Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Reakční kinetika

Reakční kinetika


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V úvodu zápisky charakterizují předmět oboru reakční kinetika, poté se zaměřují na teorii aktivních srážek, teorii aktivovaného komplexu a vliv koncentrace na průběh reakce. Na závěr je zmíněn Guldberg-Waageův zákon.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Teorie aktivních srážek
3.
Teorie aktivovaného komplexu
4.
Vliv koncentrace na průběh chemické reakce

Úryvek

" REAKČNÍ KINETIKA
Charakteristika:
= obor chemie, zabývající se rychlostmi chemických reakcí a faktory, ovlivňujícími rychlost těchto
reakcí
- reakce probíhají různou rychlostí:
a)velmi pomalá reakce: Fe + H2O
b)rychlejší reakce: Ca + H2O
c)téměř okamžitá reakce: Na + H2O
- rychlost reakce mohou ovlivňovat různé faktory, jako: a) teplota
b)koncentrace reagujících látek
c)katalyzátory
- u těchto chemických reakcí nastane zániku vazeb v molekulách reagujících látek→ dodání disociační
energie, následný vznik nových vazeb v molekulách produktů→ uvolnění vazebné energie
Teorie aktivních srážek:
= k chemické reakci vede pouze→ účinná srážka reagujících částic, která musí splňovat:
a)správná prostorová orientace→ aby došlo ke kontaktu reakčních
center, musí mít vůči sobě reagující částce správnou polohu
b)překonání aktivační energie (EA)→aby reakce proběhla, musí být
při aktivní srážce překonána minimum energie
(EA-pro každou reakci je dána součtem disociační energií
zanikajících vazeb)
EA1→ aktivační energie přímé reakce
EA2→ aktivační energie zpětné reakce
- změna entalpie ( ΔH)→ tepelné zabarvení reakce, je to rozdíl EA1 a EA2
Teorie aktivovaného komplexu
= aktivovaný komplex (AK), je nestabilní meziprodukt o vyšší energii
- v AK probíhá současně→ zánik původních vazeb a vznik nových vazeb
- dodávaná energie je vyrovnána uvolňovanou energií
- aktivační energie aktivovaného komplexu je nižší, něž aktivační energie potřebná na úplnou
disociaci molekul reagujících látek

Vliv koncentrace na reakci:
- rychlost reakce→ časová změna koncentrace některé reagující látky nebo produktu
- obecně je reakce→ wA + xB ↔ yC + zD
- reakční rychlost→ v = -Δ[A]/w. Δ t = -Δ[B]/x. Δ t = +Δ[C]/y. Δ t = +Δ[D]/z. Δ t
(w,x,y,z = stechiometrické koeficienty látek A,B,C,D)
- kinetická rovnice→ v1 = k1.[A]w.[B]x a v2 = k2.[C]y.[D]z
(k1, k2 = rychlostní konstanty závislé na teplotě)
- Guldberg-Waagovo pravidlo→ rychlost reakce je přímo úměrná součinu okamžitých koncentrací
reaktantů
- chemická rovnováha→je dynamický stav, při kterém jsou za daných podmínek koncentrace reaktantů a produktů konstantní, protože jsou rychlosti přímé a zpětné reakce vyrovnány
v1 = v2 k1.[A]w.[B]x = k2.[C]y.[D]z
- rovnovážná konstanta→

- Guldberg-Waageův zákon→ součin rovnovážných koncentrací produktů reakce (umocněných na
jejich stechiometrické koeficienty) dělený součinem rovnovážných koncentrací reaktantů
(umocněných na jejich stechiometrické koeficienty) je při dané teplotě konstantní"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x518a5bb26c118.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Reakcni_kinetika.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse