Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Psychologie osobnosti: základní rámec a zkušební otázky

Psychologie osobnosti: základní rámec a zkušební otázkyKategorie: Psychologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text ke studiu psychologii osobnosti charakterizuje člověka jako bytost nadanou vědomým a sociální bytost a zmiňuje se o využití pojmu osobnost a individuum v psychologii. Dále obsahuje zadání otázek ke zkoušce a tabulku shrnující tři základní přístupy k psychologii osobnosti.

Obsah

1.
Člověk jako bytost nadaná vědomím a sociální bytost
2.
Pojem osobnost v psychologii
3.
Individuum
4.
Zkušební témata
5.
Tři přístupy k psychologii osobnosti (tabulka)

Úryvek

"Člověk je biologická a společenská bytost,řadíme se k druhu rodu Homo Sapiens.Na rozdíl od jiných živočichů se vyznačujeme vědomím,schopností poznávat jak vnější svět,tak i sám sebe,rozhodovat se(vytyčovat si cíle,rozhodovat se mezi nimi)a rozumně jednat.Charakterizuje nás vzpřímená chůze,ruce přizpůsobené práci,vysoce vyvinutý mozek schopný přetvářet ho v souladu se svými potřebami,zájmy,ideály.
Člověk je zároveň i společenskou bytostí. Společenský život a práce vyvolaly nejen vznik lidského vědomí,učinily člověka schopným poznávat a pracovat,ale i uvědomovat si sebe samého.Sebeuvědomování je vrcholem vývoje člověka.
Člověk jako rodový druh je výsledkem dlouhodobého historického vývoje.Člověk je biologicky,historicky a společensky podmíňený jedinec.Člověk je mnohostranná (biologicky,historicky podmíněná a sociální)bytost je předmětem bádání přírodních i společenských věd.
Osobnost je člověk jako člen společnosti charakterizovaný z hlediska společenského významu a společenské činnosti. Osobnost je člověk jako společenská bytost,která plní určitou společenskou roli a zaujímá určitou společenskou pozici.
Společenská role-to je společenská funkce osobnosti. Je např.role otce a matky,učitele,lékaře,dělníka, žáka apod.
Společenská pozice-je to systém společenských vztahů osobnosti.Do těchto vztahů zahrnujeme především vztahy osobnosti k jiným lidem , k sobě samému ,k vlastním a společenským pracovním povinnostem, k materiálním podmínkám života.Společenské vztahy charakterizuje morální tvář osobnosti.
Pojmu osobnost se v psychologii užívá ve všeobecném významu – nemá hodnotící ráz. Neoznačujeme jím jen tzv.velkou,silnou osobnost,toho,kdo je významný,ale i všední průměrnou,ba dokonce i patologickou(chorobnou)nebo zločinnou osobnost.V psychologickém smyslu je osobností každý člověk.
Hlavními znaky osobnosti jsou tedy její společenská podstata a sociální funkce.Je předmětem bádání,zkoumání společenských věd.
Individuum-je konkrétní osobnost jako souhrn všech jejích zvláštností,nebo jinými slovy:osobnost ve své svéraznosti..Osobnost se vyznačuje mnohými vlastnostmi.Tyto vlastnosti se však u každé konkrétní osobnosti spojují zvláštním způsobem.Některá osobnost se může např.vyznačovat výraznými intelektuálními vlastnostmi,jiná citovými,charakterovými atd…Z tohoto hlediska se v psychologii konstatuje, že každá osobnost je jedinečná,neopakovatelná-je individuum.Jedinečnost,osobitost každé osobnosti je její nejpodstatnější charakteristikou.Charakterizovat svéráznost,vyjímečnost ,vlastnosti osobnosti-individuum-znamená charakterizovat ji konkrétněji,podrobněji a tím úplněji."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ab7de5871b.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Psych_osobnosti_ramec_otazky.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse