Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Směřování k husitství - encyklopedie českých dějin 9/30

Směřování k husitství - encyklopedie českých dějin 9/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Seznamuje se stavem v církvi a kritickým postojem české společnosti vůči ní během 14. století. Nechybí životopisné informace o významných dobových osobnostech včetně kritiků církve. Předchozí část série naleznete zde Krize společnosti v Čechách na přelomu 14. a 15. století - encyklopedie českých dějin 8/30 a následující zde Příčiny a počátek husitské revoluce - encyklopedie českých dějin 10/30.

Obsah

1.
Církev
1.1.
Společnost a církev
1.2.
První kritika církve
1.3.
První kazatelé u nás
2.
Papežské schizma
3.
Spory Václava IV. s Janem z Jenštejna
4.
Říšská politika Václava IV.
5.
Zikmund Lucemburský
6.
Doplňující informace
6.1.
Církev
6.2.
Jan Viklef
6.3.
Jan Milíč z Kroměříže
6.4.
Tomáš ze Štítného
6.5.
Jan z Jenštějna
6.6.
Zikmund Lucemburský

Úryvek

"Církev
Církev byla největší a nejbohatší vlastník v království. Vlastnila 1/3 veškeré půdy, její majetek dále narůstal zejména dary a odkazy; byl nedotknutelný, neprodejný, nebyl tříštěn dědickými podíly. Mimo půdy vlastnila kostelní poklady, zlato, stříbro, drahocenná roucha, vzácné knihy apod. Středověký člověk spatřoval v morové ráně, stejně jako ve všech katastrofách a kalamitách, projev božího hněvu, trest za opuštění závazných pravidel křesťanského života, předzvěst blížícího se konce pozemského světa a předznamenání posledního soudu. Přemítání o pravidlech křesťanského života i jeho smyslu přestalo být doménou duchovenstva a zasahovalo stále širší okruh lidí. Důraz na zbožnost byl v Čechách silnější než jinde.
Prohlubující se proces christianizace se nakonec obrátil proti mocenským zájmům samotné církve. Lidé totiž hledali důvod, pro který Bůh seslal na kvetoucí české království trest v podobě „černé smrti“ a dalších krizových jevů. V úvahách znepokojených kněží i zbožných obyvatel se pozvolna rýsoval hlavní viník. Byla jím bohatá církev, která se zpronevěřila svému hlavnímu poslání, pečovat o spásu duší věřících. Ideálům božího zákona neodpovídalo ani chování řady kněží, kterým jejich úřad sloužil jako zdroj příjmů a nikoli jako výzva k následování Krista a apoštolů. Také život mnichů budil pohoršení. Původně dobrý záměr Karla IV. se zvrátil v opak. Panovník zřizoval a podporoval církevní instituce proto, že se chtěl ukázat jako správný křesťanský vládce, ale i proto, aby existenčně zabezpečil velké množství vzdělanců. Stát je uživit nemohl, takže církevní zaopatření bylo v dané situaci jediným řešením. Právníci, úředníci královských kanceláří i spisovatelé a překladatelé se však více věnovali činnosti, která je zajímala než kněžskému poslání. K výkonu kněžských povinností si najímali náhradníky z řad nezajištěného duchovenstva. Za Václava IV. vzrostla nedůvěra k církevním představitelům.

První kritika církve

První kritikové církve se objevili za vlády Karla IV. Angličan John Wycliffe odmítal majetek a světskou moc církve, papežský primát, církevní dogmata a obřady, ideál spatřoval v apoštolské církvi, základní životní orientaci v biblických normách. Požadoval proto, aby panovníci vyvlastnili církevní majetek a prosadili tak vůli Boží a aby se bible zpřístupnila překlady do národních jazyků (sám ji přeložil do angličtiny). Jeho učení se stalo v Anglii nesmírně populární. Církev ho prohlásila za kacíře, ale král a šlechta ho vzali do ochrany. Roku 1382 byl vyloučen z univerzity jako kacíř, ale před soud postaven nebyl. Protože mu nešlo o vytvoření nové vlastní církve (sekty), ale o zásadní přeměnu té dosud existující, je považován za prvního církevního reformátora. Jeho názory se staly základem reformních učení v 15. a 16. století, především husitství."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f8fa624159cf.zip (46 kB)
Nezabalený formát:
Smerovani_k_husitstvi_enc_ces_dejiny.doc (94 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse