, je typu integer, jinak je typu real
• Označuje-li znakový literál jeden znak, je konstanta typu char, označuje-li posloupnost n znaků (n>1), je konstanta typu řetězec délky n

3. Proměnné
Proměnné jsou na rozdíl od konstant takové datové objekty, které se mohou v průběhu výpočtu měnit. Každá proměnná je určitéh typu a tímto typem je také dána množina přípustných hodnot proměnné. Datový typ proměnné a její identifikátor se deklarují v deklarační části.
Var
Maximum: integer;
Rozhodnuti: boolean;
Nadefinování hodnot se provede pomocí přiřazovacího příkazu a také příkazu vstupu.
Maximum:= 100; - proměnná maximum bude mít hodnotu 100 dokud program neskončí nebo dokud jiný přiřazovací příkaz nebo příkaz vstupu nezmění hodnotu proměnné.

4. Datové typy
Datový typ definuje v programování druh proměnných. Je určen oborem hodnot a zároveň výpočetními operacemi, které lze s daty provádět."

Poznámka

Součástí práce jsou diagramy o rozsahu cca 1 strany. Důležité informace jsou tučně značeny.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu 1 až 4 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x501d613d8c328.zip (126 kB)
Nezabalený formát:
Programovani_v_praxi_MO.doc (267 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse