Psychopedie - otázky ke SZZk

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec

Charakteristika: Soubor 25 státnicových otázek zpracovává problematiku související s vědním oborem psychopedií. Nejprve seznamuje s její historií a vymezuje základní pojmy. Poté se věnuje mentální retardaci, uvádí její klasifikaci a zabývá se procesem socializace osob s mentálním postižením, jejich vzděláváním, výchovou, dospělostí i stářím. Všímá si volnočasových aktivit těchto jedinců a charakterizuje instituce, které jim pomáhají. Kompletní seznam vypracovaných témat je uveden v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Psychopedie jako vědní obor
1.1.
Pomocné vědy psychopedické
1.2.
Aktuální úkoly psychopedie
1.3.
Historické pojetí vztahu společnosti k jedincům s mentálním postižením
1.4.
Chronologický přehled k dějinám psychopedie ve světě
1.5.
Chronologický přehled k dějinám psychopedie v České republice
1.6.
Základní pravidla normalizačního principu
1.7.
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
1.8.
Hlavní okruhy činnosti ústavu
1.9.
Psychopedická společnost
1.10.
Vědecko-výzkumný ústav speciální pedagogiky
2.
Vymezení pojmu mentální retardace
2.1.
Etiologie mentální retardace (MR)
2.2.
Dědičné faktory
2.3.
MR způsobená chromozomální aberací – Downův syndrom
2.4.
MR způsobené poruchami pohlavních chromozomů
2.5.
MR způsobená poruchami metabolismu
2.6.
Snížení rozumových schopností na základě polygenní dědičnosti
2.7.
Teratogenní faktory
2.8.
Rizikové těhotenství
2.9.
Rizikový novorozenec
2.10.
Výskyt mentální retardace v populaci
3.
Klasifikace mentální retardace
3.1.
F 70 Lehká mentální retardace IQ 69 – 50
3.2.
F 71 - Středně těžká mentální retardace IQ 49 – 35
3.3.
F 72 Těžká mentální retardace IQ 20 – 34
3.4.
F 73 - Hluboká mentální retardace IQ do 19
4.
Mentální retardace ve vztahu k demenci a pseudooligofrenii
4.1.
Diferenciální diagnostika MR
4.2.
Demence
4.3.
Pseudooligofrenie
5.
Socializace osob s mentálním postižením
5.1.
Naplnění kvalitní socializace
5.2.
Překážky socializace
5.3.
Zařazení MP do školy
5.4.
Osamostatnění od rodiny
5.5.
Profesní role
6.
Dospělost a stáří osob s mentálním postižením
6.1.
Pojetí dospělosti
6.2.
Rodina a dospělá osoba s MP
6.3.
Přechod ze školy do zaměstnání
6.4.
Speciálně pedagogická intervence u dospělých osob s MP
6.5.
Vzdělávání dospělých s MP
6.6.
Pracovní uplatnění osob s MP
6.7.
Pojetí stáří a stárnutí
6.8.
Demence
6.9.
Alzheimerova nemoc
7.
Problematika Downova syndromu (DS)
7.1.
Formy
7.2.
Fyziognomie
7.3.
Programy včasné péče
7.4.
Vzdělávání dětí s DS
7.5.
Sociální vývoj
8.
Pervazivní vývojové poruchy
8.1.
Dětský autismus
8.2.
Atypický autismus
8.3.
Aspergerův syndrom
8.4.
Rettův syndrom
8.5.
Diagnostika
8.6.
Vzdělávání jedinců s pervazivní vývojovou poruchou
8.7.
Strukturované učení
8.8.
Individualizace
8.9.
Vizualizace
8.10.
Strukturalizace
8.11.
Vizualizace a strukturalizace prostředí
8.12.
Vizualizace a strukturalizace času
8.13.
Vizualizace a strukturalizace činností
8.14.
Motivace
8.15.
Způsob odměňování
9.
Výchova a vzdělávání jedinců s lehkým mentálním postižením
9.1.
Lehká mentální retardace (IQ 50-69)
9.2.
Vzdělávání žáků s mentálním postižením
9.2.1.
Vzdělávání, individuální vzdělávací plán a didaktika
10.
Výchova a vzdělávání jedinců se středně těžkým mentálním postižením
10.1.
Středně těžké mentální postižení (IQ 35 – 49)
10.2.
Specifika učení
10.3.
Adekvátní výchovné zásady
10.4.
ZŠ speciální
10.5.
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání ZŠ speciální
10.6.
Povinnost školní docházky
10.7.
Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením
10.8.
Cíle základního vzdělávání žáků se středně těžkou MR
11.
Výchova a vzdělávání jedinců s těžkým mentálním postižením
11.1.
Charakteristika osob s těžkým mentálním postižením
11.2.
Výchovné zásady
11.3.
Didaktické metody
11.4.
Speciální pedagogické metody
11.5.
Speciální vzdělávání
11.6.
Speciální vzdělávací cíle a postupy
11.7.
Přehled zařízení
11.8.
Předškolní věk
11.9.
Školní věk
11.10.
Problematické přístupy a postoje k MP
12.
Výchova a vzdělání jedinců s hlubokým mentálním postižením
12.1.
Mentální retardace
12.2.
Klasifikace MR
12.3.
Hluboká mentální retardace
12.4.
Zařízení pro výchovu a vzdělávání MR
12.5.
Vzdělávání mentálně retardovaných probíhá
12.6.
Předškolní věk 3 -6 - 7 let
12.7.
Školní věk 6 – 7- 15 let event. 19 let
12.8.
Adolescence 15 – 17. event. 21 – 26 let
13.
Výtvarná, pracovní, tělesná a hudební výchova na ZŠ praktické
13.1.
Výtvarná výchova
13.2.
VV v nižších ročnících ZŠ praktické
13.3.
VV ve vyšších ročnících ZŠ praktické
13.4.
Hudební výchova
13.5.
Tělesná výchova
13.6.
Pracovní výchova
14.
Výchovy na základní škole speciální
14.1.
Výtvarná výchova
14.2.
Hudební výchova
14.3.
Tělesná výchova
14.4.
Pracovní výchova
14.5.
Smyslová výchova
14.6.
Řečová výchova
14.7.
Mravní výchova
14.8.
Rozumová výchova
15.
Výchova k partnerství a sexuální výchova osob s MP
15.1.
Postoje k sexualitě osob s mentálním postižením
15.2.
Nejčastější předsudky vůči sexualitě osob s mentálním postižením
15.3.
Partnerství osob s mentálním postižením
15.4.
Manželství osob s mentálním postižením
15.5.
Sexuální zneužívání osob s mentálním postižením
15.6.
Sexuální výchova u osob s mentálním postižením
15.7.
Schéma sexuální výchovy
15.8.
Principy sexuální výchovy
15.9.
Základní východiska sexuální výchovy osob s MP
15.10.
Obsah sexuální výchovy v období základního vzdělávání
15.10.1.
Sexuální výchova osob s lehkým mentálním postižením
15.10.2.
Sexuální výchova u osob se středně těžkým mentálním postižením
15.10.3.
Sexuální výchova osob s těžkým MP a postižením více vadami
16.
Symptomatické poruchy řeči
16.1.
Druhy komunikace
16.2.
Komunikační strategie v práci speciálního pedagoga
16.3.
Pedagogická komunikace
16.4.
Mezilidská komunikace
16.5.
Augmentativní komunikace
16.6.
alternativní komunikace
16.6.1.
Příklady
16.6.2.
další příklady specifických alternativních komunikací
16.7.
Komunikace, komunikace lidskou řečí
16.8.
Alternativní formy komunikace v logopedické praxi
16.9.
AAK (Augmentativní a alternativní komunikace)
16.10.
Formy používané v logopedické praxi
17.
Využití alternativní pedagogiky v edukačním procesu
17.1.
Daltonský plán
17.2.
Hlavní myšlenka
17.3.
Ideály a klady plánu
17.4.
Otevřené vyučování
17.5.
Začít spolu
18.
Koncept bazální stimulace
18.1.
Systém bazální stimulace
18.2.
Jednotlivé oblasti podpory
18.3.
Somatické podněty
18.4.
Vibrační podněty
18.5.
Vestibulární podněty
18.6.
Čichové a chuťové podněty
18.7.
Sluchové a zrakové podněty
18.8.
Komunikativní a sociálně – emocionální podněty
18.9.
Prvky bazální stimulace
18.10.
Využití bazální stimulace
18.11.
Možnosti bazální stimulace – metody
18.12.
Snoezelen
19.
Systém škol pro vzdělávání a výchovu jedinců s MP dle stupně postižení
19.1.
Modely integrace
19.2.
Stupně integrace dle Sováka
19.3.
Stupně integrace dle WHO
19.4.
Inkluze
19.5.
Současný systém vzdělávání dětí s mentálním postižením
19.6.
Některé formy celoživotního vzdělávání lidí s mentálním postižením
19.7.
Problematika pracovního uplatnění MP lidí
19.8.
Možnosti zaměstnávání lidí s mentálním postižením
19.9.
Příprava ve škole
19.10.
Zaměstnávání osob se MP
20.
Nové formy péče a podpory
20.1.
Osobní asistence (OA)
20.2.
Pěstounská péče
20.3.
Komunitní služby
20.4.
Neformální komunitní péče
20.5.
Služby dočasné výpomoci
20.6.
Chráněné bydlení
20.7.
Chráněná pracoviště
20.8.
Nestátní zařízení a dobrovolná občanská sdružení (NADACE)
20.9.
Občanská sdružení
20.10.
Organizace zdravotně postižených jsou zaměřeny
20.11.
Nejznámější organizace
20.12.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
20.13.
Sdružení rodičů a přátel dětí s autismem – RAIN MAN
20.14.
ESET- HELP
20.15.
AKORD o. s.
20.16.
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem
20.17.
Diakonie ČCE
21.
Volnočasové aktivity pro jedince se zdravotním postižením
21.1.
Volnočasové aktivity pro jedince se zdravotním postižením
21.2.
Odpočinkové a rekreační činnosti
21.3.
Zájmové činnosti
21.4.
Sebeobslužné a veřejně prospěšné činnosti
22.
Poradenské služby pro osoby s mentálním postižením a jejich rodiny
22.1.
Školské poradenské služby (§ 16 Zákona 561/2004 Sb.)
22.2.
Pedagogicko – psychologická poradna
22.3.
Speciálně pedagogické centrum
22.4.
Poradenské služby na škole
22.5.
Služby rané péče
22.6.
Systém výchovného poradenství
22.7.
Jednotlivé instituce systému výchovného poradenství jsou
22.8.
Další typy poradenských služeb
22.9.
Principy spolupráce odborníků s rodinou
23.
Předprofesní příprava žáků s mentálním postižením
23.1.
Odborná učiliště
23.2.
Praktické školy
23.3.
Celoživotní vzdělávání lidí s mentálním postižením
24.
Osobnost psychopeda a profesní etika
24.1.
Osobnostní profil speciálního pedagoga a jeho příprava
24.2.
Osobnostní profil speciálního pedagoga
24.3.
Příprava na profesní dráhu speciálního pedagoga
24.4.
Kvalita života speciálního pedagog
24.4.1.
Co ovlivňuje kvalitu života speciálního pedagoga?
24.4.2.
Syndrom vyhoření (SV) u pomáhajících profesí
24.4.3.
Syndrom pomáhajících profesí
24.5.
Profesní etika v práci speciálního pedagoga
24.6.
Osobní odpovědnost
24.7.
Profesionální chování
24.8.
Odpovědnost vůči klientům
24.9.
Utajení (důvěrnost)
25.
Komplexní/ucelená rehabilitace
25.1.
Formy komplexní rehabilitace
25.2.
Metody komplexní rehabilitace
25.3.
Zásady komplexní rehabilitace
25.4.
Komplexní rehabilitační péče o dospělé osoby s tělesným postižením
25.4.1.
Rehabilitační péče
25.4.2.
Ergoterapeutická péče
25.4.3.
Logopedická péče
25.4.4.
Psychologická péče
25.4.5.
Kultura a sport

Úryvek

"Výzkumný ústav pedagogický v Praze
• je resortním výzkumným ústavem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jeho přímo řízenou organizací. Vznikl roku 1957 jako právní nástupce Výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského, který byl zřízen dekretem prezidenta republiky ze dne 27. října 1945. Odborná činnost ústavu se zaměřuje na oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, středního všeobecného vzdělávání a na vzdělávání dětí a mládeže se speciálními a specifickými vzdělávacími potřebami
Hlavní okruhy činnosti ústavu
• Návrhy koncepcí a koncepčních dokumentů zabývajících se problematikou rozvoje všeobecně vzdělávacího školství; sledování a analýzy našich a zahraničních trendů v této oblasti.
• Návrhy vzdělávacích programů a dílčích pedagogických dokumentů (učebních plánů, učebních osnov) pro předškolní, základní a střední všeobecné vzdělávání, včetně speciálního.
• Ověřování existujících modelů vzdělávání v mateřských školách, základních školách, speciálních školách a gymnáziích, vyhodnocování zjištěných poznatků, návrhy inovací.
• Tvorba didaktických a metodických materiálů pro potřeby pedagogické praxe.
• Tvorba didaktických a metodických materiálů zabývajících se specifickými problémy výchovy a vzdělávání dětí a mládeže (výchova a vzdělávání dětí a mládeže ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, výchova ke zdraví, prevence zneužívání drog a dalších návykových látek, volnočasové a jiné aktivity).
• Aktivity zaměřené na hodnocení výsledků (evaluaci) vzdělávání, na tvorbu evaluačních kritérií a evaluačních nástrojů.
• Analýzy, zprávy, informace pro mezinárodní organizace a instituce zabývající se problematikou výchovy a vzdělávání.
• Posuzování vzdělávacích programů, učebních dokumentů, učebnic, metodických materiálů pro potřeby MŠMT ČR, případně dalších resortů a jiných zájemců.
• Posuzování koncepce a obsahu vzdělávacích programů a pedagogických projektů škol.
• Expertní, poradenské a konzultační služby pro školy, školská zařízení i jiné zájemce.
• Přednášková a publikační činnost zaměřená na objasňování vzdělávací politiky státu, nových trendů ve výchově a vzdělávání a na přenos nových vědeckých a výzkumných poznatků do praxe škol a školských zařízení.
• Ústav spolupracuje s mateřskými, základními, středními a vysokými školami, resortními institucemi, zahraničními institucemi obdobného zaměření a mezinárodními organizacemi zabývajícími se zejména koncepčními otázkami výchovy a vzdělávání dětí a mládeže a problematikou hodnocení výsledků ve vzdělávání.
V poslední době se činnost ústavu soustřeďuje především na:
• tvorbu rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední všeobecné vzdělávání (gymnázia);
• tvorbu evaluačních kritérií a úloh pro hodnocení výsledků v základním vzdělávání;
• spolupráci na vytvoření koncepce kurikulární politiky státu;
• spolupráci na přípravě nové maturity.
Psychopedická společnost
• Je nezávislou dobrovolnou společenskou organizací
• Sdružuje odborné pracovníky, rodiče a další zájemce z oblasti výchovně vzdělávací, sociální, léčebné a rehabilitační péče i osob s MR
• Působí v ČR, je však otevřena zájemcům i jiných zemí
• Je samostatným právním subjektem se sídlem Praha 1, Josefská 4
• Byla založena roku1999 z Psychopedické sekce v rámci Logopedické společnosti působící od roku 1985
• Ve styku se zahraničím užívá anglický název: Psychopedics Association (PSAS)
• Valné shromáždění je svoláváno jednou za čtyři roky a volí členy výboru a členy kontrolní a revizní komise
• Úkoly:
• pořádá přednášky, diskuse, semináře, sympozia, konference a jiné akce s domácí i zahraniční účastí"

Poznámka

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Speciální pedagogika pro vychovatele.
Práce je psaná formou odrážek, klíčové pojmy jsou zvýrazněny. Obsahuje 1 malou tabulku o rozsahu 1/4 strany. Rozsah jednotlivých otázek je 2 - 12 stran. Otázky 8, 9, 17., 18.9, 18.11, 18.12 a 24 jsou zkopírované z internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21815
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse