Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rostliny a životní prostředí - maturitní otázka

Rostliny a životní prostředí - maturitní otázka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších faktů o rostlinách a jejich vazbě na životní prostředí. Heslovitě popisuje výskyt rostlin v různých podnebných pásech, biotické faktory, i umělé ekosystémy.

Obsah

1.
Biotop
2.
Biotické faktory
3.
Odolné rostliny
4.
Ekologické faktory omezující život organismům
5.
Umělé ekosystémy
6.
Regionální fytogeografie
7.
Ohrožené rostliny

Úryvek

"Druhy, které lze využít k bioindikaci úniku organických hnojiv či splachů hnojiv z polí (např. v okolí zdrojů pitné vody jsou kopřiva dvoudomá, někteří merlíci, lebedy či šťovíci.
Nitrofyty – bez černý, kopřiva dvoudomá, lebeda lesklá.
Ekologický význam umístění průduchů na spodní straně listů je protože na spodní straně je nižší teplota, což vede k nižším ztrátám vody transpirací a současně to ukazuje i na těsné vztahy mezi anatomií a účinností fyziologických procesů.
Znak populace, který vyjadřuje údaj – 34 jedinců na ploše 1m2 = hustota.
Nejčastějším způsobem prostorového rozmístění jedinců v rostlinných populacích (ve volné přírodě) je rozmístění shlukovité.
Výrazný nedostatek mladých jedinců (semenáčků) má populace ustupující (regresivní).
Keřové patro bývá označováno (např. ve fytocenologických snímcích) E2.
Patrovitost rostlinných společenstev v nadzemním prostoru je výsledkem konkurenčních vztahů mezi rostlinami o světlo.
Stromové patro – buk lesní, modřín opadavý.
Keřové patro – bez hroznatý, líska obecná.
Bylinné patro – konvalinka vonná, třtina chloupkatá.
Mechové patro – ploník ztenčený, měřík tečkovaný.
Na jarním aspektu lužního lesa se podílí křivatec žlutý, sasanka hajní, orsej jarní.
Mezidruhová konkurence se týká vztahů mezi jedinci různých druhů.
Rostoucí konkurenční tlak se u slabšího jedince může projevit zpomalením vývoje a omezením růstu.
Mutualistické vztahy – opylovač+rostlina, mykorrhiza, hlízkové bakterie s kořeny bobovitých rostlin.
Mutualistické vztahy se mohou projevit u zúčastněných druhů zvětšením areálu.
Tvorbě mykorrhizy brání přemíra dusíku v půdě.
Přirozené ekosystémy – rašeliniště (vrchoviště), vrbo-topolový lužní les, horský smrkový prales.
Umělé ekosystémy – vinice, smrkový les nížinného stupně, kukuřičné pole.
V mokřadních olšinách jsou hydrofyty, hygrofyty, nitrofyty.
Mokřady jsou říční nivy, lužní lesy, rašeliniště a slatiniště, mokré louky, olšiny.
Významné zastoupení acidofytů v bylinném patře mají kyselé doubravy a bikové bučiny.
Dub letní, jasan ztepilý, vrba bílá a topol černý rostou spolu v lužních lesích.
Původní (autochtonní) dřevinou našich lesů je borovice lesní a dub šipák.
Dřeviny zlepšující úrodnost půdy svým bohatým dobře se rozkládajícím opadem (lípa, olše aj.) = meliorační dřeviny.
Druhové složení našich lesů má daleko k přirozené stavbě, na úkor kterých dřevin došlo v minulosti k výraznému rozšíření výskytu smrku ztepilého a borovice lesní? Smrk dnes roste na velkých plochách, kde se v minulosti vyskytoval převážně buk lesní, borovice se pěstuje nejčastěji na místech, kde byl dříve dub (zimní).
Jednorázové smýcení stromů na souvislé ploše s následnou umělou obnovou prostoru = holoseč.
Při holosečném způsobu hospodaření vznikají stejnověké porosty hospodářsky preferovaných druhů (nejčastěji monokultury smrku či borovice).
Společenstva s dostatečnou zásobou živin v půdě jsou vrbo-topolový luh, suťové lesy, pcháčové louky."

Poznámka

Jedná se o výčet faktů, který není logicky členěn.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48d101b032621.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
MO_rost_ziv_prostr.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse