Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Romantika a revoluce

Romantika a revoluce


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá souvislostí mezi romantismem a revolucí v západní kultuře. První část se věnuje obecným znakům romantismu, druhá potom samotným srovnáním revolucí a romantického ducha.

Obsah

1.
Úvod
2.
Duch romantismu
2.1
Liberalismus v literatuře
2.2
Romantický ideál
2.3
Romantická velikost ducha
2.4
Romantická popisnost
2.5
Návrat k přírodě
2.6
Dominance citu oproti rozumu
3.
Duch revoluce
4.
Závěr

Úryvek

„Ve většině definicí se ale objevoval fenomén dominance citu a citovosti, oproti rozumu (vzato historicky, tak dominance citu nad osvícenskou racionalitou). Nutno podotknout, že je nutné (alespoň podle mého názoru) rozlišovat dvojí formu citovosti. První je citem prahnutí, neustálého boření pravidel a hranic a neustálého vytváření nových. Jednoduše je citem otevřené touhy (tak surové, jak ji ve svém díle chápal např. Markýz de Sade, nebo ve smyslu Paretovského „rezidua změny“). Druhý cit je citem nenaplněnosti, rozporu vnitřního a vnějšího světa člověka, rozporu jeho duševního ideálu a reality, která jej obklopuje. Tomu stavu by se snad sociologickým jazykem dalo říkat anomie, popř. určitá forma relativní deprivace, či odcizení. Jednoduše řečeno, jde o nostalgii, sentiment – o touhu po ideálnu, po ideální duševní harmonii. Ona duševnost je velmi důležitá, protože jakákoli forma tělesnosti (tedy alespoň oné „poživačné tělesnosti“) je duchu romantismu cizí. A nezáleží na tom, zda k tomu došlo převážně vlivem křesťanství, z důvodu nástupu kapitalismu, který lidi „odcizuje“ (s tím, že lidé jsou nuceni unikat od reality ke svým snům a fantaziím, v umění tedy k lákavým románům, jak tvrdí Fischer), nebo jestli byl hlavním důvodem osvícenství a jeho abstraktní racionální myšlení. Upozorňuji ale, že onen „duševní ideál“, který je romantismem tolik vyžadován, je pouze internalizací stavu společnosti (resp. jejich norem, hodnot a institucí) .
Zdá se, že romantismus (ať už chápán jako estetická, nebo historická kategorie) zdůrazňoval převážně onen druhý cit, onu sentimentalitu, „uzavření do sebe“, určité formy bolestínství, jak Fischer píše souboji „malého Já, proti velkému ne-Já“, který se snoubí s podivnou formou pyšného sebevědomí, a současně individuální opuštěností a ztraceností (pojetí autorského psaní jakožto exhibování).

Duch revoluce
Někdy ovšem dokázal romantický duch sentiment částečně opustit a vložit svůj potenciál do služeb dionýské tvorby – revoluce. Zcela obecně se revoluce, ať politická, společenská, umělecká (v podstatě jdou všechny „ruku v ruce“) vyznačuje touhou po změně ve spojení s okolnostmi, které onu změnu umožní (podle teorie revoluce Charlese Tillyho). Revoluce je hnaná zejména nespokojeností se současným stavem, touhou po změně, vůlí masy k lepšímu životu, k realizaci svých ideálů. Romantika revoluce spočívá v tom že jsou tyto ideály jen kolektivními myšlenkami a jak je z dějin zřejmé, jsou to myšlenky nerealizovatelné – stejně jako jsou nereálné ideje románových postav. I přes neustále se opakující negativní životní zkušenosti s bouřlivými revolucemi se zdá být poptávka po nich romanticky nevyčerpaná.

Závěr
V krátkém eseji jsem se pokusil shrnout romantismus jakožto jeden z atributů revoluce. Zdá se, že revoluce zhmotňuje dva hlavní romantické ideály – velikost lidského ducha a současně jeho utlačování ze strany společnosti. Pohledem do dějin je zřejmé, že žádná revoluce se bez sentimentálně-toužebného ducha romantismu neobešla. Ať již jde o revoluci francouzkou, velkou říjnovou, nebo např. „revoluci lásky“ let šedesátých.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_filx0035.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Romantika_a_revoluce.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse