Renesance a humanismusKategorie: Literatura

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Zajímá vás jak to bylo s literaturou v dobách renesance, poznáte nejznámější autory jako je např. i sám Wiliam Shakespeare, poznáte celkově i jejich dobu.

Obsah

1.
Renesance
2.
Humanismus
3.
Autoři

Úryvek

"renesance
• slovo francouzského původu, znamená znovuzrození
• tento termín byl poprvé použit v Itálii, protože se tam úsilí o novou světskou kulturu jevilo jako snaha o obrození antiky
• nejstarší představitelé italské renesance byli vrstevníky našeho Karla IV. a nejvýznamnější z nich Francesco Petrarca udržoval písemný kontakt s Čechami
• někdy se renesance vymezuje širším časovým obdobím /od poč. 14.st. - konce 17. století/
často se v souvislosti s renesancí připojuje i další pojem - humanismus
humanismus
• / z lat humanus - lidský/ - znamená úctu a vážnost k lidské důstojnosti, vyjadřuje nový ideál vzdělání, který na místo poznávání Boha staví poznávání člověka, proto se místo teologie studují nové vědy tzv. humanitní / filosofie, filologie, historie, přírodní vědy se rozvíjejí později
Pojem renesance označuje celé historické období a umělecký směr
Pojem humanismus označuje určitý vzdělanostní a životní program, nezávislý na časovém určení
Podnětem k rozkvětu humanismu a renesance začátkem období historicky zvaného novověk byla historická a společenská situace:
• přírodní a astronomické objevy - 1519 -1522 - první obeplutí zeměkoule - lidstvo se zbavilo fantastických představ a pověr o neznámých zemích
• byla otřesena autorita církve - změna geocentrického názoru / Země je středem vesmíru/ na heliocentrický / Slunce je středem vesmíru - M. Koperník, G. Galilei /
• rozvoj věd o člověku
• vynález knihtisku - Němec Johannes Gutenberg /pol.15.st./ - knihy vytištěné do roku 1500 se nazývají prvotisky /inkunábule/
• přechod od feudalismu ke kapitalismu
Ve výtvarném umění začala velká revoluce v zaměření umělců. Zatímco se dosud zobrazovaly středověké náboženské náměty, nyní se umělci zaměřovali na zobrazování skutečného života.
Iniciátorem renesanční architektury byl Filippo Brunelleschi /1377 - 1446/ - vytvořil kopuli florentského dómu - symbol renesance. Byl rovněž malířem a vděčíme mu za objev perspektivy.
Geniálním představitelem florentského sochařství byl Donatello / kolem 1386 -1466/ - svým sochám vepsal do tváře lidské vlastnosti /např. Svatý Jiří /
Významnými renesančními výtvarníky byli:
Sandro Botticelli /1446 - 1510 /
• nejslavnější obraz Zrození Venuše
Leonardo da Vinci / 1452 - 1519 /
• vynikal v mnoha oblastech bádání - navrhoval létající stroje, vynalézal mechanické hračky, efekty pro divadelní představení, uskutečnil více než 30 pitev, byl vynikající hudebník... Všechny tyto zájmy podřizoval malířství - slavná nástěnná malba Poslední večeře Páně pro milánský klášter a nejslavnější portrét Mona Lisa, Poslední večeře...
Michelangelo Buonarroti /1475 - 1564/
• začínal jako sochař / David, Mojžíš/, ve službách papeže Julia II. pak vyzdobil strop Sixtinské kaple. Vynikl i jako tvůrce básní."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545e87a8772df.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Renesance_a_humanismus.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost 234x
2. Alkoholy 234x
3. Analytická chemie 216x
4. Antická literatura 169x
5. Orientální literatura 164x
6. Chemie 162x
7. Bible 146x
8. Difúzní operace 143x
9. Halloween 109x
10. Aldehydy a ketony 99x