Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sein a haben a infinitiv s zu, vazba infinitivu s ohne + zu, statt + zu

Sein a haben a infinitiv s zu, vazba infinitivu s ohne + zu, statt + zuKategorie: Němčina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný popis a základní principy užití vazeb sein, haben a infinitiv s zu, vazbu infinitivu s ohne + zu, statt + zu. Práce obsahuje i příklady pro lepší pochopení.

Obsah

1.
Haben (časování)
2.
Sein (časování)
3.
Vazba sein + infinitiv s zu
4.
Vazba haben + infinitiv s zu
5.
Vazba infinitivu s ohne + zu, statt + zu
6.
Příklady

Úryvek

"HABEN (MÍT)
Sloveso HABEN se v přítomném čase časuje takto:

jednotné číslo množné číslo
ich HABE wir HABEN
du HAST ihr HABT
er / sie / es HAT sie HABEN
Sie HABEN

SEIN (BÝT)
Sloveso SEIN se také časuje jinak než ostatní slovesa:

jednotné číslo množné číslo
ich BIN wir SIND
du BIST ihr SEID
er / sie / es IST sie SIND
Sie SIND

Vazba sein + infinitv s ,,zu“
Vyjadřuje pasivní možnost či nutnost (lze, je možno, je třeba). Nositel není vyjádřen.
Např.: Das problem ist zu lösen. – Problém je třeba (lze) řešit.

Vazba haben + infinitiv s ,,zu“
Vyjadřuje aktivní možnost, nutnost (původce děje má možnost, povinnost, něco
vykonat).
Např.: Wir haben noch viel zu lernen. – Musíme se ještě hodně učit.

Vazba infinitivu s ohne + zu, statt + zu
Infinitivními konstrukcemi s OHNE + ZU a (AN)STATT +ZU se zkracují vedlejší věty se
spojkami OHNE DASS (aniž) a (AN)STATT DASS (místo aby).

Příklad:
Er geht hin, ohne dass er sie danach fragt. -> Er geht hin(,) ohne sie danach zu fragen.
(Půjde tam, aniž by se jí na to ptal.)
Du lernst, statt dass du ins Kino gehst. -> Du lernst(,) statt ins Kino zu gehen.
(Budeš se učit, místo abys šel do kina.)

-Spojku ohne dass a (an)statt dass nahradíme výrazy ohne nebo (an)statt."

Poznámka

Gymnázium, Část textu je uspořádána do tabulek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e4e1481c938.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Sein_a_haben_a_infinitiv.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse