Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Smlouva o zajišťování správy domu - vzor

Smlouva o zajišťování správy domu - vzor


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vzorová smlouva bez vyplněných údajů.

Obsah

1.
Předmět smlouvy
2.
Práva a povinnosti správce
3.
Práva a povinnosti objednatele
4.
Finanční hospodaření
5.
Odměna správce
6.
Sankce
7.
Výpověď
8.
Společná a závěrečná ustanovení

Úryvek

“ 1. Správce je povinen poskytovat řádně a včas plnění spojená s výkonem správy a plnit zákonem a touto smlouvou stanovené povinnosti.

2. Při provádění správy správce zajišťuje:
- provoz domu včetně technických zařízení a společných technických sítí, a to tak, aby tato zařízení a tyto sítě byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání společných částí domu, bytů a nebytových prostor v domě,
- údržbu a opravy společných částí domu včetně havarijní služby,
- revize a opravy rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odpadů odpadních vod, společné televizní antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,
- prohlídky a čištění komínů,
- plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou objednateli ze zvláštních právních předpisů a objednatel o nich správce vyrozumí, přičemž se smluvní strany dohodnou na eventuální úpravě odměny správce dohodnuté touto smlouvou,
- administrativní a operativně technickou činnost spojenou se správou domu a vedením příslušné technické a provozní dokumentace k domu.

3. V souladu s příslušnými právními předpisy za Společenství vlastníků jednotek v domě vede účetnictví, vypracovává účetní závěrku a přiznání k dani z příjmu právnických osob a postupuje jej objednateli do 20 dnů před lhůtou stanovenou příslušným právním předpisem k jeho předložení.

4. Předkládá objednateli nejpozději do ……….. 200…. každého roku návrh plánu výdajů na správu společných částí domu ( tzv. provozní fond ) pro následující rok včetně rezervy na neplánované výdaje, zejména na odstranění závad havarijního charakteru nebo závad zjištěných revizemi. K předloženému návrhu plánu se objednatel vyjádří nejpozději do 30 dnů po jeho obdržení. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že předložený návrh schválil. Na základě schváleného plánu výdajů stanoví správce celkovou výši roční zálohy na tyto výdaje za dům, výši měsíční zálohy jako 1/12 z celkové roční zálohy na dům a dle pravidel uvedených v Prohlášení vlastníka i výši měsíční zálohy, připadající na jednotlivé vlastníky jednotek. Správce je oprávněn měnit v průběhu zúčtovacího období výši měsíčních záloh stanovených v tomto odstavci jen na základě písemného souhlasu objednatele."

Poznámka

Vzor pro zhotovení smlouvy o zajišťování správy domu při koupi bytu do osobního vlastnictví mezi vlastníky bytových jednotek a správcovskou firmou

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47285e9f4c521.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Smlouva_o_zaj_spravy_domu.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse