Renesance a humanismusKategorie: Literatura

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Zajímá vás jak to bylo s literaturou v dobách renesance, poznáte nejznámější autory jako je např. i sám Wiliam Shakespeare, poznáte celkově i jejich dobu.

Obsah

1.
Renesance
2.
Humanismus
3.
Autoři

Úryvek

"renesance
• slovo francouzského původu, znamená znovuzrození
• tento termín byl poprvé použit v Itálii, protože se tam úsilí o novou světskou kulturu jevilo jako snaha o obrození antiky
• nejstarší představitelé italské renesance byli vrstevníky našeho Karla IV. a nejvýznamnější z nich Francesco Petrarca udržoval písemný kontakt s Čechami
• někdy se renesance vymezuje širším časovým obdobím /od poč. 14.st. - konce 17. století/
často se v souvislosti s renesancí připojuje i další pojem - humanismus
humanismus
• / z lat humanus - lidský/ - znamená úctu a vážnost k lidské důstojnosti, vyjadřuje nový ideál vzdělání, který na místo poznávání Boha staví poznávání člověka, proto se místo teologie studují nové vědy tzv. humanitní / filosofie, filologie, historie, přírodní vědy se rozvíjejí později
Pojem renesance označuje celé historické období a umělecký směr
Pojem humanismus označuje určitý vzdělanostní a životní program, nezávislý na časovém určení
Podnětem k rozkvětu humanismu a renesance začátkem období historicky zvaného novověk byla historická a společenská situace:
• přírodní a astronomické objevy - 1519 -1522 - první obeplutí zeměkoule - lidstvo se zbavilo fantastických představ a pověr o neznámých zemích
• byla otřesena autorita církve - změna geocentrického názoru / Země je středem vesmíru/ na heliocentrický / Slunce je středem vesmíru - M. Koperník, G. Galilei /
• rozvoj věd o člověku
• vynález knihtisku - Němec Johannes Gutenberg /pol.15.st./ - knihy vytištěné do roku 1500 se nazývají prvotisky /inkunábule/
• přechod od feudalismu ke kapitalismu
Ve výtvarném umění začala velká revoluce v zaměření umělců. Zatímco se dosud zobrazovaly středověké náboženské náměty, nyní se umělci zaměřovali na zobrazování skutečného života.
Iniciátorem renesanční architektury byl Filippo Brunelleschi /1377 - 1446/ - vytvořil kopuli florentského dómu - symbol renesance. Byl rovněž malířem a vděčíme mu za objev perspektivy.
Geniálním představitelem florentského sochařství byl Donatello / kolem 1386 -1466/ - svým sochám vepsal do tváře lidské vlastnosti /např. Svatý Jiří /
Významnými renesančními výtvarníky byli:
Sandro Botticelli /1446 - 1510 /
• nejslavnější obraz Zrození Venuše
Leonardo da Vinci / 1452 - 1519 /
• vynikal v mnoha oblastech bádání - navrhoval létající stroje, vynalézal mechanické hračky, efekty pro divadelní představení, uskutečnil více než 30 pitev, byl vynikající hudebník... Všechny tyto zájmy podřizoval malířství - slavná nástěnná malba Poslední večeře Páně pro milánský klášter a nejslavnější portrét Mona Lisa, Poslední večeře...
Michelangelo Buonarroti /1475 - 1564/
• začínal jako sochař / David, Mojžíš/, ve službách papeže Julia II. pak vyzdobil strop Sixtinské kaple. Vynikl i jako tvůrce básní."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545e87a8772df.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Renesance_a_humanismus.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse