Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Sjednocení Itália a Německa

Sjednocení Itália a Německa


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky v bodech popisují proces sjednocení Itálie a Německa.

Obsah

1.
Sjednocení Itálie
2.
Sjednocení Německa

Úryvek

"SJEDNOCENÍ ITÁLIE
- Itálie po Vídeňském kongresu
- S- papežský stát
- J- Lombardie + Benátky, parma, modena a toskánsko (vláda habsbursko- lotrinské větve), Sardinské království (Savojská dynastie- král Albrecht)
- Itálie rozdrobena => snaha o sjednocení Itálie- 1820- povstání v Neapolsku a Sardinii- Svatá aliance zasahuje- povstání potlačeno
- 1848- další pokus o sjednocení, byly 2 skupiny:
- 1) demokraté (org. Mladá Itálie)- chtěli sjednotit Itálii, vyhnat Rakušany, zavést obč. Svobody
- 2) liberálové- chtěli konstituční monarchii- do čela krále Savojské dynastie
- březen 1848- revoluce- dochází k protirakouským povstáním v Miláně a Benátkách => vznik republik
- Sicílie, Neapolsko povstalo X Bourbonům- vynutili si ústavu
- Sardinský král vyhlašuje válku X Rakousku- červenec 1848- bitva u Custozzy- Sardinie poražena
- Nástup demokratů- vznik republiky v Toskaně, Benátkách
- Převrat v papežském státě
- Opět se objevuje Sardinský král Karel Albrecht- vyhlásil válku Rakousku- opět poražen => vzdává se trůnu => nastupuje jeho syn Viktor Emanuel II., jmenuje Camilla Cavoure jako předsedu, účastní se války na Krymu => sbližuje se s Francií- Napoleon také pro sjednocení Itálie
- 1859- dochází k válce Ruska X Sardinii a Francii- bitva u Magenta a Solforina- Rusové poraženi => Sardinie získává Lombardsko
- málé státy (Toskána, Parma, Modena) se připojují k Sardinii
- J Itálie- také revoluční hnutí- S přichází na pomoc pod vedením Giuseppe Garibaldiho dobývá Sicílii a Neapolsko a předal je Viktorovi Emanuelovi II.- 1861 zvolen králem
- 1866- připojeno vlivem prusko-rakouské války Benátsko
- 1870- francouzsko-pruská válka => franc. Vojska odchází z Říma => dobyt Italy- stává se hl. městem

SJEDNOCENÍ NĚMECKA
- po Víd. Kongresu se vytvořil německý spolek- zahrnuté i české země, předsedou je Rakousko
- 1834- vytvořilo Prusko něm. Celní spolek- nejsou tam české země (z důvodu soupeření Pruska a Rakouska) => Prusko se sbližuje s Německem
- březen 1848- do Německa se dostávají zprávy o revoluci v Itálii a ve Francii => panovníci dostávají strach => odvolávají neobl. Ministry, vyhlašují svobodu tisku, rovnost občanů před zákonem, povoleny obč. gardy
- přesto v březnu 1848 v Berlíně (hl. m. Pruska) dochází k nepokojům => Pruský král Fridrich Vilém IV. Zajat => slíbil ústavu a svolání sněmu- v květnu 1848 se ve Frankfurtu nad Mohanem schází parlament- zasedá téměř rok, řeší otázku sjednocení- 2 myšlenky:
- 1) Velkoněmecko- chce velké sjednocení Německo + rakouské a české země
- 2) Maloněmecko- chce sjednotit Německo bez Rakouska a Čech
- Maloněm. Vítězí, ustanovena ústřední vláda, ale nemá žádné prostř. (policie, úředníci), březen 1849- vypr. Ústava sjednocení Německa- zaručuje osobní svobodu, zrušení feudální závislosti, všeobecné hlasovací právo (pro muže nad 25 let), zachována monarchie, v čele císař- řídí armádu a zahr. Politiku
- Hlas. O císaři- vítězí Fridrich Vilém IV. Ale odmítá, protože koruna je z rukou parlamentu- revoluce poražena, parlament rozpuštěn, Fridrich se stává Pruským králem
- Nová věc: 1862 v Prusku nastupuje jako ministerský předseda Otto von Bismark- sjednocuje něm.
- 1864- dochází ke spojení Rakouska a Pruska X Dánsku (mělo severoněm. Úz), ale kvůli správě dobytých úz. Dochází v červenci 1866 k válce Prusko X Rakousku- rozhodující bitva u Hr. Kr.- Prusko vítězí, Rakousko ztrácí Benátsko a souhlasí se založ. Sev. něm. Spolku- Prusku je slíbena pomoc pokud bude napadeno a získ. Šlesvicko, Holdštejnsko => spojuje se s Braniborskem
- 1870- doch. k Prusko X Francie- Prusku musí pomoct sev. něm. Spol.=> Fr. Poražena, němci se dostávají až do Paříže => v lednu 1871 se ve Versailles vyhl. Německé císařství, za měsíc mír s Francií- přichází o Alsazko a Lotrinsko, musí zaplatit 5 mil. franků za voj. Ztráty => povstání ve Francii a zal. Republiky"

Poznámka

Letopočty jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a4d53c6ef54.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Sjednoceni_Italie_a_Nemecka.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse