Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Projekt diplomové práce - Poruchy chování v předškolním věku – depistáž a intervence v Mateřské škole

Projekt diplomové práce - Poruchy chování v předškolním věku – depistáž a intervence v Mateřské školeKategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, Brno

Charakteristika: Povinná příprava na diplomovou práci - zpracování projektu diplomové práce na téma poruchy chování v předškolním věku.

Obsah

OSNOVA PROJEKTU
1.
Vymezení řešené problematiky a základních pojmů (dle tématu práce)
2.
Shrnutí dosavadního stavu řešení či poznání (stručná rešerše, východisko pro cíl práce, formulace výzkumných problémů apod.)
3.
Cíl práce
4.
Pracovní postup (přístup k řešení, metody, techniky, nástroje apod.)
5.
Organizační, materiální a finanční zabezpečení práce (časový harmonogram práce aj.)
6.
Předpokládané využití výsledků (způsoby prezentace, publikace apod.)
7.
Seznam literatury a odkazů (citované a výchozí informační zdroje)

Úryvek

"1. Vymezení řešené problematiky a základních pojmů

Ve své diplomové práci se budu zamýšlet nad otázkou problematiky poruch chování v předškolním věku, možnou depistáží a efektivní intervencí. V tomto věku vzniká často příčina poruch chování, avšak k depistáži dochází mnohdy o několik let později.
Budu se zaměřovat na vývojovou psychologii, faktory ovlivňující psychiku člověka a již zmíněnou depistáž a intervenci ze strany učitelek v mateřských školách.

2. Shrnutí dosavadního stavu řešení či poznání
Mateřská škola, ve které budu provádět naprostou většinu pozorování, čítá 6 učitelek, 75 dětí (tj. plná kapacita této MŠ), 3 třídy.
Mateřská škola je zaměřená na to, aby z ní odcházely děti s dobrým morálním základem, vyrovnané, energické a s vědomím, že se mohou věnovat různým koníčkům (jako psychohygienu a prevenci před škodlivými vlivy).
Důraz je kladen i na zdravý životní styl. Učitelky se jim snaží dát z běžných situací ponaučení. Děti mají strukturovaně rozvržený čas, rodiče se mohou programu účastnit.
Výchovné problémy se vždy řeší společně s rodiči. Při podezření na nevhodné zacházení ze strany rodičů se učitelky ihned zaměřují na rizikové projevy, konzultují je a řeší s rodiči. Lze využít i služeb psychologa.

Výzkumné otázky pro učitelky:
1.) Jakým způsobem postupují učitelky mateřských škol při podezření na problémové chování?
2.) Je v praxi vůbec možné efektivně zasáhnout?
3.) Jak bude váš zásah působit na rodiče dítěte?
4.) Je vůbec ze strany rodičů žádoucí, aby byl v mateřských školách etopedicky vyškolený personál?
5.) Upřednostňují podle vaší praxe rodiče pedagogy proškolené na výuku cizích jazyků spíše než na výchovně zaměřené pedagogy?
Výzkumné otázky pro rodiče:
1.) Jak na vás bude působit zásah učitelky v případě podezření na rizikové chování u vašeho dítěte? (Vysvětlím pojem „rizikové“.)
2.) Je pro vás žádoucí, aby byl v mateřských školách etopedicky vyškolený personál?
3.) Upřednostňujete pedagogy proškolené na výuku cizích jazyků spíše než na výchovně zaměřené pedagogy?"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5322cc51dce61.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Projekt_DP.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse