Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Psychologie tvořivého myšlení

Psychologie tvořivého myšlení


Kategorie: Management, Psychologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje předpoklady, přístupy a dovednosti vedoucí ke zvýšení kreativního potenciálu využitelného v životě i v práci.

Obsah

1.
Profesionalita v životě a v práci
2.
Tvořivé myšlení
3.
Tvořivá činnost
3.1.
Základní etapy tvořivého procesu
3.2.
Heuristické metody řešení problémů
4.
Tvořivá osobnost
5.
Bariéry tvořivosti
6.
Rozvíjení vlastní tvořivosti
7.
Pokyny k samostatné práci

Úryvek

"PROLOG

● Průvodce studiem:

Před zahájením jakékoli činnosti bychom si měli především ujasnit cíl (smysl), resp. hmatatelný výstup (konkrétní dosaženou hodnotu jako výsledek snaže-ní).Uvědomění si cíle (pokud ten vychází z přirozeného zaměření dotyčného člověka) pak nabudí pozitivní emocionální naladění a touhu cíle dosáhnout. Pak je ještě vhodné ( v zájmu šetření časem a energií) používat správné metody (postupy, cesty).
V našem případě bude cílem zvýšení vašeho duševního potenciálu a osvojení si vhodných postojů, které vám umožní zbavit se balastu různých hloupých omezení, které člověka svazují v jeho rozmachu a znemožňují mu vytvořit sku-tečně něco originálního a hodnotného. Činností, která by vás měla k tomuto cíli přiblížit, je učení, tj. osvojování si nových poznatků a jejich zařazování do logických struktur, dopracování se k efektivním metodám práce a využíváním obou těchto instrumentů k vytváření již zmíněných originálních a prospěšných produktů.


● Náměty k přemýšlení:

1) Zamyslete se nyní nad výroky významných osobností o pedagogickém pro-cesu:

1. Člověk se stane vzdělancem jen díky vlastní duševní práci, tzn. vlast-ním samostatným promýšlením a prociťováním všeho, co se dovíme od jiných lidí nebo z knih. (N.A.Rubakin)

2. Přednášky nemohou tolik přispět ke vzdělání jako četba knih, z nichž se přednášky konají. (S.Johnson)

3. Učení bez myšlení přináší zotročení: Myšlení bez studia přináší zmatek. (Konfucius)

4. Skutečné vyučování se omezuje jen na ty studenty, kteří trvají na tom, aby se něco naučili. Ostatní se podobá chovu dobytka. (E.L.Pound)

5. Příliš zkrácená cesta učení, podávající studentům jen výsledky věd, je tradiční neduh, příčina formalismu, přetěžování paměti, překážka sku-tečného vzdělání. (O.Chlup)

6. Věda a technika by se neměla líčit jako sklad hotových objevů a vyná-lezů, ale jako bitevní pole, na němž konkrétní člověk překonává odpor materiálu a tradic. (M.Gorkij)


7. Je lépe nevědět nic, než mít mysl plnou utkvělých myšlenek opřených
o teorie, které se člověk snaží stále potvrzovat, zanedbávaje vše, co k tomu směřuje. (C.Bernard)

8. Vyučování je skutečně lidské jen tehdy, působí-li k tomu, aby se student naučil sám sebe vyučovat. (J.Graser)

9. Výsledek je učitelem hlupáků. (Titus Livius)

10. Člověk má svou mozkovou kapacitu zaplnit jen tím nejdůležitějším. Zbytek má dát do své knihovny, kde si jej může vyzvednout kdykoli bude potřebovat. (A.C.Doyle)

11. Žít můžeš jen z toho, co přetváříš. Ne z toho, co do sebe ukládáš jako do skladiště.
( A. de Saint-Exupéry)

12. Nenávidím vše, co mne poučuje, aniž by dovedlo moji činnost zvýšit nebo bezprostředně oživit. ( J.W.Goethe)

13. Jediná cesta k vědění je činnost. (G.B.Shaw)

14. Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka a voda dohromady naházené. (T.G.Masaryk)

15. Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám. (E.Gibbon)"

Poznámka

VUT Brno. Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca 30 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56278dc2cdcdc.zip (106 kB)
Nezabalený formát:
psychologie_tvoriveho_mysleni.doc (381 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse