Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > SWOT analýza osobnosti

SWOT analýza osobnosti


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje SWOT analýze osobnosti. V úvodu krátce definuje problematiku, uvádí profil autorky. Analyzuje autorčiny silné a slabé stránky osobnosti, příležitosti, i hrozby. Příloha obsahuje grafické znázornění výsledků analýzy.

Obsah

1.
Úvod do problematiky, cíl
2.
Profil
3.
Analýza
4.
Zhodnocení výsledků

Úryvek

"1. ÚVOD
SWOT analýza spočívá v rozboru a hodnocení 4 hlavních částí: silných (strenghts) a slabých (weaknesses) stránek zkoumané osoby, z potenciální příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) spojené s profilovanou osobou. Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit potenciál, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. SWOT je součástí strategického plánování kariéry manažera. Podstata celé analýzy spočívá v zamyšlení se a v nalezení co nejvíce charakteristik a příkladů v rámci každé skupiny a jejich vzájemné porovnání.
Cílem jsem si vytyčila zpracovat schéma své SWOT analýzy tak, abych byla plně schopna předcházet rizikům, využít naplno svůj potenciál, odstranit nedostatky a byla schopna včas podchytit případné příležitosti.

2. PROFIL
Narodila jsem se deset let, tři měsíce a dvaadvacet dní předtím, než „sametová revoluce“ukončila režim do kterého jsem se narodila, do té doby jsem vyrůstala v pohodovém prostředí, kde mi hodnoty vštěpovala kompletní a dobře fungující rodina. Možnosti, které mi tato událost dala, jsem ocenila až o několik let později. Po absolvování střední školy jsem se zapojila do práce v rodinném podniku. Pracuji jako samostatná účetní ve firmě poskytující účetní a daňové poradenství. Práce je to náročná, především na celoživotní vzdělávání, i proto studuji vysokou školu.

3. ANALÝZA
Analýza silných a slabých stránek je rozbor současného (vnitřního) stavu mé osoby, tzn. vychází z minulosti a současnosti. Zatímco analýza potenciálních příležitostí a hrozeb je rozborem možného budoucího stavu.
VIZ: PŘÍLOHA 1

4. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Snaha o sestavení analýzy mě donutila zamyslet se nad touto problematikou. Vyjádření svých slabých stránek a situací, které by mohli v budoucnu ohrozit dosažení vytyčených cílů, přinese ovoce v podobě předcházení rizik, lepšího využití potenciálu, odstranění některých nedostatků a včasného podchycení příležitostí."

Poznámka

Práce se obsahuje 2 soubory, MS Word (*doc) a MS Excel (*xls).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x492034eb4b96a.zip (107 kB)
Nezabalený formát:
SWOT_anal_osob.doc (142 kB)
SWOT_anal_osob.xls (25 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse