Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Projekt do MŠ na téma Zima - Předškolní pedagogika

Projekt do MŠ na téma Zima - Předškolní pedagogika


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl

Charakteristika: Práce obsahuje projekt do mateřské školy na téma zima- předškolní pedagogika. Popisuje aktivity na každý den.

Obsah

1.
Úvod a charakteristika projektu
2.
Zvířátka v zimě- ptáčci v zimě
3.
Mikuláš a čert
4.
Vánoční besídka- vánoční koncert
5.
Zimní olympiáda
6.
Loučení se zimou
7.
Literatura

Úryvek

"Dítě a jeho psychika:
Dílčí cíle:
− rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
− rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
− rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
− rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
Očekávané výstupy:
− správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
− pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
− vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
− vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

Dítě a ten druhý:
Dílčí cíle:
− seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
− osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
− posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
Očekávané výstupy:
− porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
− přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
− odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
− uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
− chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
− uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
− spolupracovat s ostatními

Dítě a společnost:
Dílčí cíle:
− poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
− rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
− rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
Očekávané výstupy:
− běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
− aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
− spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
− různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

Dítě a svět:
Dílčí cíle:
− seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
− vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
− poznávání jiných kultur
− pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
Očekávané výstupy:
− přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
− aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)
− sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu jeden půl strany a naskenované písničky o rozsahu 4 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5348f1275825e.zip (723 kB)
Nezabalený formát:
P_P_projekt_skolka_v_zime.doc (834 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse