Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení - Ebulioskopie

Protokol z laboratorních cvičení - Ebulioskopie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma: Ebulioskopie, stanovení molární hmotnosti sacharózy.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovit molární hmotnost sacharosy.

Pomůcky: Swietoslavského ebuliometr, 2 kahany, skleněné kuličky, Beckmannův teploměr, zpětný chladič


Chemikálie: Sacharosa, destilovaná voda


Princip: Nad roztokem tuhé látky v kapalině je vždy nižší tlak nasycených par než nad čistým rozpouštědlem (Raoultův zákon). Přímým důsledkem snížení tlaku par nad roztokem je zvýšení jeho teploty varu. Rozdíl teplot varu roztoku a čistého rozpouštědla závisí pouze na koncentraci rozpouštěné látky. Tuto závislost vyjadřuje ebulioskopická rovnice:KE ebulioskopická konstanta rozpouštědla
cm molalita rozpouštěné látky

Molalita udává látkové množství rozpuštěné látky n2 v 1 kg rozpouštědla:Spojením obou rovnic a jejich úpravou dostáváme vztah pro výpočet molární hmotnosti rozpouštěné látky:m1 hmotnost rozpouštěné látky (g)
m2 hmotnost rozpouštědla (g)
rozdíl teploty varu rozpouštědla a roztoku
KE (H2O) = 0,51 kg.K.mol-1
[M2] = kg.mol-1
Postup práce:

1. Do ebuliometru s Beckmannovým teploměrem nastaveným pro měření v oblasti 100-105°C jsme nalili 110 ml destilované vody.
2. Do varné nádoby jsme vhodili několik skleněných kuliček, připojili jsme zpětný chladič a Beckmannův teploměr.
3. Stanovili jsme teplotu varu rozpouštědla, po jeho částečném zchladnutí jsme do ebuliometru nasypali 5 g sacharosy a opětovně jsme stanovili teplotu varu roztoku.
4. Takto jsme přidali ještě dvakrát 5 gramů (tj. 10g a 15g dohromady) sacharosy a změřili pro jednotlivé hmotnosti teploty varu.
5. Vypočítali jsme molární hmotnosti sacharosy pro jednotlivá měření a výsledky jsme zhodnotili Dean-Dixonovým testem. Z otestovaných hodnot jsme vypočetli průměr.
6. Pomocí tabulkové hodnoty molární hmotnosti sacharosy, jsme spočetli absolutní a relativní chybu měření."

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje malou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54db42934a24b.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Ebulioskopie.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse