Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Radioaktivní záření

Radioaktivní zářeníKategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje jednotlivé typy radioaktivního záření, popisuje jeho působení na živé organismy a zmiňuje se o radonu jako nejčastějším zdroji radioaktivního záření.

Obsah

1.
Působení radioaktivního záření na živé organismy
2.
Vznik radioaktivního záření
3.
Záření alfa
4.
Záření beta
5.
Záření gama
6.
Radon

Úryvek

"Když částice vystřelená při radioak¬tivním rozpadu jádra proletí živou buňkou stane se něco podobného, jako kdyby dělová koule proletěla domem. Buňka je postavena z velkých a složitých molekul. Rychlá částice některé z těchto molekul rozbije. Buňka se tím poškodí a může i zahynout.
Radioaktivní záření, které je silné nebo které trvá dlouho, poškodí mnoho živých buněk. Pak obyčejně celý živý organismus: člověk, živočich nebo rostlina onemocní, nebo i zahyne. Tomuto onemocnění se říká nemoc z ozáření. Onemocněli jí například mnozí obyvatelé japon-ských měst Hirošima a Nagasaki, na které byly v srp¬nu 1945 svrženy atomové bomby, nebo lidé, kteří ha¬sili požár při havárii jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině v roce 1986. Častěji však je záření slabé a poškodí jen několik málo buněk. Živé organismy jsou na to zvyklé a po¬škozenou buňku opraví nebo nahradí. Částice vymrštěné při rozpadu jader totiž námi prolétají neustále a prolétaly vždycky a to i dávno před¬tím, než byla sestrojena první jaderná bomba nebo postavena první jaderná elektrárna. Každým z nás proletí za život mno¬ho miliónů těchto částic. Tato přirozená radioakti¬vita vzniká většinou rozpadem atomových jader, která jsou v půdě. Někdy se stane, že zasažená buňka neodumře, ale začne se rychle množit - vznikne rakovinný nádor.
Radioaktivní záření vzniká štěpením atomových jader. Oproti většině atomů, které mají v jádře stabilní počet protonů a neutronů, mají jádra radioaktivních prvků jiný počet neutronů než stabilní jádra. Později se mohou štěpit a při štěpení vysílají radioaktivní záření. Tato nestabilní jádra se nazývají radionuklidy a proces štěpení je radioaktivní přeměna. Radionuklidy vysílají tři typy záření: alfa, beta a gama. Všechna jsou životu nebezpečná, neboť mohou projít lidskou tkání a poškodit ji. Příliš silné ozáření může způsobit i smrt.

Záření alfa ()

Částice alfa nebo také alfa záření jsou částice s kladným nábojem. Mají dva protony a dva neutrony, jde tady vlastně o jádro helia (He). Částice alfa jsou vyzařovány některými radioaktivními jádry atomů, tzv. alfa-zářiči. Pohybují se poměrně pomalu a mají malou pronikavost. Neprojdou ani obyčejným papírem. Přeměně alfa podléhá například uran 238U. Při ní se z jádra atomu uvolní dva neutrony a dva protony. Tato alfa částice se začne pohybovat od jádra. Takto nově vzniklé jádro má o dva protony a o dva neutrony v jádře méně a může rovněž podléhat rozpadu. Uran 238U se samovolně rozpadá právě alfa rozpadem a tak z něj vzniká lehčí jádro thoria 234Th.

Záření beta ()

Záření beta jsou částice, které jsou vysílány radioaktivními jádry prvků pří beta-rozpadu. velmi rychle se pohybují. Nesou kladný nebo záporný elektrický náboj a jejich pohyb může být tedy ovlivňován elektrickým polem. Částice beta jsou elektrony nebo pozitrony. Pozitrony jsou částice podobné elektronům ale s kladným nábojem. Jejich pronikavost je větší než u alfa částic, mohou pronikat materiály s nízkou hustotou nebo malou tloušťkou. K jejich zastavení stačí vrstva vzduchu silná 1m nebo kovu o šířce 1mm.
Jednomu typu přeměny beta podléhá bismut 21283Bi. Při ní se v jádře atomu přemění neutron na proton, elektron a antineutrino. Proton zůstane v jádře a elektron s antineutrinem jádro opustí. Pohybující se elektron se stal beta zářením. Nové jádro má o jeden proton více. Beta rozpadem bismutu takto vzniká polonium 21284Po.

Záření gama ()

Záření gama je záření vyzařované radionuklidy spolu s beta zářením. Proud gama částic má spíše charakter vlnění s podobnými vlastnostmi jako světlo nebo rentgenové záření. Částice gama se pohybují rychlostí světla a mají velmi vysokou pronikavost, proto jsou nejnebezpečnější. Pro ochranu před škodlivými účinky gama záření byly stanoveny tzv. polotloušťky materiálů. Polotloušťka určitého materiálu udává tloušťku tohoto materiálu, která zbrzdí právě polovinu množství dopadajícího gama záření. Pro průchod gama záření má vzduch polotloušťku 120 m, olovo pak 13 mm.

Radon (Rn)

Nejčastějším zdrojem radioaktivního záření, se kterým se lidé po celém světě setkávají, je přirozený radioaktivní plyn radon. Ten na mnoha místech pomalu uniká z půdy a dostává se i do domů. Je přítomný v některých stavebních materiálech, ze kterých se snadno uvolňuje do vzduchu. Po vdechnutí tohoto radioaktivního plynu může dojít díky škodlivému působení jeho alfa-záření ke značným změnám v lidském organismu. Poškozuje živé buňky především v plicích a v některých přípa¬dech může i vyvolat rakovinu. Lékaři odhadují, že ra¬don v domech je druhou nejčastější příčinou rakoviny plic."

Poznámka

a

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ac02a9385d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Radioaktivni_zareni.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse