Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Psychologie pro pedagogy - otázky k SZZk

Psychologie pro pedagogy - otázky k SZZk

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje třicet převážně obsáhle a přehledně zpracovaných okruhů z psychologie ke státním závěrečným zkouškám pro studenty pedagogického zaměření. Úvodní část pokrývá základní otázky výstavby psychologie jako vědy a její metodologie, následující soubor otázek pak rozebírá témata z obecné a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Zabývá se například významnými teoriemi osobnosti, kognitivními procesy, zátěžovými situacemi a rekcemi na ně či vývojovými stádii psychiky dítěte a dospívajícího a procesy v nich probíhajícími. Prostor je následně věnován psychologickým souvislostem pedagogického působení či školního výkonu a vztahům člověka a jeho společenského prostředí. Pro podrobný přehled témat viz desetinný obsah.

Obsah

1.
Předmět psychologie, hlavní přístupy ke studiu psychiky
1.1.
Psychologie a psychika
1.2.
Psychologie jako věda a její kořeny
1.3.
Tři fáze vývoje vymezení předmětu psychologie
1.4.
Přístupy ke studiu psychiky
1.4.1.
Biologický
1.4.2.
Behavioristický
1.4.3.
Kognitivní
1.4.4.
Psychoanalytický
1.4.5.
Fenomenologický
1.4.6.
Přístup tvarové psychologie
2.
Cíle psychologie jako vědy, základní a aplikované psychologické disciplíny, vztah psychologie k příbuzným vědám, biologická, sociální a osobní determinovanost psychiky, periodizace psychického vývoje
2.1.
Úkoly psychologie
2.2.
Psychologické profese
2.3.
Psychologické obory hlavní a aplikované
2.4.
Vztah psychologie k jiným vědám
2.5.
Determinace psychiky
2.6.
Periodizace psychického vývoje
2.6.1.
Pedagogická periodizace
2.6.2.
Psychologická periodizace
2.6.2.1.
Švancar
2.6.2.2.
Piaget
3.
Základní metody psychologie
3.1.
Poznávací metody
3.1.1.
Introspekce
3.1.2.
Extraspekce
3.1.3.
Projektivní metody
3.2.
Přímé metody
3.2.1.
Pozorování
3.2.2.
Experiment
3.2.3.
Introspekce
3.3.
Nepřímé metody
3.3.1.
Dotazování
3.3.2.
Rozbor slovních projevů
3.3.3.
Korelační metoda
3.4.
Psychodiagnostika a její metody
3.5.
Cíle psychodiagnostiky
3.6.
Chyby v pozorování
4.
Osobnost v psychologii
4.1.
Vymezení osobnosti
4.2.
Typologie osobnosti
4.2.1.
Podle temperamentu
4.2.2.
Konstituční
4.2.3.
Podle orientace na základní lidské hodnoty
4.2.4.
Podle vztahu člověka k vnějšímu světu a sobě samému
4.3.
Teorie vrstev osobnosti
4.3.1.
Dle Ericha Rothackera
4.3.2.
Lerschova koncepce
4.3.3.
Dle Zurchera
4.3.4.
Dle Eysencka
4.3.5.
Dle Cačky
4.4.
Koncepce a teorie osobnosti
4.4.1.
Koncepce Sigmunda Freuda
4.4.1.1.
Struktura osobnosti
4.4.1.2.
Dětské vývojové fáze
4.4.2.
Koncepce Carla Gustava Junga
4.4.2.1.
Struktura osobnosti
4.4.2.2.
Základní psychologické funkce
4.4.3.
Koncepce Alfreda Adlera
4.4.4.
Koncepce Carla Rogerse
4.4.5.
Koncepce Ericha Fromma
4.4.5.1.
Charaktery lidí
4.4.6.
Koncepce Johna B. Watsona
4.5.
Vědomí a jeho stupně
4.6.
Jáství
4.6.1.
Vymezení a složky
4.6.2.
Vývoj
5.
Čití, vnímání, představivost, obrazotvornost, pozornost
5.1.
Poznávání
5.2.
Vnímání
5.2.1.
Determinanty
5.2.2.
Počitek a vjem
5.3.
Představivost
5.3.1.
Představy a jejich typy
5.4.
Fantazie
5.5.
Pozornost
5.5.1.
Typy pozornosti
5.5.2.
Charakteristiky pozornosti
6.
Myšlení a řeč
6.1.
Kognitivní styl
6.2.
Myšlení
6.3.
Řeč
6.4.
Myšlenkové operace
6.4.1.
Charakteristika
6.4.2.
Páry myšlenkových operací
6.5.
Chápání pojmů, řešení problémů
6.6.
Konvergentní a divergentní myšlení
6.7.
Další typy myšlení
6.8.
Kognitivní styly
6.9.
Záhady kognitivního učení
6.9.1.
Kognitivní typologie učení
6.10.
Vývoj řeči v ontogenezi
6.11.
Vývoj myšlení a řeči v ontogenezi
6.11.1.
Pojetí Jeana Piageta
6.12.
Poruchy řeči
6.12.1.
Typy
6.12.2.
Negativní vlivy
6.13.
Usuzování a rozhodování
7.
Psychické vlastnosti a schopnosti, poruchy vývoje intelektových funkcí
7.1.
Schopnosti a jejich typy
7.2.
Vlohy
7.3.
Nadání, talent, genialita
7.4.
Inteligence
7.4.1.
Vymezení
7.4.2.
Vývojové stupně dle Piageta
7.4.3.
Druhy inteligence
7.4.4.
Poruchy vývoje intelektových funkcí
7.4.4.1.
Mentální retardace
7.4.4.2.
Oligofrenie
7.4.4.3.
Intelektová deteriorizace
7.5.
Tvořivost
7.5.1.
Vymezení, prvky, procesy
8.
Učení a paměť
8.1.
Učení
8.1.1.
Druhy učení
8.1.1.1.
Humánní a subhumánní
8.1.1.2.
Dle Piageta
8.1.2.
Zákony učení
8.1.3.
Transfer a interference
8.2.
Paměť
8.2.1.
Vymezení
8.2.2.
Druhy
9.
Emoce a temperament
9.1.
Emoce
9.1.1.
Vymezení a složky
9.1.2.
Teorie emocí
9.1.2.1.
Fyziologické
9.1.2.2.
Evolucionistické
9.1.2.3.
Plutchikova teorie
9.1.2.4.
Behavioristická
9.1.2.5.
Kognitivní
9.1.3.
Klasifikace emocí
9.2.
Temperament
9.2.1.
Vymezení
9.2.2.
Teorie temperamentu
9.2.2.1.
Hippokratova teorie
9.2.2.2.
Pavlovovo pojetí
9.2.2.3.
Eysenckova typologie
10.
Motivace, charakter
10.1.
Motivace
10.1.1.
Vymezení
10.1.2.
Motivy a jejich klasifikace
10.1.3.
Vymezení a hierarchie potřeb
10.1.4.
Zájmy
10.1.5.
Aspirace
10.2.
Charakter
10.2.1.
Vymezení
10.2.2.
Vývoj charakteru
10.3.
Hodnoty a jejich klasifikace
10.3.1.
Dle Rogerse
10.3.2.
Dle Frankla
10.3.3.
Dle Sprangera
10.4.
Ideály
10.5.
Vůle a volní vlastnosti
10.6.
Morálka, mravy
11.
Frustrace, psychická deprivace, stres
11.1.
Náročné životní situace
11.2.
Základní typy zátěžových situací
11.2.1.
Frustrace
11.2.2.
Konflikt
11.2.3.
Stres
11.2.3.1.
Znaky
11.2.3.2.
Fáze reakce na stres
11.2.3.3.
Psychická reakce na stres
11.2.3.4.
Zvládání
11.2.4.
Deprivace
11.2.4.1.
Vymezení
11.2.4.2.
Druhy deprivace
11.3.
Mechanismy psychické adaptace na zátěžové situace
11.3.1.
Útok
11.3.2.
Únik
11.3.3.
Další obranné mechanismy
11.4.
Syndrom vyhoření
12.
Obecná charakteristika stádií dětství, vývoj rozumově-poznávacích funkcí a imaginativně-emotivních složek osobnosti v dětství a prebupertě
12.1.
Stádia dětství a v nich probíhající duševní a tělesný vývoj
12.1.1.
Novorozenec
12.1.2.
Kojenec
12.1.2.1.
Tělesný růst
12.1.2.2.
Motorika
12.1.2.3.
Vývoj psychických projevů a vnímání
12.1.2.4.
Vývoj emocí
12.1.2.5.
Vývoj charakteru
12.1.2.6.
Vývoj sociálních vztahů
12.1.3.
Batole
12.1.3.1.
Racionálně-kognitivní procesy
12.1.3.2.
Imaginativně-emotivní funkce
12.1.3.3.
Výchovné problémy
12.1.3.4.
Vývoj sebepojetí
12.1.4.
Předškolní věk
12.1.4.1.
Úroveň poznávacích procesů
12.1.4.2.
Imaginativně-emotivní oblast
12.1.4.3.
Adaptace na prostředí
12.1.4.4.
Vývoj sebepojetí
12.2.
Školní zralost
12.2.1.
Vymezení
12.2.2.
Fyzická zralost
12.2.3.
Psychická zralost
12.2.4.
Citová a sociální zralost
12.3.
Poznávací procesy v dětství a prepubertě
12.3.1.
Období mladšího žáka
12.3.1.1.
Racionálně- kognitivní funkce
12.3.1.1.1.
Změny čivosti v období dětství
12.3.1.1.2.
Vnímání
12.3.1.1.3.
Pozornost
12.3.1.1.4.
Paměť a obrazotvornost
12.3.1.1.5.
Myšlení
12.4.
Psychologie morálního vývoje
13.
Obecná charakteristika dospívání a úroveň poznávacích procesů dospívajících
13.1.
Období pubescence
13.1.1.
Motorika a svalová činnost
13.1.2.
Inteligence
13.1.3.
Sociální oblast
13.1.4.
Emocionální oblast
13.2.
Úroveň racionálně kognitivních procesů dospívajících
13.2.1.
Vnímání
13.2.2.
Pozornost
13.2.3.
Myšlení
13.2.4.
Tvořivost
13.3.
Krize dospívání
13.4.
Adolescence
14.
Charakteristika imaginativně-emotivních funkcí v průběhu dospívání
14.1.
Puberta
14.1.1.
Charakteristika
14.1.2.
Konflikt mezi pubescenty/adolescenty a rodiči
14.1.3.
Vývoj identity
14.2.
Adolescence
14.2.1.
Charakteristika, procesy
14.2.2.
Významné body při přechodu z dětství do dospělosti
14.2.3.
Vývojový úkol adolescence
14.2.4.
Tělesná stránka
14.2.5.
Vlastní tělo jako součást identity
14.2.6.
Morálka
14.2.7.
Trestání
14.2.8.
Vztah k vrstevníkům
14.3.
Období psychosociálního vývoje podle Eriksona
15.
Vnější podmínky jako determinanty vývoje dětí a dospívajících
15.1.
Rodina
15.1.1.
Vymezení, členové
15.1.2.
Interakce rodič-dítě
15.1.3.
Funkce rodiny
15.2.
Škola
15.3.
Mimoškolní aktivity
15.4.
Rodičovské styly a jejich vliv na chování dítěte
15.4.1.
Autoritativní
15.4.2.
Autoritářský
15.4.3.
Shovívavý
15.4.4.
Zanedbávající
15.5.
Nevhodné výchovné postoje
16.
Psychohygiena učitele a žáka, kategorie zdraví, adaptace a maladaptace
16.1.
Definice a pojetí zdraví
16.2.
Adaptace a maladaptace
16.3.
Optimální vztah učitele a žáka
16.4.
Duševní hygiena a její význam
17.
Psychologie poznávací a diagnostické činnosti pedagoga
17.1.
Psychodiagnostika
17.2.
Psychodiagnostické metody
17.3.
Speciální psychologické vyšetřovací postupy
17.3.1.
Pozorování
17.3.2.
Rozhovor
17.3.3.
Analýza výsledků činnosti
17.3.4.
Anamnéza
17.3.5.
Sociometrická metoda
17.3.5.1.
Principy
17.3.5.2.
Sociometrický dotazník
17.3.5.3.
Vyhodnocení sociometrického měření
17.4.
Pedagogicko-psychologická charakteristika žáka
18.
Psychodidaktika, učení a kognitivní rozvoj
18.1.
Psychodidaktika
18.2.
Zákony učení
18.2.1.
Zákon motivace
18.2.2.
Zákon zpětné vazby
18.2.3.
Zákon přenosu
18.2.4.
Zákon opakování
18.3.
Zásady
18.3.1.
Zásady plynoucí z výchovně-vzdělávacích cílů
18.3.2.
Zásady týkající se obsahu výuky
18.3.3.
Zásady ovlivňující proces vyučování a učení se
18.4.
Formy práce, fáze výuky
18.5.
Vyučovací metody
18.5.1.
Motivační
18.5.2.
Expoziční
18.5.3.
Fixační
18.5.4.
Diagnostické a klasifikační
18.6.
Školní úspěch a neúspěch
18.7.
Školní zralost
18.8.
Postup při diagnostikování neúspěchu
19.
Psychologická podstata a cíl výuky
19.1.
Psychologie výchovy a výchova
19.2.
Metody výchovy a jejich klasifikace
19.3.
Sebevýchova
19.4.
Faktory výchovy, faktory aktivity a pasivity
19.5.
Převýchova
19.6.
Vývoj morálního usuzování a charakteru člověka
20.
Psychologické prostředky výchova, osobnost pedagoga a jeho pedagogicko-psychologický přístup k vychovávanému
20.1.
Metody výchovy a jejich klasifikace
20.2.
Sebevýchova
20.3.
Odměna, trest a jejich užití ve výchově
20.4.
Podmínky trestů a odměn
20.5.
Osobnost pedagoga
20.5.1.
Osobnost pedagoga
20.5.2.
Přístupy při studiu osobnosti učitele
20.5.3.
Úkoly učitele
20.5.4.
Typy učitelů
20.6.
Základní výchovné styly
20.6.1.
Autokratický
20.6.2.
Liberální
20.6.3.
Laskavý liberální
20.6.4.
Integrační
20.7.
Přesvědčování
21.
Jedinec a sociální prostředí
21.1.
Socializace
21.1.1.
Charakteristika
21.1.2.
Adaptace, adjustace, desirabilita, maladaptace, maladjustace
21.1.3.
Humanizace člověka
21.1.4.
Etapy socializace podle Alana a Řezáče
21.1.5.
Produkty socializace
21.1.5.1.
Sebevědomí
21.1.5.2.
Sebehodnocení
21.1.5.3.
Sebepojetí
21.1.5.4.
Sebeocenění
21.1.5.5.
Sebekoncepce
21.1.5.6.
Aspirace
21.1.5.7.
Svědomí, hodnoty, normativy
21.1.5.8.
Sociální rysy
21.1.5.9.
Sociální dovednosti
21.2.
Společnost, sociální stratifikace
21.3.
Sociální prostředí a jeho prvky
21.4.
Personalizace, kulturace, profesionalizace
21.5.
Sociální učení
21.5.1.
Vymezení
21.5.2.
Druhy
21.5.2.1.
Sociální posilování
21.5.2.2.
Imitace
21.5.2.3.
Identifikace
21.6.
Sociální inteligence, sociální zralost, sociální postoj, sociální rysy
22.
Sociální skupina, skupinové normy a struktura, skupinový život
22.1.
Sociální skupina
22.1.1.
Vymezení
22.1.2.
Typy
22.1.2.1.
Podle velikosti
22.1.2.2.
Podle vztahu cílů k individuálním potřebám členů
22.1.2.3.
Podle předmětu a druhu činnosti
22.1.2.4.
Podle míry vlivu na osobnost intenzity reakcí
22.1.2.5.
Podle vztahu ke skupině
22.1.2.6.
Podle strukturace pozic a rolí
22.1.3.
Skupinová dynamika
22.1.4.
Struktura skupiny
22.1.5.
Rodina jako sociální skupina
22.1.6.
Třída jako sociální skupina
22.1.7.
Pozice
22.1.8.
Sociální role
22.1.9.
Sociální status
23.
Sociální percepce a atribuce
23.1.
Percepce a sociální percepce
23.1.1.
Základní charakteristiky a zákonitosti procesu percepce
23.1.2.
Schéma percepčních dějů
23.1.3.
Percepční stereotypy
23.2.
Atribuce
23.2.1.
Vymezení
23.2.2.
Apercepce
23.2.3.
Faktory vnímání druhého člověka
23.2.4.
Sebepercepce
24.
Sociální komunikace
24.1.
Vymezení
24.2.
Druhy komunikace
24.3.
Typy komunikace
24.3.1.
Neadekvátní způsoby komunikace
24.3.2.
Podle Searla
24.3.3.
Podle povahy vztahu mezi účastníky
24.3.4.
Podle postoje jedince
24.4.
Verbální a neverbální komunikace
24.5.
Podmínky efektivní komunikace
24.6.
Chyby v komunikaci
24.7.
Způsoby analýzy komunikace
24.7.1.
Základní schéma obsahové analýzy komunikace
24.7.2.
Další kritéria
24.7.3.
Formální analýza komunikace
24.8.
Sociální interakce
24.8.1.
Základní formy součinnosti a formy mezilidských vztahů
25.
Sociální chování, sociální inteligence, sociální kompetence
25.1.
Sociální chování
25.2.
Možnosti kultivace komunikačních dovedností
25.3.
Klima školní třídy, sociální klima školy
25.3.1.
Klima školní třídy
25.3.1.1.
Obsahové prvky
25.3.1.2.
Časové prvky
25.3.1.3.
Prvky prostředí
25.3.1.4.
Atmosféra
25.3.1.5.
Sociální klima
25.3.2.
Klima školy
25.3.2.1.
Vymezení
25.3.2.2.
Prostředí školy
25.3.2.3.
Sociální atmosféra školy
25.3.2.4.
Klima školy
25.3.2.4.1.
Otevřené
25.3.2.4.2.
Uzavřené
26.
Kognitivní předpoklady školního výkonu
26.1.
Faktory determinující školní výkon
26.2.
Kognitivní předpoklady žáka ve školním výkonu
26.3.
Lateralita
26.4.
Leváctví
26.5.
Osobní mimointelektové faktory determinující školní výkon
27.
Psychologické příčiny neadaptivního chování dětí a dospívajících
27.1.
Psychologické aspekty chování
27.2.
Způsoby dosahování cílů
27.3.
Kázeň, jak zabránit nekázni ve třídě
27.4.
Problémový žák a žák s poruchami chování
27.5.
Příčiny poruch chování
27.5.1.
Sociální prostředí
27.5.1.1.
Rodina
27.5.1.2.
Škola
27.5.1.3.
Mimoškolní prostředí
27.5.2.
Genetické dispozice
27.6.
Agrese
27.6.1.
Definice a zdroje
27.7.
Šikana
27.7.1.
Vymezení
27.7.2.
Dělení dle Olweuse
27.7.3.
Stadia
27.8.
Delikvence
27.8.1.
Vymezení
27.8.2.
Příčiny
27.8.2.1.
Sociální prostředí
27.8.2.1.1.
Rodina
27.8.2.1.2.
Škola
27.8.2.1.3.
Mimoškolní prostředí
27.8.2.2.
Genetické faktory
27.8.3.
Dělení
28.
Školsky významné nedostatky ve struktuře nadání
28.1.
Specifické vývojové poruchy učení
28.1.1.
Dyslexie, dysgrafie, dysortografie atd.
28.1.2.
Příčiny specifických vývojových poruch
28.1.3.
Vliv na školní výkon
28.1.4.
Možnost nápravy
29.
Neurotické poruchy u dětí, dospívajících a dospělých
29.1.
Patopsychologie, psychopatologie
29.2.
Neurózy
29.2.1.
Vymezení
29.2.2.
Neurotické příznaky v dětství
29.2.3.
Neurotické symptomy v prepubertě
29.2.4.
Neurózy dospělých
30.
Lehká mozková dysfunkce
30.1.
Vymezení a znaky
30.2.
Příčiny lehké mozkové dysfunkce
30.3.
Stručné schéma postupu při poznávání žáka
30.4.
Etické problémy v psychologickém výzkumu

Úryvek

"2. Cíle psychologie jako vědy. Základní a aplikované psychol. disciplíny. Vztah psychologie k příbuzným vědám. Biologická, sociální a osobní determinovanost psychiky. Periodizace psychického vývoje.

Praktické úkoly psychologie: terapie (psychoterapeut), diagnostika (PPP), výzkum (experiment), poradenství (volba povolání), výuka na školách (univerzity), léčba (v nemocnicích; léčí emoční problémy, poruchy chování)….
Profese psychologa: je to odborník v psychologii.
Psychiatr je lékař (předepisuje prášky a hospitalizaci). Psychoanalytik absolvoval speciální výcvik v psychoanalýze, často jimi jsou psychiatři. Psychologové, kteří pracují jako terapeuti, absolvovali studium klinické, poradenské nebo pedagogické psychologie. Klinický psycholog pracuje s lidmi, kteří trpí nějakou duševní poruchou. Poradenský psycholog se spíše orientuje na problémy přizpůsobení a často je zaměřen na specifické oblasti (drogy, manželské problémy…). Školní psycholog pracuje s dětmi, které mají problémy s učením.
Tato profese je velice náročná na duševní zdraví (syndrom burn out) a je nutná přítomnost spousty osobnostních vlastností (tolerance, umění naslouchat, schopnost empatie….)

Hlavní psychologické obory - psychologie se snaží systematicky popsat a vysvětlit lidskou psychiku v jednotlivých disciplínách, které jsou zaměřeny na praxi, nebo jde o odvětví převážně teoretická.
Speciální vědy - zoopsychologie, psychodiagnostika, psychologická metodologie, neuropsychologie, psychopatologie, psycholingvistika.
Aplikované vědy - Psychologie: pedagogická, práce, poradenská, lékařská,soudní, trhu, sportu, dopravy, letectví, kosmická, vojenská atd.

Obecná psychologie - vytváří základ psychologie určením předmětu, vymezením psychologie jako vědy, metodolog. základy, teorie psychiky atd. Z ní se pak odvíjí celý systém zákl. a aplik.psych.věd.
Psychologie osobnosti - se zaměřuje na zkoumání určitých vlivů , které formují osobnost-člověka již před narozením, po porodu, během života. Popisuje a vysvětluje podobnosti i odlišnosti mezi lidmi tzn., čím se od sebe liší, jsou jedineční, neopakovatelní. (motivace, potřeby, zájmy, ideály, hodnoty; schopnosti; temperament a cit; volní vlastnosti tj. charakter, vůle). Dále poznávání, pozornost, paměť, učení, myšlení)
Vývojová psychologie - se zabývá změnami v psychice člověka, které probíhají v čase. Studuje psychiku z vývojového hlediska. Vývojová psychologie zkoumá psychologické charakteristiky člověka od početí až do smrti. Zabývá se zvláštnostmi jednotlivých věkových období a změnami v chování a prožívání jedince a zjišťováním zákonitostí, které lze v jeho vývoji odhalit.)
Sociální psychologie - teze, že člověk je tvor sociální je každému známa a pro psychologii má hluboký význam. Člověk přichází na svět jako biologická bytost a vlastní lidské kvality získává teprve postupně při svém vývoji, v psychologii se říká, že se jim učí. Celý tento proces, kdy člověk získává specificky lidské způsoby reagování, myšlení, cítění, snažení, nazýváme socializací. Sociální psychologie - se věnuje zejména sociálním skupinám (rodina, třída, národ), vlivu skupin a společnosti na jedince.
Speciální Psychopatologie - se zabývá studiem chorobných změn, které se vyskytují při duševních poruchách
Speciální-Psychologická metodologie - řeší problémy, které úzce souvisí s pochopením metodických přístupů, složitých výzkum. témat, projektů a teorií
Pedagogická psychologie - Pedagogická psychologie zkoumá zákonitosti výchovně vyučovacího procesu a procesu vzdělávání ve školách i v mimoškolních podmínkách. Pedagogická psychologie nechápe však pojem učení jako „školské učení“. Pod učení zde zahrnujeme všechno získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života. Naučené je opakem vrozeného. Jinak zkoumá osobnost žáka, jeho dovednosti, schopnosti, návyky, problémy při výuce se žáky postiženými vývojovou poruchou učení, sníženou inteligencí, - dále zkoumá osobnost učitele, pedagoga, speciálního pedagoga, vlivy mimoškolní, na učení jako např. ( TV, video, nevhodná četba apod.)
Psychologie poznávání - (kognitivní) se zabývá takovými procesy, jako je smyslové poznávání, představivost,fantazie, myšlení včetně všech myšlenkových operací, paměť, učení, zahrnuje též schopnost abstrakce, řeč a pozornost. Pomocí těchto procesů si člověk uvědomuje okolní svět a sebe sama, je schopen sebereflexe a na základě sociálního učení vytvářet a ovlivňovat svoji hodnotovou orientaci.
Psychologie ekologická (vztah člověka k okolí a důsledky jeho jednání pro přírodu .
Psychologie forézní (soudní - zabývá se studiem zločinnosti, psychologií pachatelů trestných činů).... Psychologie klinická (zabývá se diagnostikou, prevencí a terapií duševních chorob a poruch, vztah lékaře k pacientovi, postoj pacienta k nemoci ).
Psychologie práce, Psychologie sexuální, Psychologie reklamy, Psychologie sportu, Psychologie trhu, umění, výchovy, zvířat, vojenská, Psychologie životní dráhy atd.

Vztah k jiným vědám:
Filosofie - je velice úzce spjata, jelikož po dlouhá století existovali jako jedna věda. Filosofie poskytla psychologii obecné základy pojmy, na základě kterých vykládali např. starořečtí materialisté pojem "duše". Poskytuje též vědeckou orientaci pro chápání vývoje výchovných procesů.
Pedagogika - zkoumá zákonitosti lidské psychiky, pomáhá pedagogice při řešení problému pěstování a rozvoje psychických procesů a vlastností člověka (vývojová psychologie). Tomuto oboru se věnuje tzv. pedagogic. psychologie, která představuje aplikaci psycholog. poznatků do výchovy a vzdělávání v různých směrech, (stanovení metod a forem výuky, vztah mezi učitelem. Zabývá se diagnost. příčin školní neúspěšnosti žáků, pomáhá při volbě přípravy na povolání.
Sociologie - poskytuje psychologii metodologické základy výzkumu,
Medicina - tomuto oboru se věnuje tzv. klinická psychologie zabývající se především pacienty trpícimi dušev. chorobami. Pozornost věnuje také somatic. nemocným a prevenci chorob. Např. náročné život. situace mohou vést ke vzniku chorob srdce, žalud. vředům atd.
Biologie – poskytuje psychologovi znalosti především z oblasti biologie člověka. Je důležité znát biologickou podstatu člověka, včetně porozumění genetickým základům. To přispívá ke komplexnosti pochopení. Člověk je souhra psychického a fyzického!!!
Psychologie a sociální pedagogika – předpokladem efektivního sociálně výchovného působení není jen znalost a analýza sociálních souvislostí a podmínek, ale také pochopení osobnosti vychovávaného, jeho chování, prožívání, vztahů k ostatním (v tomto smyslu je velice blízko sociální psychologie)!"

Poznámka

Zpracováno částečně formou odrážek. Klíčové informace jsou zvýrazněny tučně, kurzívou nebo podtržením. Jednotlivé otázky jsou vypracovány v rozsahu cca 1 až 7 stran.
Práce obsahuje tabulky a schémata, čistý text dosahuje cca 97 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22563
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse