Reformace


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce se zabývá obdobím reformace v Evropě. Nejprve ukazuje, v jakém kontextu je třeba reformaci chápat, a představuje její předchůdce. Poté se přesunuje k postavě Martina Luthera, německé selské válce i panovníkem Karlem V. a jeho reakcí na reformaci.

Obsah

1.
Jak chápat tehdejší reformaci
2.
Wyclif, Hus a Luther
3.
Martin Luther
4.
Německá selská válka
5.
Münsterská komuna
6.
Karel V.
7.
Střet Karla V. s protestanty

Úryvek

"REFORMACE

 reformaci musíme chápat v kontextu krize pozdně středověké církve a vlastně celé společnosti
 konciliarismus, papalismus
 papežské schizma, svatokupectví
 obecné narušení jednotného pojetí světa, které představovala církev
 reformaci musíme chápat také v jejím vývoji
 Wyclif – Hus – Luther
 jako se Hus seznámil s učením Johna Wyclifa, tak se také Martin Luther seznámil s Husovým osudem a opíral se o jeho myšlenky
 velmi podobné osudy Wyclifa, Husa a Luthera
 role světské ochrany
 díky ní přežil Wyclif a Luther – Husovi nebyl glejt od Zikmunda nic platný na církevním sněmu – koncilu v Kostnici
 všichni byli univerzitními mistry – role univerzit obecně v kritice pozdně středověké církve
 ale i přesah mimo akademický svět – kazatelství
 přesah také mimo věroučné problémy
 překlad Nového Zákona - Luther
 reforma gramatiky – Luther, Hus
 Martin Luther
 1. pol. 16. stol.
 působil na universitě ve Wittenberku
 zde deklaroval své výhrady vůči církvi - zejména kritika odpustků (stejný počátek jako u Husa)
 95 tezí přibil na vrata kostelu
 vládce Saska – Fridrich saský se stal Lutherovým ochráncem
 pobýval v asylu na hradě Wartburg
 nechtěl původně zakládat novou církev – jen ji reformovat
 jeho myšlenky
 nejvyšší autoritou je Bible (jako Hus; proti papežské neomylnosti)
 nejdůležitější je osobní víra, ne skutek
 v praktickém církevním životě se Luther postavil proti
 celibátu (sám si vzal za ženu bývalou jeptišku)
 7 svátostem – zůstala pouze eucharistie (příjímání těla Ježíše Krista) a křest
 odmítání uctívání svatých – je to podle Luthera formalita, není to osobní prožitek
 jeho učení našlo ohlas i mezi obyčejnými lidmi (jako u Husa) – chtěli reformu celé společnosti
 Luther však toto odmítal – toto uspořádání je dáno od Boha
 Tomáš Müntzer – radikální kazatel
 chtěl reformovat celou společnost – „omnia sunt communia“ (vše je společné),
 žák Luthera, ale pro tyto myšlenky se s ním rozešel
 účast v německé selské válce
 po její porážce popraven Německá selská válka (20. léta 16. stol.)
 povstání obyčejných lidí proti vrchnostem - poraženo
 Münsterská komuna (novokřtěnců) – pokus o nastolení společnosti bez soukromého vlastnictví
 ve městě Münster – dnešní střední Německo
 papež nechal Luthera vyobcovat z církve (exkomunikace)
 Luther tuto bulu spálil! a přesto se s ním poté sešel císař Karel V. na sněmu ve Wormsu
 Karel V. (1. pol. 16. stol)
 císař z rodu Habsburků
 v jeho osobě – spojení Habsburků, vládců Španělska (i Ameriky) a Nizozemska
 střet Karla V. jak s protestanty, tak se šlechtou na straně protestantů
 Karel V. nakonec po problémech na mnoha frontách – Turci, Francie, protestanté – odstoupil! ve prospěch svého bratra Ferdinanda
 Ferdinand už od roku 1531 spoluvladařem v Říši
 od roku 1526 českým králem"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e3dd91324da.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Reformace.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse