Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Slova v češtině

Slova v češtině


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se krátce zabývá slovy v českém jazyce. Sleduje slovo a jaho významy, slovní druhy, stavbu slova i spisovné a nespisovné útvary národního jazyka. Následně uvádí slohové rozvrstvení slovní zásoby.

Obsah

1.
Slovo a jeho významy
2.
Slovní druhy
3.
Stavba slova
4.
Český národní jazyk a jeho útvary
4.1.
Spisovná a nespisovná čeština
5.
Další zajímavosti slovní zásoby
5.1.
Dobově nebo citově zabarvená slova
5.2.
Další vrstvy slovní zásoby

Úryvek

"Český národní jazyk a jaho útvary

Spisovná čeština
1) hovorová
2) knižní (básnická)
3) neutrální

Nespisovná čeština
1) regionální (české nářečí, slezká nářečí východomoravský nářečí)
2) interdialekty (obecná čeština + hovorově známé výrazy – zemák)
3) sociolekty (slang, profesionalizmy, argot)

Další zajímavosti slovní zásoby

1.Dobově nebo citově zabarvená
a) historizmy (pojmenovává zaniklou skutečnost, např. gladiátor, sudlice)
b) zastaralá slova (přestalo se jich užívat, byla nahrazena, např. silozpyt – fyzika; lučba – chemie)
c) archaizmy (slova historická, užití v umělecké literatuře)
d) neologizmy (slova nově utvořená, přejatá, např. lunochod)
e) expresívní slova (slova citově zabarvená – holčinka, hajat, mamička, barák, chlastat + vulgarizmy)
2.Obrazná pojmenování – využití v umělecké literatuře
3. Slova mnohoznačná, jednoznačná

m – (hlava, koruna, jazyk, oko)
j – (Praha, Labe)
4. Synonyma (mají stejný nebo podobný význam – mluvnice – gramatika)
5. Antonyma (slova protikladná – prodat, koupit)"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x480f81b198b87.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Slova_v_cestine.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse