Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > První triumvirát

První triumvirát


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pokrývá období římských dějin od zformování prvního triumvirátu po smrt Gaia Julia Caesara. První oddíl předkládá krátké medailonky aktérů prvního triumvirátu. Následně je vylíčen jeho vznik, průběh a rozpad po smrti Crassově. Práce pokračuje občanskou válkou mezi Caesarem a Pompeiem, Caesarovou diktaturou a smrtí. V závěru autor hodnotí dané období a Caesarovo působení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hlavní hrdinové
2.1.
Gnaeus Pompeius Magnus
2.2.
Marcus Licinius Crassus
2.3.
Gaius Julius Caesar
3.
Vznik triumvirátu
4.
První triumvirát – cesta Caesara k moci
5.
Rozpad triumvirátu
6.
Občanská válka
7.
Diktatura
8.
Smrt Caesara
9.
Závěr

Úryvek

"Hlavní hrdinové
Gnaeus Pompeius Magnus (*106 př.n.l. - †48 př.n.l.)
Pompeiova rodina byla velice bohatá. Jeho otec si za svůj život vyzkoušel postavení kvestora, prétora a v roce 89 př.n.l. dokonce i konzula. Své vojevůdcovské schopnosti předvedl Pompeius poprvé, když pomohl Luciovi Corneliovi Sullovi v úspěšném boji proti Gaiovi Mariovi. Sulla se stal diktátorem a Pompeius jeho generálem. Sulla ho vyslal na Sicílii a do Afriky, aby skoncoval s dalšími stoupenci Maria. I když ne úplně vybíravými způsoby, poradil si s oběma úkoly. Od Sully si vysloužil cognomen Magnus – Veliký. Jeho dalším úspěchem bylo potlačení Lepidova povstání. V roce 76 př.n.l. vyjel v hodnosti prokonzula do Hispánie, aby zde porazil posledního mariovce Sertoria. Avšak ani za 5 let to úplně nedokázal. Boj byl ukončen zradou a Sertorius byl zavražděn svým důstojníkem. Když se vracel Pompeius z Hispánie, ukradl Crassovi vítězství nad Spartakem dopisem senátu, ve kterém tvrdil, že Crassus porazil pár otroků, zatímco on vyhrál válku. Roku 70 př.n.l. se stal spolu s Crassem konzulem. Příštího roku však bylo jejich společné konzulství ukončeno a Pompeius se odjel do středomoří vypořádat s piráty. Svůj úkol splnil rychle, a tak byl poslán na Blízký východ bojovat proti pontskému králi Mithridatovi VI. I zde byl úspěšný. Po vítězství roku 65 př.n.l. zůstal na východě a pomáhal uspořádat Kavkaz a Palestinu.

Marcus Licinius Crassus (*115 př.n.l. - †53 př.n.l.)
Stejně jako Pompeius, i Crassus byl jedním z generálů Sully. Crassus byl také velice bohatý, ale svůj majetek získal především díky proskripcím, lichvářským půjčkám, obchodem jak se zbožím, tak s otroky a investicemi do domů. Lid mu dokonce přiřkl přezdívku dives – boháč. Kromě vlastnictví velké části Říma mu slávu přinesla porážka Spartakova otrockého povstání roku 71 př.n.l. Zajal 6000 otroků a ukřižoval je jednoho vedle druhého podél Via Appia. Nechvalně se také proslavil použitím decimace, popravením desetiny vylosovaných vojáků. Zavraždil tak 4000 vlastních mužů. Přestože se s Pompeiem navzájem nesnášeli, stal se Crassus roku 70 př.n.l. jeho konzulským kolegou. Po roce konzulství, na rozdíl od Pompeia, který odjel válčit, zůstal nadále v Římě a získával další příznivce a bohatství.

Gaius Julius Caesar (*102/100 př.n.l. - †15. března, 44 př.n.l.)
Narodil se v aristokratické rodině Juliů roku 102, nebo 100 př.n.l. Byl synovcem Gaia Maria a také přívržencem populárů. Není proto divu, že se objevil na seznamu proskribovaných osob, ale naštěstí se mu podařilo utéct z Říma dříve, než ho optimáti dopadli. Sulla o něm prý (podle Plutarcha) tehdy prohlásil: „v Caesarovi je skryto mnoho Mariů.“ Jakmile se dozvěděl o Sullově smrti roku 78 př.n.l., okamžitě se vrátil do Říma a začal si zde budovat jméno svým aktivním protisullovským přístupem. Roku 70 př.n.l. odjel do Hispánie jako kvestor a po návratu byl v roce 63 př.n.l. zvolen prétorem a nejvyšším knězem (pontifex maximus). Byl velice zadlužený, a tak si půjčil peníze na splacení části dluhů od Marca Crassa. Další majetek a slávu získal, když se v Hispánii vypořádal s keltskými kmeny Lusitány a Ibery."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z dějepisu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f7e135e25f54.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Prvni_triumvirat.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse