Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > SWOT analýza města Blanska a jeho okolí

SWOT analýza města Blanska a jeho okolí


Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá SWOT analýzou města Blanska a jeho okolí. Hodnotí silné a slabé stránky, uvádí příležitosti, a nevynechává ani hrozby.

Obsah

1.
Silné stránky
2.
Slabé stránky
3.
Příležitosti
4.
Hrozby

Úryvek

"Silné stránky:
-dlouhodobá tradice v řadě průmyslových odvětví /Metra Blansko, Adast Adamov, Minerva Boskovice, Tylex Letovice, .../
-dostatek kvalifikované pracovní síly
-chráněné krajinné oblasti a další přírodní chráněná území
-nízké náklady na pracovní sílu
-dostateční kapacita vzdělávacích zařízení
-stále funkční veřejná doprava na venkově
-značná lůžková kapacita ubytovacích zařízení
-potenciál rekvalifikovatelné pracovní síly využitelné při rozvoji nových ekonomických aktivit v okrese

Slabé stránky:
-celkový útlum inovační aktivity v průmyslových podnicích
-nedostatečný systém pobídek pro zahraniční investory
-migrace obyvatel z některých oblastí okresu zejména z rozptýlenou zástavbou do větších měst
-chybějící infrastruktura zejména v malých obcích
-nedostatek pracovních příležitostí na venkově
-zhoršující se mobilita venkovského obyvatelstva
-nízká flexibilita pracovní síly
-stagnace počtu, kvality a aktivity společenských elit
-nedostatečná nabídka zařízení a aktivit pro trávení volného času
-chybějící ucelený integrovaný dopravní systém v okrese
-podceňování marketingu, nedostatečné marketingové aktivity firem i regionu jako celku
-nedostatek sociálních bytů a sociálních služeb

Příležitosti:
-využití programů hospodářské pomoci EU
-využití investičních pobídek
-získání zahraničních investorů
-usnadnění podnikání ze strany státu – omezení byrokratických překážek a zjednodušení pravidel
-zkvalitnění komunikací všeho druhu
-rozvoj spolupráce mezi venkovskými obcemi a realizace společných projektů
-aktivní příprava na důsledky změn v populačním vývoji -adaptace školského systému na klesající počty dětí a přizpůsobování kapacity potřebám péče o starší občany
-propojení výzkumných a vývojových pracovišť s potřebami soukromých subjektů v okrese
-rozvoj telekomunikací
-výstavba a dostavba obchvatů
-ekonomická motivace ekologických forem vytápění"

Poznámka

Práce je psána heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_reneg0001.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
SWOT_analyza_Blanska.rtf (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse