Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Slovo a pojmenování

Slovo a pojmenování


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tahák obsahuje základní informace o slově, způsobech pojmenování, větném pojmenování jednotky, vymezení pojmu, konkrétních a abstraktních pojmenováních, frazeologii a sémantice, dobovém pojmenování a také o expresivním pojmenování.

Obsah

1.
Slovo
2.
Způsoby pojmenování
3.
Větné pojmenování jednotky
4.
Vymezení pojmu
5.
Konkrétní a abstraktní pojmenování
6.
Frazeologie, sémantika
7.
Dobová pojmenování
8.
Expresivní pojmenování

Úryvek

"SLOVO
-základní jednotka slovní zásoby
pojmenovává věci, jevy, děje, vlastnosti , vztahy
-několik hledisek slova:
1)zvukové (vyjádřeno hláskou nebo sledem hlásek)
2)grafické (písmo)
3)sématické (věcný význam)
4)gramatické (vyjadřuje mluvnické vztahy)
5)stylistické (určuje stylistický účinek)

ZPŮSOBY POJMENOVÁNÍ
1)slovo
2)složené pojmenování
3)sousloví
4)více slovná slovní pojmenování a univerbizovaný výraz
5)frazeologismus
6)zkratka (pojmenování neslovní)

VĚTNÉ POJMENOVÁNÍ JEDNOTKY
1)větný frazeologismus
2)pořekadlo
3)rčení
4)přísloví

VYMEZENÍ POJMU
-souhrn podstatných rysů, představ, vztahů
-rozsah významu označujeme jako významovou podřazenost (nadřazenost)
1)věcný význam
2)mluvnický význam

KONKRÉTNÍ A ABSTRAKTNÍ POJMENOVÁNÍ
konkrétní → označuje předměty hmotné povahy
abstraktní → označuje skutečnosti a jevy nehmotné

FRAZEOLOGIE,SÉMANTIKA
frazeologie →dílčí disciplína nauky o slovní zásobě, zabývá se ustálenými slovními spojeními a
obraty
sémantika → zkoumá věcný význam jazykových jednotek, nejen slov a slovních spojení, ale i
jednotek nižších a vyšších

DOBOVÁ POJMENOVÁNÍ
1)historismy
2)archaismy
3)neologismy (pronikla do jazyka nově, né vždy přijímána do slovní zásoby)

EXPRESIVNÍ POJMENOVÁNÍ
1)eufemismy (zjemněné výrazy)
2)dysfemismy (hrubé, opak eufemismu)
3)vulgarismus
4)familiární a domácká pojmenování (důvěra)
5)hanlivá pojmenování (záporný vztah k mluvčímu k pojmenované skutečnosti)
6)hyperbola (nadsázka)
7)ironie (sdělení pravého opaku, typická intonace)
8)zvukové expresivní pojmenování (působí citlivě svou zvukovou podobou)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51eb8f64bd8fe.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Slovo_pojmenovani.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse