Psychopedie - otázky k SZZk

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor otázek z psychopedie ke státní závěrečné zkoušce zpracovává celkem 13 témat. Nejdříve charakterizuje samostatný obor a její pomocné disciplíny. Následně popisuje úkoly a cíle psychopedie. Autor se soustředil na charakteristiku vzdělávání a výchovy jedinců s mentální retardací. Sleduje historii a současný stav ústavní péče o takto postižené osoby u nás i v zahraničí. Uvádí rovněž nové formy péče a podpory. Upozorňuje na problémy s integrací mentálně retardovaných osob. Poslední otázka je věnovaná problematice mravní výchovy.

Obsah

1.
Psychopedie jako speciálně pedagogická disciplína
1.1
Pojem a předmět psychopedie
1.2
Pomocné vědy psychopedické
1.3
Aktuální úkoly psychopedie
2.
Pojmové vymezení a terminologie v psychopedii
2.1
Terminologie
2.2
Klasifikace duševních poruch
2.3
Definice mentální retardace
3.
Variabilnost etiologie mentální retardace
3.1
Mentální retardace (MR)
3.2
Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace
4.
Vzdělávací program zvláštní škola
4.1
Základní školy praktické - charakteristika
4.2
Vymezení rámcového vzdělávacího programu základních škol
5.
Vzdělávací program pomocná škola
5.1
Základní škola speciální
5.2
Zvláštnosti vzdělávacího programu pomocné školy
5.3
Charakteristika jednotlivých stupňů
5.4
Individuální vzdělávací program
6.
Ústav sociální péče pro mentálně postižené
6.1
Ústav sociální péče pro osoby s mentálním postižením (ÚSP)
6.1.1
Obecná ustanovení služeb ÚSP
6.2
Organizační změny podporující humanizace a deinstitucionalizaci
6.3
Hlavní myšlenky humanizace
7.
Nové formy péče a podpory směřující ke zkvalitnění života osob s mentální retardací
7.1
Nové formy péče a podpory
7.2
Nestátní zařízení a dobrovolná občanská sdružení (nadace)
8.
Péče o mentálně retardované od druhé poloviny 19. století
8.1
Historie péče o mentálně retardované od druhé pol. 19. století
8.2
Výchova mentálně retardovaných v českých zemích
8.3
Současný stav teorie v oblasti psychopedie
8.3.1
Vědecká a odborná pracoviště
8.3.2
Vědecko-výzkumný ústav speciální pedagogiky
8.3.3
Současná odborná literatura
9.
Charakteristika současného stavu v zahraničí
9.1
Charakteristika vývoje v péči o MR v zahraničí
9.1.1
Rakouský model integrace
9.1.2
Dánský model integrace
9.1.3
Výchovně vzdělávací cíle v Německu
9.1.4
Diagnostika MR v Německu
9.1.5
Shrnutí stavu péče o MR v zahraničí
9.2
Názory na otázku mentálního postižení
9.3
Diagnostika mentální retardace
9.4
Doporučení UNESCO ke zkvalitnění péče o MR
10.
Problematika integrace výchovy a vzdělávání mentálně retardovaných
10.1
Integrace MR
10.2
Osobnost pedagoga
10.3
Formy podpory mentálně retardovaných
10.4
Náprava poruch duševního vývoje
10.5
Terapeutické přístupy v rozvoji MR
10.5.1
Dramaterapie
10.5.2
Muzikoterapie
10.5.3
Arteterapie
11.
Cíl a úkoly výchovy mentálně retardovaných
11.1
Cíl výchovy MR
11.2
Specifičnost vzdělávání žáků s MR
11.3
Vychovatelnost a vzdělavatelnost
11.4
Složky výchovy
11.5
Výchova k sebeobsluze
12.
Mravní výchova mentálně retardovaných
12.1
Mravní výchova a její cíl, obsah
12.2
Emocionálně volní zvláštnosti jedinců s MR
13.
Podíl pracovní výchovy v celkovém rozvoji dítěte MR
13.1
Pracovní výchova a její úkoly
13.2
Obecná charakteristika struktury pracovní činnosti MR
13.3
Intelektové činnosti v pracovním procesu a jejich rozvíjení

Úryvek

"4. Vzdělávací program zvláštní škola. Charakteristika typu školy pro MR. Organizační změny. Rámcový program pro LMR.

• MR lidé, podle deklarace práv MR, mají právo na výchovu a vzdělávání. Úkolem naší společnosti je umožnit MR takovou výchovu a vzdělávání, které odpovídají jejich schopnostem.

• Výchova a vzdělávání MR je celoživotní proces. MR jsou jedinci se speciálními potřebami ve výchově a vzdělávání. MR mají přiznaná práva na pohodlný život ve společnosti, jejíž povinností je vytvořit takový systém podpory a speciálních služeb, aby potřeby MR lidí byly po celý život adekvátně naplňovány.

• Cílem výchovy a vzdělávání MR je dosažení co nejoptimálnějšího rozvoje jejich osobnosti s přihlédnutím k možnostem daným povahou a stupněm postižení. Obecným výsledkem by měl být co nejvyšší stupeň společenství a pracovního uplatnění – tedy co nejvyšší stupeň socializace.

• Posláním škol a zařízení psychopedického typu – umožnit MR výchovu a vzdělávání odpovídající jejich schopnostem, neboť na ně mají právo stejně jako zdravá část populace. Také umožnit vzdělávání dětem, kterým byla donedávna povinná školní docházka promíjena. Neboť i děti s velmi závažnými formami postižení jsou schopny určitého rozvoje osobnosti. MR má právo na vzdělávání a tomuto právu musí být podřízeny podmínky v síti speciálního školství.

• Cílem výchovné a vzdělávací práce je příprava žáků na zapojení, případně úplnou integraci do běžného občanského života.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY – PRAKTICKÉ - CHARAKTERISTIKA

V této škole se vzdělávají žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole. Jedná se zpravidla o děti školního věku s lehkým mentálním opožděním, případně s úrovní rozumových schopností v pásmu podprůměru, které neprospívají na základní škole. V této škole najdeme i děti, které neprospívají z jiných důvodů – špatné sociokulturní prostředí, zanedbaná příprava, rozvodovost rodičů, výchovné problémy. Mezi žáky této školy se můžeme setkat s dětmi s poruchami koncentrace pozornosti, s dětmi hyperaktivními, s dětmi psychicky a nervově nemocnými, s dětmi se specifickými poruchami učení, někdy také se žáky s více vadami v kombinaci mentálního postižení s tělesnou či smyslovou vadou. Určitou část tvoří také děti romského etnika. Pro tyto žáky byl v roce 1998 vypracován nový vzdělávací program pod názvem ALTERNATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY ROMSKÉHO ETNIKA. Cílem je přizpůsobit vzdělávání ve zvláštních školách, kde převažují Rómové, jejich specifickým potřebám a zájmům, zefektivnit proces jejich vzdělávání a jejich přípravu na povolání a usnadnit jim tak integraci. V poslední době však v těchto školách stoupá počet žáků s poruchami chování, kteří jsou spíše obtížně vychovatelní než s MR.

Výchova a vzdělávání je v této škole zaměřeno na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě, pro přijetí na OU, kde pak získávají odbornou přípravou k výkonu kvalifikovaného povolání. V současné době mohou být tito žáci přijímáni na střední odborné učiliště, eventuálně do dalších typů středních škol."

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně. Rozsah jednotlivých otázek je v rozsahu 4 - 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20683
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse