Psychologie pro pedagogy 1/5

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsáhle zpracované státnicové otázky z psychologie pro pedagogy pokrývají témata psychických procesů, paměti, učení a struktury i dynamiky osobnosti. Navazující otázky naleznete zde Psychologie pro pedagogy 2/5.

Obsah

1.
Kognitivní a konativní procesy. Jejich uplatnění ve vyučovacím procesu. Čivost a vnímání, paměť, představivost
2.
Emotivní procesy. Emoce a jejich význam v životě člověka. Fyziologické projevy, klasifikace. Emoce a motivace. Patologie emocí
3.
Myšlení, řešení problémů. Psychologie tvořivosti, rozvoj kreativity
4.
Analýza paměti a pozornosti a jejich využití ve vyučovacím procesu
5.
Učení pojmům a vědomostem
6.
Druhy učení
7.
Teorie osobnosti a jejich aplikace v pedagogické praxi. Struktura osobnosti, vlastnosti osobnosti
8.
Dynamika osobnosti, temperament. Typy temperamentu a jejich projevy u žáků
9.
Výkonové vlastnosti osobnosti. Vlohy, schopnosti, dovednosti a jejich rozvíjení ve vyučovacím procesu
10.
Složky a druhy inteligence

Úryvek

"4. A KOGNITIVNÍ A KONATIVNÍ PROCESY. JEJICH UPLATNĚNÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU. ČIVOST A VNÍMÁNÍ, PAMĚŤ, PŘEDSTAVIVOST.

„Čím více smyslů zasáhneš, tím více se děti naučí“. Daníček -> používat ve vyučovacím procesu auditivní, vizuální a jiné pomůcky.
Kognitivní procesy:
Kognitivní procesy jsou psychické procesy poznávací. Mají na starost spojení individua s okolním světem. Za základní znaky kognitivních procesů se považuje, že i sou součástí vyhledávajícího chování a mají proto úzký vztah k motivaci, že jsou interpretacemi, nikoli odrazy skutečnosti, že umožňují orientaci v jednoznačných i víceznačných situacích, že vedou k výstavbě kognitivních struktur. Jsou ovlivněny vybavenosti jedince, jeho konstitucí, pohlavím věkem, sociálně kulturním prostředím, životní historií a jsou navzájem propojeny.
Konativní procesy:
Čivost:
K odběru informací z vnějšího prostředí i z vlastního organismu slouží činnost smyslových orgánů, které generují senzorické (smyslové) procesy jako nositele informací. Činnost smyslů (zraku, sluchu, čichu atd.) se označuje jako čití.
Počitek - vzniká jako jednoduchý prožitek pří působení podnětu na receptor. Projevuje se jako psychický jev. Počitek obsahuje informaci o kvalitě a kvantitě vyvolávajícího podnětu. Je to elementární odraz předmětu nebo jevu, "je to jediná vlastnost vjemu" (jako je barva, rozměr, chuť...), vnímáme je jednotlivými smysly - zrakem, sluchem, chutí, čichem, hmatem.
Senzorické procesy - k reprodukci života je nezbytný příjem informací o vnějším i vnitřním prostředí organismu. Senzorické procesy jsou činnosti, jejichž hlavní funkcí je recepce (příjem) podnětu, tj. přijímání a rozlišování různých hodnot jednotlivých senzorických vlastností (vlastnost podnětu, která může měnit jeho hodnotu beze změny hodnot jiných vlastností, např. jasnost světla, ale naproti tomu polarita světla není senzorickou vlastností, protože není podnětem!).
Receptor je vlastním přijímačem senzorických vlastností. Tvoří vstupní část senzorického systému, který označujeme i termínem smyslový orgán nebo termínem analyzátor. Receptor tvoří soustavy čivých buněk, odpovídajících na působení různých druhů energií (mechanické, chemické, světelné podněty). V receptoru dochází k přeměně těchto energií v nervové impulsy do mozku, do korového centra příslušného smyslového orgánu, jež je označováno jako analyzátor.
Rozeznáváme 3 druhy receptorů: – mechanoreceptory (reagují na tlak)
- chemoreceptory (reagují na chemické substance)
- fotoreceptory (reagují na světlo)
dále rozlišujeme: a) vnější (exteroreceptory), které přinášejí informace z vnějšího prostředí
- dálkové (telereceptory) - zrakové, sluchové, čichové receptory
- dotykové (kontaktoreceptory) - chuťový, tlakový, tepelný aj.
b) vnitřní (interoreceptory), které informují o stavu organismu
- proprioreceptory - dotyk, rovnováha, poloha
- visceroreceproty - trávení, dýchání, krevní oběh, sexuální aj.

Jestliže týž podnět působí na receptor delší dobu, dochází ke snížení jeho citlivosti. Tento jev označujeme jako smyslovou adaptaci. Hranice intenzity podnětu, na níž již nebo ještě reagují receptory, označujeme jako absolutní prahy. Dolní počitkový práh je nejmenší množství energie, které je schopno vyvolat reakci ve formě nervového impulsu. Horní počitkový práh je největší množství energie, při němž ještě receptor reaguje specificky.
a) zrakové počitky: podmětem jsou elektromagnetické vlny (délka od 380 do 700 mm), které odráží lidské oko. Vlastním receptorem je sítnice, která obsahuje dva druhy světločivných buněk: čípky (umožňují tzv. denní, barevné vidění) a tyčinky (vidění za šera, bílo-černé vidění).
b) sluchové počitky: podnět sluchové vlny vyvolávané chvěním předmětu (od 16 do 20000 kmitů/s). Chvění se přes
bubínek a sluchové kůstky přenáší do vnitřního ucha. Receptory jsou řasinkové buňky v Cortiho ústrojí. Přijímané zvuky dělíme na tóny (vznikají pravidelným chvěním) a šumy (nepravidelným). Kvality zvuku: výška (závisí na kmitočtu), síla (na velikosti amplitudy kmitu), barva (na tvaru zvukové vlny).
c) čichové počitky: podnětem jsou drobné částečky látek rozptýlených ve vzduchu v pevné nebo plynné formě. Receptorem jsou čichové buňky umístěné na sliznici nosu. Počitek: vůně nebo zápach, podle toho, zda vyvolává příjemný nebo nepříjemný potit, obecně je výsledkem pach.
d) chuťové počitky: podnětem jsou chemické látky rozpuštěné ve slinách nebo tekutinách. Receptorem jsou chuťové pohárky uložené na povrchu jazyka, zadní stěně hltanu a okrajových částech měkkého patra; udávají tyto základní kvality: sladká, slaná, kyselá, hořká, louhová, alkalická (zásaditá).
e) kožní počitky: pod tento souhrnný název zařazujeme požitky tlaku, bolesti, tepla a chladu, protože jejich, receptory se
nacházejí v kůži a podkožním vazivu. Receptory jsou nepravidelně rozloženy po celém povrchu těla (nejvíce tlakových tělísek na špičce nosu, jazyka, prstu, pohlavních orgánech, nejméně je jich na zádech). Nepravidelně jsou umístěny i receptory na chlad a teplo. Podněty jsou chemické, fyzikální a mechanické vlivy.
f) počitky pohybu, polohy, rovnováhy: počitky pohybu (kinestetické) jdou z receptoru uložených ve svalech, šlachách,
kloubech a vazivové tkáni. Mají význam pro přesnost a rychlost vykonávání jakékoli činnosti. Pro počitky polohy a
rovnováhy (statické) je receptorem vestibulární aparát, polokruhové kanálky ve vnitřním uchu.
g) počitky orgánové: receptorem jsou visceroreceptory umístěné v jednotlivých vnitřních orgánech. Zvláštností je, že
jejich údaje jsou matné a zpřesňují se především při poruchách normální činnosti vnitřních orgánů.
h) počitky bolesti: v rozdělení počitku bolesti rozlišujeme bolest povrchovou (receptory jsou volná zakončení nervů v kůži a ve sliznicích). Bolest hluboká, která vyvěrá ze šlach, svalů a kloubů, je nedokonale lokalizována, často je tupá. Bolest viscerální je lokalizována v hladkém svalstvu útrob. Prožívání bolesti je složitě podmíněno, vlastní syntéza se uskutečňuje v mozkové kůre, značný vliv na prožívání bolesti mají i vědomé aspekty."

Poznámka

Součástí práce je drobné schéma. Otázky jsou zpracované v rozsahu cca 1,5 až 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27375
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse