Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Public relations - jedna z funkcí managementu

Public relations - jedna z funkcí managementu


Kategorie: Public relations

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vztahem public relations a reklamy. Nejdříve vymezuje pojem PR, uvádí některé zásadní rozdíly mezi reklamou a PR. Dále popisuje PR jako jednu z funkcí managementu podniku. Důraz je kladem na systém komunikace, který by měl zahrnovat operační komunikaci, podnikovou kulturu, identitu, design a podnikovou image.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení pojmu public relations
2.1.
zásadní rozdíly mezi reklamou a public relations
2.2.
systém komunikace
3.
Závěr

Úryvek

"Pojmem Public relations bychom neměli chápat pouze činnost sloužící ke tvorbě vztahů s veřejností, ale nutnost, bez které by neměla firma být schopna konkurenčního boje. Alespoň ve vyspělých zemích platí tato poučka do nejmenších detailů. Pokud tuto problematiku budeme globalizovat - dojdeme k faktu, že tato práce s veřejností jako jedna z částí managementu by měla být nezbytností i pro vedoucího - managera. Kdo jiný než on, by měl být za dobré vztahy, image a pověst firmy zodpovědný?

Proto jsem velmi uvítal, že právě toto téma se ve čtvrtém ročníku stalo námětem pro intenzivní kurz. Musím zde ale také přiznat, že v průběhu mého studia na OPF jsem se již s touto problematikou setkal. Proto jsem očekával, že ještě více prohloubím své již nabyté znalosti, ale byl jsem však nucen přiznat, že způsob, kterým probíhala tato akce nebyl tím nejoptimálnějším. Pro konání dalšího podobného kurzu bych doporučil, aby byl přednášen jedním nebo maximálně dvěma lektory. Výuka se tím přenese do zcela jiných dimenzí - bude jasnější, konkrétnější a efektivnější. Během celé výuky studenti totiž obdrželi velké kvantum informací, ve kterých se samotná podstata přednášené tématiky ztrácela. Proto bych se chtěl v této seminární práci zaměřit na vymezení podstaty a významu pojmu Public relations a posléze na výčet činností, které spadají pod tento pojem.

Vymezení pojmu public relations
Tento pojem je převzat z americké aplikace managementu, který se v prvopočátku velmi často zaměnoval s takovými termíny jako je budování image či goodwill. V poslední době se již pojem public relations osamostatnil natolik, že je považovaný za nadřazenou činnost k reklamě. Chceme-li však srovnat tyto dva pojmy, musíme se samozřejmě zabývat marketingem a managementem, protože:
Public relations - jako jedna z funkcí managementu.
Reklama - jako jedna z funkcí marketingu."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: pr0004.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
PR_funkce_managemen.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse