Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smlouva o rezervaci bytu ve smyslu § 51 občanského zákoníku

Smlouva o rezervaci bytu ve smyslu § 51 občanského zákoníku


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje vzor smlouvy o rezervaci bytu ve smyslu § 51 občanského zákoníku.

Obsah

1.
Údaje o účastnících
2.
Znění smlouvy
3.
Podpisy, datum

Úryvek

"Tuto smlouvu o rezervaci ve smyslu § 51 občanského zákoníku („Smlouva“) uzavírají:

Pan/paní : ………………………………………………… r.č.: ………………………………….
trvale bytem :
bankovní spojení: účet č. ..................................., vedený u ..........................................
var. symbol: .............
(dále v textu jen „prodávající“)

a

Pan/paní: ……………………………………r.č: . …………………………..
trvale bytem : …………………………………
místo podnikání :…………………………………….., IČ : …………………………
bankovní spojení: účet č. ………………………, vedený u ………………………..
(dále v textu jen „zájemce“)

1. Prodávající se zavazuje rezervovat výhradně Zájemci příležitost uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky (dále jen kupní smlouvu). Prodávající prohlašuje, že je na základě Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky ze dne …………….., č.j. V - ……., právní účinky vkladu ke dni……………………..

- vlastníkem bytové jednotky č………/……., umístěné ve 2. nadzemním podlaží č.p. …., na pozemku parc.č. ………., k.ú. ………………., obec Praha, ul. ………………, Praha 6, včetně spoluvlastnického podílu …………………… na společných částech domu č.p……….. a na pozemcích …./…., …./…….., k.ú. Vokovice, obec Praha,

- spoluvlastníkem domu č.p. …. na pozemku č.parc. …/…. o výměře 2 766 m2, zastavěná plocha a nádvoří, dále je spoluvlastníkem pozemku č.parc. …./…. o výměře 2 766 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku č.parc. ../.. o výměře 2 787m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Vokovice, obec Praha, zapsáno na LV …… u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu,

- spoluvlastníkem stavby vstupního objektu bez č.p. na pozemku parc.č. …/…. o výměře 110 m2 zastavěná plocha a nádvoří a dále pozemku parc.č. …./….. o výměře 110 m2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. …./… o výměře 3332 m2 ostatní komunikace v k.ú. Vokovice, obec Praha, zapsáno na LV …. u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f630b844e052.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Smlouva_o_rezervaci_bytu.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse