Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Renesance a humanismus

Renesance a humanismus


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Strukturované zápisky z hodin českého jazyka poskytující bohaté vědomosti z oblasti renesanční a humanistické literatury. Práce je vhodná k přípravě na maturitní zkoušky.

Obsah

1.
Renesance a humanismus obecně
1.1.
Renesance
1.2.
Humanismus
2.
Společensko – historické pozadí
2.1.
Přírodní a astronomické objevy - 1519 -1522
2.2.
Výtvarné umění
3.
Renesance a humanismus v Itálii
3.1.
Dante Alighieri /1265 - 1321/
3.2.
Francesco Petrarca /1304 - 1374/
3.3.
Giovanni Boccaccio /1313 - 1375/
3.4.
Matteo Bandello (1485 - 1535)
3.5.
Ludovico Ariosto (1474 - 1533)
3.6.
Torquato Tasso (1544 - 1595)
3.7.
Niccolò Machiavelli (1469 - 1527)
4.
Renesance a humanismus ve Francii
4.1.
Francois Villon
4.2.
Francois Rabelaise 1495 - 1553
4.3.
Pierre de Rosard
4.4.
Michel de Montaigne
5.
Renesance a humanismus v Nizozemsku
6.
Renesance a humanismus ve Španělsku
6.1.
Miguel de Cervantes y Saavedra /1547 - 1616/
6.2.
Viktor Dyk
6.3.
Lope de Vega /1562 -1635/
6.4.
Viktor Dyk
6.5.
Tirso de Molina (1584 – 1648)
7.
Renesance a humanismus v Portugalsku
7.1.
Luís Vaz de Camões (1524 - 1580)
7.2.
Lusovci (1572)
8.
Renesance a humanismus v Anglii
8.1.
Geoffrey Chauser
8.2.
Christopher Marlowe (1564 - 1593)
8.3.
William Shakespeare /1564-1616/
9.
Slohové útvary renesance a humanismu
9.1.
Shakespearovské drama
9.2.
Alžbětinské drama
9.3.
Duchovní epos
9.4.
Sonet (Znělka)
9.5.
Balada
9.6.
Román

Úryvek

"RENESANCE A HUMANISMUS VE ŠPANĚLSKU
MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA /1547 - 1616/
 španělský voják, básník a spisovatel
 pocházel z rodiny zchudlého šlechtice
o z finančních dŧvodŧ nestudoval
 hlásí se jako voják
o bojuje v Itálii
o ztratil levou ruku v námořní bitvě u Lepanta (1571)
 poblíţ Řecka
 strávil pět let zajetí v Alţíru
o byl sem odvlečen piráty
 byl vězněn pro dluhy a podezření z vraţdy
o byl exkomunikován z církve
 roku 1584 se oţenil s osmnáctiletou Catalinou Salazaarovou
o usedlý ţivot mu nevyhovoval, proto brzy odjel do Andalusie
DŦMYSLNÝ RYTÍŘ DON QUIOTE DE LA MANCHA
 světoznámý španělský román renesanční román
o parodický román
 stal se druhou nejpřekládanější knihou světa
o hned po Bibli
 označení „Don Kichot“ (případně "donkichotství")
o lidé, kteří se snaţí dosáhnout nemoţného, věčně sní a nedívají se na realitu
o nereálný idealista
Román začíná představením hlavní postavy – chudého šlechtice neznámého jména (nejspíš "Alonso Quijano") z kraje La Mancha, který všechen svůj čas tráví čtením starých rytířských románů. Fiktivní svět ho tak pohltí, ţe se rozhodne vzkřísit zašlou slávu rytířského stavu tím, ţe se sám stane potulným rytířem, který napraví křivdy, pomáhá vdovám a sirotkům a ochraňuje slečny. Nechal se pasovat na rytířem hostinským (neplatné). Vytáhne tedy starou rezavou zbroj po předcích, opraví ji a svou starou bílou herku ve stáji přejmenuje na Rocinantu, jakoţto toho nejlepšího rytířského koně pod sluncem. Sám si pak dá vznešenější jméno "Don Quijote de la Mancha" a z prosté venkovské dívky - Aldonzy Lorenzové, učiní dámu a paní svého srdce pod novým jménem Dulcinea de Tobosa. Společně se svým zbrojnošem Sanchem Panzou, kterému za jeho sluţby slíbí ostrov, pak vyráţí na cesty. Nejznámější je boj s větrnými mlýny. Od jeho bláznovství a putování se ho snaţí odradit jeho okolí, hlavně jeho neteř, farář a holič, ale nakonec má i Sancho často značné pochybnosti o pánově zdravém rozumu. Párkrát se jim sice podaří dostat Dona Quijota zpátky domů, ale nakonec se vţdy opět vydává zpátky na svou pouť světem."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x551fdb7ab0eca.zip (521 kB)
Nezabalený formát:
Renesance_a_humanismus.pdf (538 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse