Rysy člověka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje otázku z psychologie zabývající se rozdělením osobností člověka. Rozebírá výkonové, dynamické vlastnosti člověka nebo i sebe regulační schopnosti člověka.

Obsah

1.
Vztahově-postojové vlastnosti
2.
Dynamické vlastnosti
3.
Výkonové vlastnosti
4.
Sebe regulační schoponosti

Úryvek

"Vztahově-postojové vlastnosti
• rozdíl postojů (k situacím, otázkám) • postoje - naše vlastnosti, chování, reagování, jsou širší než názor, zahrnuje naše chování a reagování • racionální složka (přesvědčení), relativně stálé (některé od dětství) • předsudky - význam má první zkušenost – vliv emocí, hned si udělám názor • citové vztahy (k předmětům, zvířatům, sobě samému) - předurčují naše chování a vztahy k lidem (chovám nenávist k někomu, pak něco špatného udělá - utvrzení)
Charakter
• jádro osobnosti, soubor vlastností • při utváření se preferuje výchova - charakter je získaný • 4 skupiny charakterových vlastností
• mravní - čestnost, statečnost, pravdomluvnost
• pracovní - vztah k činnosti, aktivita – pasivita, zodpovědnost, píle – lenost, spolehlivost
• společenské - ochota, přetvářka, tolerance, buranství, taktnost
• k sobě samému - úcta, sebeláska, egoismus, narcismus, sebekritika

Dynamické vlastnosti
• dávají tempo a intenzitu chování a prožívání

Temperament
• síla projevů • 4 druhy temperamentu - Hippokrates (5. - 4. století A.C.) • podle tělních tekutin (temperamentum = míšení tekutin)
• extrovert - cholerik (cholé - žluč) a sangvinik (sanguis - krev)
• introvert - flegmatik (phlegma - sliz) a melancholik (melan cholé - černá žluč)

Výkonové vlastnosti
• Vlohy
• dispozice - předpoklady
• rozené zvláštnosti našeho organismu - (smyslové orgány - hudební sluch)

• Schopnosti
• důležitou roli hrají dispozice
• jedna vloha může vést k několika schopnostem (i naopak - více dispozic dohromady může vést z jedné schopnosti)
• stupňování schopností - nadání, talent, genialita

• Inteligence
• obecná rozumná výkonnost
• schopnost učit se a využít naučené v praxi
• je měřitelná (inteligenční testy)
• IQ -inteligenční kvocient – průměr je 90 – 100
• 1904 - Alfred Binet, Francouz, snažil se vyvinout nástroj k předvídatelnosti školní úspěšnosti
• pojem Mentální věk - duševní vyspělost (určitý věk – určitá mentalita)
• 1914 - Stern (Němec) – pojem Inteligenční kvocient
• vzorec na výpočet IQ (nejde použít v každém věku) - mentální věk dělený chronologickým
věkem

Stupně inteligence
o 1. - 3. stupeň mentální retardace, slabomyslnost (oligofrenie): < 69
o hraniční pásmo mezi rozumovou zaostalostí a normou - 70 – 79
o podprůměrná inteligence - 80 – 89
o průměrná inteligence - 90 – 109
o nadprůměrná inteligence - 110 – 119
o vysoká inteligence - 120 – 139
o velmi vysoká inteligence (genialita) - ? 140
• Gausova křivka - jak jsou v populaci zastoupeny jednotlivé stupně inteligence"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5734a265031fa.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Osobnosti_rysy_cloveka.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse