Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Slezskomoravské telekomunikace Opava - marketingová analýza

Slezskomoravské telekomunikace Opava - marketingová analýza


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce se věnuje marketingové analýze a plánu podniku Slezskomoravské telekomunikace Opava. Seznamuje s podnikatelskou činností společnosti od roku 1991. Uvádí analýzu marketingu a využití podniku. Všímá si především produktu, místa, ceny a propagace. V závěru informuje o používané marketingové komunikaci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podnikatelská činnost společnosti v minulém období
3.
Analýza marketingu a využití v podniku
3.1.
Produkt
3.2.
Místo
3.3.
Cena
3.4.
Propagace
4.
Marketingová komunikace
5.
Závěr

Úryvek

"Analýza marketingu a využití v podniku
Analýzu marketingu a jeho využití v podniku provedu na analýze 4 základních prvků jako jsou produkt, cena, místo a propagace.
Produkt, který společnost Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r.o. produkuje je v prvé řadě Projekt liniové stavby. Zde se firma zaměřuje na rychlost vyhotovení projektové dokumentace, kvalitu v podobě podrobného zmapování terénu a návrh nejvhodnějšího technického řešení. Dalším z hlavních produktů je samotná realizace stavby, u které je brán největší důraz na kvalitu realizace, rychlost a plnění termínů. Společnost vychází z dlouhodobé strategie činnosti organizace, kde nosným programem je poskytování komplexních služeb při výstavbě telekomunikačních sítí počínaje zajištěním projektové dokumentace, přes vlastní realizaci v četně inženýrské činnosti pro telekomunikační operátory v České republice. Jejím prioritním úkolem je plné uspokojení zákazníka a všech zainteresovaných stran, z něhož vyplývá udržení jeho důvěry v jimi poskytovanými službami a v neposlední řadě i upevnění dobrého jména organizace v obchodních kruzích. Vedení organizace považuje za klíčovou otázku při naplňování politiky princip spoluzodpovědnosti všech zaměstnanců za kvalitu odváděné práce v organizaci jako celku. Vedení organizace klade důraz na neustálou snahu o zlepšování a zvyšování efektivnosti. Pro naplňování firemní politiky zavedla firma normu ČSN EN ISO 9001:2001, 14001:2005 a směrnici OHSAS 18001:1999.
Cenu produktu („výrobku“) tvoří náklady na provoz v podobě nákupu materiálu, provozních nákladů, mzdy zaměstnanců a části zisku. Možností je i poskytování slev uzavřením smlouvy o výhradních dodávkách projekčních a montážních služeb a sjednání individuální ceny pro klíčové zákazníky.
Jako místo prodeje lze označit webové stránky, kde si může zadavatel zakázky zjistit kontakty na zástupce společnosti, případně různé informační portály jako je Evropská databanka, atd. Dále to může být kancelář obchodního oddělení. Jelikož se firma mnohdy sama zúčastňuje veřejných výběrových řízeních, nelze jednoznačně určit místo prodeje, tedy možné jednoznačně vyčlenit místo prodeje, jako je např. prodejna potravinu.
Propagaci nebo-li reklamu si společnost zajišťuje především účastí na výběrových řízeních s dokládanými referencemi realizovaných zakázek a nebo pomocí webových stránek společnosti."

Poznámka

Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra informačních a komunikačních technologií.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b60a0b29e0f7.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Slezskomoravske_telekomunikace.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse