Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Psychologie tvořivého myšlení

Psychologie tvořivého myšlení


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Učební text vhodný pro všechny typy studia k předmětu Psychologie tvořivého myšlení, jehož cílem je připravit studenty na tvořivé řešení praktických pracovních úkolů i životních situací a seznámit je se zákonitostmi, podmínkami a předpoklady tvořivé činnosti. Vedle výkladu látky obsahuje text náměty k zamyšlení, kontrolní otázky nebo doporučenou literaturu k dalšímu studiu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Preambule
3.
Prolog
4.
Profesionalita v životě a v práci
5.
Tvořivé myšlení
6.
Tvořivá činnost
6.1.
Základní etapy tvůrčího procesu
6.2.
Heuristické metody řešení problémů
7.
Tvořivá osobnost
8.
Bariéry tvořivosti
9.
Rozvíjení vlastní tvořivosti
10.
Pokyny k samostatné práci
11.
Souhrn
12.
Doporučená literatura

Úryvek

"1. PROFESIONALITA V ŽIVOTĚ A V PRÁCI

Cílem kapitoly je přivést vás k odhodlání pracovat na svém rozvoji a stát se skutečným profesionálem. Přivede vás k uvědomění si charakteristik, kterými by se profesionál měl vyznačovat.

Chceme-li mít trvalý pocit vlastní hodnoty, musíme věci dělat pořádně. V každém oka- mžiku svého života. Naše počínání, všechny naše reakce, veškeré chování by mělo být profesionální.

Profesionál je odborník, který vykonává danou činnost s plným nasazením, erudicí a vkládá do ní duši i srdce. Bere vždy v úvahu všechny myslitelné souvislosti, které mohou mít vliv na úspěšný výsledek činnosti. Činnost vykonává lehce, ale jistě a vysoce raci- onálně. Domýšlí důsledky své činnosti a uvažuje v dlouhodobější časové perspektivě. Předvídá možný vývoj věcí a událostí. Respektuje a řídí se vesmírnými zákonitostmi. Má odvahu porušit nedokonalá a špatná pravidla, která vytvořili nekompetentní lidé a jednat v zájmu všeobecného dobra a spravedlnosti. Každou činnost dovádí do zdárného konce a ověřuje si její pozitivní význam a vliv. Je vždy ochoten věci přehodnotit, pokud narazí na další zásadní poznatky nebo nové okolnosti. Nedělá věci, které snižují důstojnost druhých lidí. Bere v úvahu i estetické hledisko svého počínání.

Obecné charakteristiky profesionála:

1. Potenciál (všeobecné a odborné znalosti,dovednosti, zkušenosti, osobnostní vlastnosti a morální kvality).

2. Kompetence (schopnosti potenciál smysluplně využívat při řešení konkrét- ních problémů a při veškeré činnosti).

3. Výsledky (dosažení žádoucího stavu, vytvoření originálního a prospěšného díla).

4. Altruismus (pozitivní vztah k druhým lidem a snaha jim pomoci).

5. Stav mysli – radost, štěstí (prožívání radosti v průběhu činnosti a způsobování radosti druhým při užívání výsledků dané činnosti).

• Průvodce studiem:

Profesionalita se neprojevuje jen ve „vyhraněných“ činnostech, ale v každodenním životě i ve všech zdánlivě banálních činnostech. Všechno je přece třeba dělat se znalostí věci, s přehledem i nadhledem a dělat to dobře.

Podíváme-li se na práci skutečného profesionála, zdá se nám, že vše dělá lehce a samozřej- mě. Je radost jej sledovat a také bychom neváhali „odevzdat se do jeho rukou“. Netoužíte stát se takovým člověkem?

Profesionál je člověk, který dokáže úkol splnit tak, že to vypadá jednoduše, přirozeně, ne- nápadně a snadně, jako by se s ním mohl vypořádat kdokoliv. ( D. J. Schwartz)

Profesionál plní své úkoly dokonale, zkušeně a oddaně.

Definice:

P r o f e s i o n á l je člověk, který vykonává každou roli, ve které se aktuálně nachází, vysoce odborně, efektivně, kreativně, odpovědně, důsledně, s plným nasazením, s jis- totou a lehkostí, a vkládá do ní duši i srdce."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515eca4125ccc.zip (405 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_tvoriveho_mysleni.pdf (472 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse