Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Severoamerická litosférická deska

Severoamerická litosférická deska


Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem krátké práce je Severoamerická litosférická deska. Autorka stručně seznamuje s její polohou a uvádí, s jakými dalšími litosférickými deskami sousedí. Popisuje, jakými pohořími prochází a také informuje o subdukcích, na jejichž tvorbě se podílí.

Obsah

1.
Poloha
2.
Rozdělení litosféry na litosférické desky
3.
Styk s dalšími litosférickými deskami
4.
Subdukce

Úryvek

"SEVEROAMERICKÁ LITOSFÉRICKÁ DESKA
Severoamerická litosférická deska je stejně jako Jihoamerická a Karibská deska subdeskou Americké litosférické desky. Na západě sousedí s deskou Pacifickou a Euroasijskou, na jihu s deskou Kokosovou, Karibskou a Jihoamerickou a na východě s deskou Africkou a opět s deskou Euroasijskou. Je tvořena převážně kontinentální zemskou kůrou.

Obrázek č. 1: Rozdělení litosféry na jednotlivé litosférické desky s vyznačením směru jejich pohybu (↔ rozhraní divergentní, →← rozhraní konvergentní)


[schéma]


Zdroj: http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/2_ZEMĚ/2_země.htm)

Na západě zasahuje hranice severoamerické litosférické desky až na Euroasijský kontinent, kde prochází Verchojanským pohořím, pohořím Čerského, Kolymským pohořím a Středokamčatským pohořím, pak pokračuje podél Aleutských ostrovů dál na východ až k pobřeží Severní Ameriky, které kopíruje až k místu styku s Karibskou a Kokosovou deskou, načež se opět stáčí na východ, kde prochází souostrovím Velké Antily a posléze naráží na severní část Středoatlantského hřnetu, který od desky Severoamerické odděluje desku Africkou a Euroasijskou. V místech styku s deskou Pacifickou dochází ke vzniku zón subdukce, což znamená, že mezi deskami je konvergentní typ rozhraní (Pacifická deska, tvořená převážně oceánskou kůrou, se podsouvá pod lehčí desku Severoamerickou). Subdukce je dvojího typu. První je typ andský, kdy se pevninská deska v důsledku působícího tlaku vyvrásní v okrajové části. Pak vznikají poledníkově uspořádaná horská pásma, např. Kordillery, skládající se celkem z pěti pásem (Pobřežní pásmo až Skalnaté hory). Zřetězovaná je rovněž sopečná činnost. Asi nejznámější sopkou na Severoamerickém kontinentu je Svatá Helena (2550 m n. m.), u které byl zatím poslední projevy aktivity zaznamenány 1. a 2. července 1998. Druhým typem subdukce je typ nevadský, kdy je subdukce doprovázena horizontálním posunem desek (např. zlom svatého Ondřeje).

Obrázek č. 2: Konvergentní rozhraní na styku pevninskou kůrou tvořené Severoamerické a oceánskou kůrou tvořené Pacifické litosférické desky


[schéma]


S deskou Kokosovou (subdeska Pacifické) je typ styku taktéž konvergentní, v zóně subdukce vzniká Středoamerický příkop. Deska Severoamerická a Karibská mají typ rozhraní divergentní (oddalují se od sebe), přičemž dochází ke vzniku riftové zóny. Stejný typ rozhraní má Severoamerická deska i s deskou Euroasijskou a deskou Africkou. Podél riftové zóny, místy široké až 15 km, dochází k neustálým výlevům lávy, v důsledku čehož došlo ke vzniku Středoatlantského hřbetu, jehož šířka elevace dosahuje místy až 1000 km. Jeho esovité prohnutí způsobuje různá rychlost oddalování kontinentů. Tento hřbet dosahuje ode dna až desetikilometrových výšek a v severní části dokonce vystupuje nad hladinu oceánu (ostrov Island)."

Poznámka

Práce obsahuje 2 schémata, rozsah čistého textu je cca 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e3db8253b76f.zip (2016 kB)
Nezabalený formát:
Severoamericka_litosfericka_deska.doc (2046 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse