Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Řecká antická filosofie

Řecká antická filosofieKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin nejprve stručně vymezují pojmy spjaté s řeckou antickou filosofií a poté se zabývají jejími významnými směry a postavami od Milétské školy po helénistické období.

Obsah

1.
Pojmy
2.
Řecká přírodní filosofie
3.
Eleaté
4.
Pythagorejci
5.
Atomisté
6.
Sofisté a Sokrates
7.
Platon
8.
Aristoteles
9.
Helenistická filosofie

Úryvek

"Pojmy:
ANTROPOMORFISMUS - mimolidským skutečnostem jsou přisuzovány lidské vlastnosti
APATHEIA - vlastnost být netečný a lhostejný
APEIRON - neomezenost
ARETÉ - ušlechtilost, cnost
ARCHÉ - základní pralátka, bytí
ATARAXIA - stav nevzrušeného duševního klidu
DEKLINACE - úchylka
DETERMINISMUS - vše má svou příčinu
DOXA - oblast zdání
EPISTÉMÉ - oblast vědění a myšlení
ERISTIKA - umění sporu
ÉRÓS - filosofický pud umožňující povznést se k poznání idejí jako cíli poznání
HÝLOZOIZMUS - veškerá hmota je živá
IMANENTNÍ - takový, který vyplývá ze své vlastní, vnitřní podstaty
KAUZALITA - vše je určeno od počátku do věčnosti
KOSMOS - řád, uspořádání, harmonická krása
KOSMOLOGIE - nauka o řádu světa
KOSMOGONIE - nauka o původu světa
METAFYZIKA - část filosofe, která studuje vztahy mezi bytím a jsoucnem
NEGATIVNÍ TEOLOGIE - názor, že Bůh existuje, ale nic o něm nemůžeme říct
PERAS - mez, hranice
RÉTORIKA - nauka o řečnictví

ŘECKÁ PŘÍRODNÍ FILOZOFIE
(řeší se především problém arché, ovlivněno kontakty s orientem, všichni představitelé jsou hýlozoisté a materialisté)
THÁLÉS (624-546)
 Matematik, obchodník, znalosti z geometrie z Egypta do Řecka, studium zatmění nebeských těles
 Přináší první řešení světa nezávisle na náboženských otázkách: arché je voda (hydor - 1 forma jsoucna je základem bytí), je věčná, je to podstata, počátek i první příčina, jsoucna vznikají vydělováním z vody
ANAXIMANDROS (610-547)
 Přírodovědec, matematik, geocentrik, evoluční teorie zrodu živočichů z vlhka
 Arché (také voda) je neomezené (apeiron), je neindividuálním základem jsoucen, ty jako smyslové věci jsou omezené (peras)
 Hýlozoismus, pralátka je živá a pohyb je jí imanentní
 Vířením pralátky se vylučují jednotlivé protivy (teplé - studené) a látky (oheň, vzduch, země, voda)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51116657e70f6.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Recka_anticka_filosofie.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse