Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řízení nákladů na vědu a výzkum

Řízení nákladů na vědu a výzkum


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá smyslem vynakládání finančních prostředků do vědeckovýzkumných projektů. Poukazuje na dlouhodobou návratnost portfólia vědeckovýzkumných projektů a probírá metody posuzování projektů. Upozorňuje také na problémy a rizika těchto investic. Zde naleznete předchozí část série textů o inovaci v procesech strategického řízení Inovace v oblasti technologií a zde následující Finanční plány.

Obsah

1.
Význam nákladů na vědu a výzkum
2.
Finanční cíle
3.
Problémy a rizika
4.
Posuzování návratnosti projektů
4.1
Technika diskontovaného cash - flow

Úryvek

V praktických aplikacích této metody se ukázaly následující hlavní nedostatky:
1. Posouzení projektu se provádí pouze, když je projekt spojen s pořízením specifických fixních aktiv, tj. když hlavní masa investic je požadována pro dodatečné nebo specifické nové výrobní prostředky. V tomto bodě se může ukázat, že je ekonomicky zdůvodnitelné přikročit k předpokládaným výdajům za fixní aktiva, i když skutečné kritérium je, zda je celý projekt, včetně úvodního výzkumu a vývoje ekonomicky životaschopný a kritické místo se vlastně nalézá v minulosti.
2. Ani stanovení diskontovaného cash - flow, ani výpočet diskontované míry návratnosti nemusí ukázat celkové prostředky, které budou nezbytné k financování projektu. Tyto prostředky mohou způsobit negativní kumulativní cash - flow až do doby, než se následně stane pozitivní. Tento peněžní tok se pak musí přizpůsobit celkovým splátkovým povinnostem společnosti. Nejméně příznivá situace v cash - flow projektu nastane, když jsou finanční zdroje společnosti napjaté a inovační projekt nutně vyžaduje dodatečné finanční prostředky, které musí být obstarány a před tím přijaté cizí zdroje se musí splácet. Pokud v takto vzniklé situaci se ziskovost dostane pod cenu kapitálu hrozí insolventnost a je na místě projekt nepřijmout nebo zrušit.
3. Diskontovaná míra návratnosti není jednoduše statisticky interpretovatelná, protože požadované a predikované míry návratnosti jsou založeny na proměnných prvcích, jako jsou náklady kapitálu nebo požadovaná riziková prémie, se kterou se pracuje.
4. Inflační prostředí zakládá snižující se kupní sílu vztažené peněžní jednotky.
5. Index rentability nelze použít v případech, kdy se hodnotí vzájemně se vylučující projekty."

Poznámka

Inovace v procesech strategického řízení 4/9.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_strategx0007.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Naklady_veda_vyzkum.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse