Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Publicistický funkční styl

Publicistický funkční styl


Kategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje a seznamuje studenty s publicistickým funkčním stylem a s jeho formami. Současně informuje o jeho základních prvcích a v malém náznaku také s historií.

Obsah

1.
Seznámení s publicistickým stylem
2.
Dělení publ. stylu
3.
Vlastnosti publicistického stylu
4.
Jazykové prostředky
5.
Větná stavba
6.
Slohové postupy
7.
Slohové útvary
8.
Struktura novin
9.
Ukázka fejetonu a zprávy

Úryvek

" styl věcné komunikace
 styl novin, časopisů, hromadných sdělovacích prostředků (rozhlas, televize)
 poučuje, informuje, vzdělává, přesvědčuje – získává, ovlivňuje  agitační funkce
 cílem je informovat adresáty o aktuálních událostech a dění ve společnosti, styl je velmi dynamický
 dělení
a) písemná forma (noviny, časopisy, internet)
b) mluvená forma (rozhlas, televize, rádio, internet)
 vlastnosti publicistického stylu
 připravenost
 promyšlenost
 výstižnost
 oficiálnost  reprezentativnost
 objektivita
 přesvědčivost
 jednoznačnost
 aktuálnost


 jazykové prostředky
a) automatizované výrazy (obvyklé); někdy klišé  užity nadbytečně a stylisticky jsou vnímány negativně
b) aktualizované výrazy (nové, neobvyklé)  často užívány v nadpisech; záměrně užity v nové situaci, neotřelost, nečekanost a neobvyklost je prostředkem ozvláštnění
c) lexikum – publicismy
 větná stavba – věty jednoduché, souvětí, jednočlenné věty jmenné (bez syntaktické dvojce)
substantivní (nadpisy, názvy, tituly, hesla) – př. Lidové noviny, Vstup
adjektivní – př. Jak krásné!
adverbiální – př. Rychle o oknům! Všichni na zem!
citoslovečné – př. Ouvej! Ach! Běda!
částicové – př. Ano, Ne, Zajisté, Ovšem

 slohové postupy – informační, popisný, úvahový
 slohové útvary
a) zpravodajské – zpráva, oznámení, výzva, komuniké, článek, interview
b) analytické – úvodník, komentář, glosa, recenze, kritika, posudek, diskuse, debata, polemika, projev, proslov
c) beletristické – črta, publicistická reportáž, sloupek, fejetonABC

Struktura novin
 na první straně vždy úvodník – nejdůležitější zpráva dne, zpravidla pokračuje na další straně (či jiných stranách)
 noviny děleny do tzv. sešitů
 v novinách se vyskytují zprávy domácí, zahraniční, ekonomické, kulturní, sportovní …
 typy článků:
 zpráva (akce proběhla)
 oznámení (budoucí čas – akce se bude konat)
 komentář (vyjádření názoru autora, zaujímá nějaké stanovisko)
 glosa (kritická poznámka k události/událostem)
 sloupek (vtipná úvaha v jednom sloupci) zakladatel Čapek
 reportáž (podmínkou je očité svědectví autora)
 fejeton (krátká, ironická zpráva, většinou pod čarou, hra se slovy, kritika, sarkasmus, ironie, satira, nadsázka)
 rozhovor (důležitá volba otázek a jejich návaznost, odpovídající zná většinou otázky předem, vyvolává dojem bezprostřednosti)"

Poznámka

Gymnázium a OA, Orlová - Lutyně, p.o. Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d66628f476.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Publicisticky_funkcni_styl.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse