Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Psychologie - vypracované otázky ke SZZk

Psychologie - vypracované otázky ke SZZk

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento soubor státnicových otázek byl vypracován pro zkoušku z psychologie. Úvodní část tvoří rozsáhlý abecedně seřazený slovníček souvisejících pojmů. Dále práce obsahuje 19 vypracovaných otázek postihujících oblasti základů psychologie, sociální psychologie, psychologie řízení a rozhodování. Informuje také o prosociálním chování, problémových jedincích a deviacích či o klasifikaci sociálních vztahů. Kompletní seznam otázek je uveden níže.

Obsah

1.
Přehled hlavních pojmů
2.
Předmět a metody sociální psychologie
2.1
Sociální psychologie
2.2
Vztah k jiným disciplínám
2.3
Metody
3.
Projektování sociálně psychologických výzkumů
3.1
Výzkumný projekt
4.
Biologická a sociální determinace psychiky a osobnosti
4.1
Determinace lidské psychiky
4.2
Biologická determinace
4.3
Biologické vlivy působící na utváření osobnosti člověka
4.4
Socio-kulturní determinace psychiky
5.
Psychologické základy socializace, sociální učení
5.1
Socializace
5.2
Sociální učení
6.
Postoje, vztahy, rituály
6.1
Postoj
6.2
Vztahy
6.3
Rituály
6.4
Klientismus
7.
Psychologie osobnosti a možnosti jejího poznávání
7.1
Osobnost
7.2
Úkoly poznávání osobnosti
7.3
Sebepoznávání
7.4
Metody poznávání osobnosti
8.
Klasifikace skupin, status, pozice a role ve skupině
8.1
Sociální skupina
8.2
Sociální role
8.3
Sociální pozice
8.4
Status
8.5
Příloha k otázce
8.5.1
Efektivita práce skupiny
8.5.2
Znaky efektivních a tvořivých pracovních skupin
8.5.3
Faktory způsobující soudržnost pracovní skupiny
8.5.4
Sociální mobilita
9.
Konfliktní sociální situace a jejich řešení
9.1
Konflikt
9.2
Individuální konflikty
9.3
Interpersonální konflikty
9.4
Řešení konfliktů
10.
Sociální komunikace a interakce
10.1
Sociální komunikace
10.2
Verbální komunikace
10.3
Neverbální komunikace
10.4
Sociální interakce
11.
Sociální kognice: teorie atribučních procesů, sociální percepce
11.1
Sociální kognice
11.2
Sociální percepce
12.
Psychologie řízení a vztahy se sociální pedagogikou
12.1
Předmět psychologie řízení
12.2
Význam psychologie řízení
12.3
Metodologie
12.4
Metody
12.5
Vztahy psychologie řízení se sociální pedagogikou
12.6
Příloha k otázce
12.6.1
Vznik a rozvoj psychologie řízení
12.6.2
Metody psychologie řízení
13.
Typologie osobnosti využitelné při vedení a výchově lidí
13.1
Typologie osobnosti
13.2
Osobnostní typy podle temperamentu
13.3
Příloha k otázce
13.3.3
Teorie místa kontroly
13.3.4
Typologie dle Hippokrata
13.3.5
Typologie dle teorie Kretschmera
13.3.6
Inteligence
14.
Psychologie rozhodování a řešení problémů v manažerské praxi
14.1
Rozhodování
14.2
Řešení problémů
15.
Psychologie stimulování a motivování pracovníků
15.1
Motivace
15.2
Motivace podřízených
15.3
Teorie motivace
15.4
Koučování
16.
Psychologie ovlivňování a vyjednávání při vedení a výchově lidí
16.1
Vedení lidí
16.2
Předpoklady úspěšného jednání
16.3
Přesvědčování
16.4
Příloha k otázce
16.4.1
Styly řízení
17.
Měření proměnných v psychologii
17.1
Požadavky kladené na psychologické testy
18.
Sociálně a psychicky problémoví jedinci
18.1
Problémové chování
18.2
Disociální chování
18.3
Poruchy chování
18.4
Antisocální chování
18.5
Problémové skupiny
18.6
Příloha k otázce
18.6.1
Poruchy sexuální chování
18.6.2
Homosexualita
18.6.3
Nejčastější sexuální deviace
18.6.4
Drogová závislost
18.6.5
Alkoholismus
18.6.6
Tabakismus
18.6.7
Sektářství
19.
Prosociální chování a utváření prosociálních dovedností
19.1
Prosociální chování
19.2
Normy sociálního chování
19.3
Sociální kontrola
19.4
Prosociální výchova
20.
Sociální vztahy, teorie a třídění, psychosociální klima

Úryvek

"Předmět a metody sociální psychologie a její vztahy k sociální pedagogice a dalším vědám.
________________________________________________________________
Sociální psychologie
Je věda o chování, prožívání a zkušenostech jednotlivce ve společnosti. Zabývá se zejména vlivem prostředí na aktuální prožívání a chování jednotlivých osob i na jejich vývoj.

Předmět sociální psychologie
Předmětem zkoumání sociální psychologie je tedy konkrétní osoba žijící v konkrétních společenských podmínkách, zejména v podmínkách života malých skupin (např. rodiny, pracoviště).
Konkrétně se zabývá třemi okruhy problémů :
1) Vlivem společnosti a kultury na psychiku lidí, kdy může se jednat o vliv náhodný (např. působení masmédií, veřejného mínění, duchovní a materiální kultury, aj.) nebo záměrný (např. výchova, propaganda, reklama).
2) Studiem dění v malých formálních i neformálních sociálních skupinách (do 30 osob) a vlivem tohoto dění na jednotlivé členy těchto skupin (např. citová nákaza, skupinové mínění, aj.).
3. Studiem formování vlastností osobnosti, které se pod vlivem socio-kulturního prostředí utvářejí (např. zkoumání utváření hodnotové hierarchie, socializace jedince, vytváření sociálních potřeb, životních cílů a ideálů, postojů, aspirační úrovně, aj.).

Vztah sociální psychologie a jiných disciplín
Úzce souvisí s psychologickými disciplínami :
a) obecnou psychologií – zobecňuje poznatky všech psychologických disciplín (kterých je přes 50),
b) vývojovou psychologií – společné studium socializace a sociologické determinace,
c) pedagogickou psychologií – aplikovaná psychologická disciplína, která zkoumá sociálně
psychologické jevy, které se vyskytují při výchově.
Souvisí i s nepsychologickými disciplínami :
a) pedagogikou, zvláště s pedagogikou sociální - která se zabývá studiem socio-kulturní determinace - jak společnost a kultura ovlivňuje chování a prožívání,
- sociální psychologie působí jako pomocná věda.
b) sociologií - která zkoumá společenské vztahy jako takové a postavení jedince ve skupině nestuduje,
- sociální psychologie zkoumá dopad společenských vztahů na aktuální psychický stav a vývoj (problematika malých sociálních skupin, působení makrosociálních jevů - reklama, propaganda, masmedia a socializace).
c) kulturní antropologií - která studuje psychiku jedinců v daném společenském a kulturním prostředí a vliv společnosti a kultury a kulturních vzorců (např. obyčeje, tradice, právo, tabu),
- sociální psychologie se zabývá dopadem kulturních vzorců na psychiku člověka (např. na Fidži je kanibalismus normální, v katolickém světě ne)."

Poznámka

Otázky ke SZZk (Mgr.) z psychologie vypracované pro studijní obor Sociální pedagogika. Práce je psaná částečně v odrážkách. Obsahuje 2 obrázky, které nejsou započteny do celkového počtu stran. Slovníček pojmů má rozsah 14 stran a jednotlivé otázky 1 - 5 stran. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21028
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse