Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řeč a komunikace

Řeč a komunikaceKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce přináší souhrn základních poznatků o řeči a komunikaci. Uvádí jejich vymezení a charakteristiky, zabývá se jejich verbální a neverbální formou, obsahem, funkcí nebo bariérami.

Obsah

1.
Řeč
1.1.
Vymezení a význam
1.2.
Teorie vzniku řeči
1.3.
Funkce
1.4.
Verbální a neverbální řeč
1.5.
Brocova a Wernickeova oblast
2.
Komunikace
2.1.
Vymezení
2.2.
Obsah komunikace
2.3.
Proces komunikace
2.4.
Verbální a neverbální komunikace
2.5.
Paralingvistika
2.6.
Bariéry komunikace

Úryvek

"Řeč
Člověk vnímá okolní svět a přemýšlí o něm. To se děje prostřednictvím pojmů a symbolů, které si osvojuje během vývoje a to hlavně v jeho prvních fázích.Právě schopnost používat pojmů a symbolů je jedním z důležitých předpokladů, které vydělují člověka ze světa zvířat.Tuto znakovou soustavu nebo soustavu symbolického chování sloužící k dorozumívání a předávání informací nazýváme řečí.
Řeč je produktem lidské kultury a je projevem myšlení.Existuje mnoho teorií vzniku řeči.
Jednou z nich je interjekční teorie,která se domnívá,že řeč vznikla z různých citoslovcí a výkřiků v různých situacích,které se postupně specializovaly.
Jinou teorií je onomatopická-z napodobování různých zvuků.
Posunková teorie vidí základ řeči v používání posunků,ke kterým se přidávaly zvuky.A existuje ještě mnoho dalších terií.
Co však mají všechny tyto teorie společné je fakt,že zde nejdříve existovala řeč ústní a až teprve mnohem později řeč písemná.Vznik písemné řeči měl pro vývoj lidstva velmi velký význam.Jde totiž o trvalejší,přesnější a spolehlivější uchovávání informací.V ústní podobě se projevuje zapomínání a deformace informací.Písená forma řeči tak umožnila zachovávání obrovské množství zkušeností nahromaděných lidmi za dlouhou dobu trvaní lidstva.Řeč tedy umožňuje člověku poznat a pochopit i něco,co sám nikdy nepoznal a nebo neprožil.
Řeč je tedy schopností člověka vyjadřovat článkovanými zvuky nebo symboly obsahy svého myšlení,cítění.Umožňuje komunikaci mezi lidmi,přijímání zkušeností,učení (osvojování zvyků a způsobů chování).A má i mnoho dalších důležitých funkcí (např. získávání pozornosti,navazování kontaktů,...).Má výrazně společenský charakter.
Prostředkem řeči je jazyk neboli verbální forma řeči,která je závislá na území a národu,který ji používá.Jde o systém pravidel,který člověk musí dodržovat,aby jeho řeč měla pro ostatní smysl.

Už jsem naznačila,že řeč je možno rozdělit na ústní a písemnou,ale i na vnitřní a vnější.Dále uvádím podrobnější členění:
ŘEČ -A) VERBÁLNÍ-psaná-vyžaduje přesnější stylizaci myšlenek
-mluvená-může využívat mnoho doplňujících složek,
které mohou upřesňovat (viz neverbální komunikace) -vnější ř.
-vnitřní-formulace myšlenek
-používá jednodušších forem než
vnější
-srozumitelná pouze pro subjekt
B) NEVERBÁLNÍ-např. gesta,znaková řeč,...

Dříve se lidé domnívali,že mozek je jednotný orgán,jehož jednotlivé části mají stejný význam a že zde neexistují specializované části.Díky pozorování a experimentům byl však tento názor vyvrácen.Přispěl k tomu mimo jiné i P. Broca,který v mozku objevil přibližné centrum řeči,které se dodnes podle něj jmenuje Brocova oblast.Tento objev uskutečnil díky pozorování lidí, kteří po poranění mozku přestali mluvit.
Brocova oblast se nachází v dolní levé části čelního laloku mozku a kontroluje pohyb rtů jazyka a hlasivek.
Na řeči se podílejí i další časti mozku:je to tzv.Wernickeova oblast, která se nachází na vrcholu spánkového laloku a obloukovitý závit mezi Wernickeovou oblastí a vizuální kůrou v zadní části týlního laloku. Wernickeova oblast umožňuje porozumění řeči.
Obloukovitý závit transformuje vizuální podobu slov vnímaných zrakem do zvukové podoby, kterou je schopen mozek interpretovat a naopak (zapisování mluveného projevu).
Zvuková podoba řeči je tvořena mluvidly fonací a artikulací.
Problematikou řeči se kromě jiných oborů zabývá také psychologie řeči neboli psycholingvistika."

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509b6f19c3b14.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Rec_a_komunikace.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse