Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Stanovení železa 1, 10 fenantrolinem (Spektrofotometrie VIS)

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Stanovení železa 1, 10 fenantrolinem (Spektrofotometrie VIS)


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Stanovení železa 1, 10 fenantrolinem (Sepktrofotometrie VIS), včetně výpočtů a grafů.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol:

1. Proměření elektronového absorpčního spektra komplexu a nalezení vhodné vlnové délky
pro měření - max.
2. Sestrojení kalibračního grafu - .
3. Stanovení koncentrace Fe2+ v neznámém vzorku.
4. Vyhodnocení, zpracování výsledků.


Pomůcky: Přístroj: Specol 11


Chemikálie: Zásobní roztok Fe2+ o koncentraci c = 5.10-4 mol.l-1, roztok acetátového tlumiče, roztok 1,10-fenantrolinu o c = 1.10-2 mol.l-.


Princip: Spektrofotometrie VIS
Prochází-li spojité záření o vlnových délkách 400 - 800 nm homogenním kapalným nebo plynným prostředím a rozloží se pak hranolem nebo mřížkou, dochází k tomu, že záření určitých vlnových délek bylo prostředím pohlceno (absorbováno). Absorbováno může být pouze záření těch vlnových délek, jejichž energie se rovná rozdílu energetických hladin základního a některého excitovaného stavu.
Při absorpci viditelného záření dochází k excitaci tzv. valenčních elektronů. Pokud jsou absorbující látkou atomy, projeví se absorpce záření jako úzká absorpční čára. Molekuly látek, které se vyskytují při měření roztoků, poskytují rozšířené absorpční pásy.

Zdrojem VIS záření je žárovka s wolframovým vláknem, která poskytuje spojité záření o vlnové délce od 320 do 2000 nm.
Absorbující systém tvoří skleněné kyvety s měřeným roztokem tloušťky 1 cm.
Detektory záření tvoří fotonky a fotonásobiče."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5593b9d74805e.zip (37 kB)
Nezabalený formát:
Stanoveni_zeleza_fenantrolinem.doc (145 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse