Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smlouva o koupi silničního vozidla - vzor

Smlouva o koupi silničního vozidla - vzor


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí vzor smlouvy o koupi silničního vozidla, uzavřené podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění pro rok 2010.

Obsah

1.
Smluvní strany
2.
Informace o vozidle
3.
Předmět smlouvy

Úryvek

„Smlouva o koupi silničního vozidla
uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

Smluvní strany
1. Prodávající 2. Kupující
[tabulka] [tabulka]


[tabulka]


Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného vozidla:
1. Kupní cena vozidla byla smluvními stranami dohodnuta na výši: Kč včetně DPH.
2. Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného motorového vozidla, nebo byl k jeho prodeji zplnomocněn, a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji vozidla bránili.
3. Kupující prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem vozidla, byla s ním provedena zkušební jízda, vozidlo si dostatečně prohlédl, vozidlo kupuje ve stavu, ve kterém se při podpisu smlouvy nachází s vědomím, že se jedná o vozidlo ojeté, opotřebované úměrně stářím a počtu najetých kilometrů.
4. Prodávající prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na vozidle, a ani žádné nezamlčel.
5. Vlastnická práva k vozidlu přecházejí na kupujícího v okamžiku podepsání kupní smlouvy a uhrazení dohodnuté kupní ceny prodávajícímu.
6. V okamžiku zaplacení kupní ceny prodávajícímu bude kupujícímu předáno výše uvedené vozidlo se veškerou dokumentací, výbavou, doplňky a v takovém stavu, jak je uvedeno v záznamu o technickém stavu vozidla.
7. Prodávající provede odhlášení TP vozidla na kupujícího na příslušném dopravním inspektorátu a zašle doporučeně na adresu trvalého pobytu kupujícího nejpozději v zákonné lhůtě 30 dní po podpisu smlouvy.
8. Tato smlouva nahrazuje po dobu 30-ti dní TP vozidla.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu, je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
10. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, porozuměli jí a činí tak na základě svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.


V ................................. dne .........................“

Poznámka

Práce obsahuje 3 tabulky, rozsah čistého textu je necelá 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dfcace0b4c1e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Smlouva_o_koupi_silnic_vozidla.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse