Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Renesanční filosofie

Renesanční filosofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z hodin na téma renesanční filozofie. Rozebírá tuto filozofii obecně, myšlenky antropocentrismu, renesanční přírodovědu a nové pojetí státu a to vše s jejich představiteli.

Obsah

1.
Renesanční filosofie obecně
2.
Myšlenky antropocentrismu (představitelé)
3.
Renesanční přírodověda (představitelé)
4.
Nové pojetí státu (představitelé)

Úryvek

"HUMANISMUS = LIDSTVO
 Myšlenkový směr = záležitost učenců
 Antická kalokagathia = ideálem je všestranně rozvinutý člověk
 Ve vztahu ke světu je člověk aktivní (nečeká pouze na smrt)
RENESANCE = ZNOVUZROZENÍ
 Označení pro umění a celou historickou epochu
 Zasáhla všechny oblasti života
ZNAKY
1. Antropocentrismus = studiem zájmu je člověk ne Bůh
 Pozornost se soustředí na jedince
 Člověk chápán jako bytost plně odpovědná za sebe a svůj život
 Na vyšší úrovni je pozemský život = život je potřeba prožít v plné míře (není jisté, že po smrti něco přijde)
2. Kosmologický přístup = nový přístup k vědě a světu (dříve se vůbec nevyužíval, vše bylo dáno dogmaty)
 Věda vychází pouze z rozumu a zkušenosti
 Otvírá se otázka vesmíru = názor, že geocentrický systém neexistuje
 Heliocentrický názor = degradace Země + vesmír je nekonečný
3. Státoprávní princip = nové pojetí státu a společnosti
 Má-li být člověk dokonalý, potřebuje dokonalý rámec
×
 Stát dokonalý rámec pro člověka nevytváří
 Vznikají spisy: UTOPIE = teorie dokonalého státu + teorie přirozeného práva + společenská smlouva
 Další znaky:
 Svobodné studium antiky bez ohledu na teologické vazby
 Neduchovní charakter myšlení
 Vynálezy a objevy: kompas, střelný prach, knihtisk
INDIVIDUALISMUS + SVOBODA + SVĚTSKOST
OBRAT ZE SUBJEKTU
 Při poznání světa musíme vycházet ze schopnosti subjektu
 Jako lidé jsme svobodni = nemusíme přijímat to, co je dáno jako samozřejmé
MYŠLENKY ANTROPOCENTRISMU
PICCO DELLA MIRANDOLA
 Dílo: O lidské důstojnosti
 Člověk je sám zodpovědný za to, co ze svého života udělá
MICHEL DE MONTAIGNE
 Vycházel ze skepticismu
 Jen já jsem dostupný pro své poznání
 Smyslové ani rozumové poznání není spolehlivé
PŘEDSTAVITELÉ RENESANČNÍ PŘÍRODOVĚDY
MIKULÁŠ KOPERNÍK
 Polský astronom
 Myšlenka HELIOCENTRISMU (země obíhá kolem Slunce)
 Nastolil otázku: Z čeho vlastně vychází naše poznání?

GALILEO GALILEI
 Základy mechaniky = experimenty s volným pádem = ZÁKONY POHYBU
 Přírodní procesy jsou měřitelné
 Kvantitativní popis = tvorba hypotézy = ověření experimentem
JOHANNES KEPLER
 Keplerovy zákony = planety obíhají kolem Slunce po elipsách, ne po kružnici
 Myšlenky:
 Celý vesmír se řídí jednotnou zákonitostí
 Příroda je jednotná – rozdíly v ní jsou KVANTITATIVNÍ
 První formulace universálního principu světa NEZÁVISLÉHO NA BOHU"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54c93cdd252a2.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Renesancni_filozofie.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse