Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rodina a společnost

Rodina a společnost


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou hesel shrnuje nejdůležitější fakta ve zkoumání rodiny z pohledu sociologie. Zabývá se hlavními autory, kteří k tomuto tématu přispěli, jak ve formě teorie, tak i empirickými výzkumy. Jmenováni jsou zejména Spencer, Durkheim, Parsons, Le Play a Good . Jsou zde popsány i dnešní trendy rodinného a partnerského života. Práce rovněž uvádí některé z pojmů, které s touto problematikou souvisí. Obsahuje závěr, reflektující některé aktuální změny, týkající se rodinného práva.

Obsah

1.
Rodina - definice
2.
Teorie rodiny
2.1.
Henry Sumner Maine
2.2.
Herbert Spencer
2.3.
Durkheim
3.
Empirické výzkumy rodiny
3.1.
Frédéric Le Play - typologie rodiny
3.1.1.
Patriarchální rodina
3.1.2.
Nestabilní rodina
3.1.3.
Rozvětvená rodina
4.
Pokus o velké teorie- 50. léta 20. století
4.1.
Parsons
4.2.
Goode
5.
Rodina jako základní kámen nerovnosti
6.
Související pojmy
6.1.
Sňatkový trh
6.2.
Nukleární rodina
7.
Dnešní trendy
7.1.
Souvislosti s
7.1.1.
Dvoukariérové rodiny
7.1.2.
Dilema jedináčka, „statusové dítě
8.
Závěr

Úryvek

"Teorie rodiny
Henry Sumner Maine- v preindustriálních, primitivních společnostech převládá statusové právo, v industriálně- městských společnostech smluvní právo
Statusové právo- jedinec nemá právní subjektivitu, subjektem práva rodinné společenství
Smluvní právo- příbuzenská rodina se rozpadá, ztrácí své funkce
- rodina již není základní sociální ani právní jednotka
- občan se stává samostatným nositelem rolí i právních závazků

Herbert Spencer- „abychom porozuměli vyšším formám rodinného života, je třeba je sledovat od nejnižších tvarů, jež jsou charakteristické pro nejprimitivnější společnosti“ (Principles of Sociology, 1876-1896)

Durkheim – rozlišení manželské rodiny (soudobý typ rodiny) a tradiční patriarchální rodiny

Empirické výzkumy rodiny
Frédéric Le Play- 1855, vlastně vznik sociologie rodiny
- studie 36 hornických rodin
- nejpodstatnější informace o životě rodiny lze vyčíst z rodinného rozpočtu
- technika zúčastněného pozorování, monografie rodin (místo, kde rodina žije, životní styl rodiny, náboženství, životní postoje členů rodin, rodinná historie...)
- metoda se ujala, měla mnoho následovníků (Francie, Německo, Belgie, Anglie...)
- vytvořil typologii rodin:

1) Patriarchální rodina – všichni členové pracují bez nároku na odměny ve prospěch rodiny, děti i po sňatku zůstávají pod jurisdikcí nejstaršího otce
- stabilita rodiny vysoká
- rodina se řídí tradicí
- schopným členům rodiny bráněno v rozvoji

2) Nestabilní rodina
- následek industrialismu a z toho pramenícího individualismu
- žijí v ní pouze rodiče a neprovdané děti
- nemá dostatečnou stabilitu, děti nepociťují žádné závazky vůči svým rodičům a sourozencům

3) Rozvětvená rodina
- ideální syntéza obou předchozích
- vzor pro sociální reformu
- základem její existence je rodinný dům
- rodina nejstaršího syna přebírá zodpovědnost za kontinuitu rodinného života a rodinných tradic"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48d215a625615.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Socializace_v_rodine.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse