Sociální role


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky objasňují pojmy sociální role a sociální pozice a nastiňují typy konfliktu rolí. Poté práce rozděluje role podle různých kritérií a nakonec jmenuje možné typy rolí ve skupině.

Obsah

1.
Sociální role
2.
Sociální pozice
3.
Konflikt rolí
4.
Rozdělení rolí
5.
Rozvržení rolí ve skupině

Úryvek

" Sociální role
-soubor očekávaných chování člověka, odráží jeho postavení ve společnosti, je tím, co se od člověka v daném postavení očekává
-člověk hraje ve svém životě současně několik rolí-žena-dcera, matka, sestra, manželka, sekretářky—člověk se s ní může identifikovat nebo jí může jen hrát
 Sociální pozice
-status-je hodnota postavení, které člověk zaujímá v určitém sociálním útvaru
-toto postavení má vzhledem k ostatním určitou hodnotu a je svázáno s výkonem určité role

-spjatost role se statusem má například někdo v zaměstnanecké hierarchii-postavení ředitele není spjato s vynášením odpadků, ale od role otce může být tato činnost očekávaná
-sociální role j chování plynoucí z dané sociální pozice (statusu), role je jejím dynamickým aspektem, nemůžou bez sebe vzájemně existovat

Konflikt rolí
-R.K. Merton-3 druhy konfliktu rolí
1/ v rámci jedné role-jedinec se nedokáže vyrovnat s požadavky ostatních
2/mezi rolemi-rozpor s očekávaným chování ve dvou rolích-jedna to požaduje, druhá nepovoluje
3/já versus role-spor mezi potřebami a schopnostmi jedince a očekávaným chováním plynoucím z role

Rozdělení rolí

1/krátkodobé-zkoušení u tabule
2/dlouhodobé-syn, dcera (doživotní)

1/formální-stanovena pravidla pro určité chování
2/neformální-náplň role si utváříme sami

1/skupinové-součástí nějakého celku, vedoucí zájmového kroužku
2/ individuální-role syna, matky

1/elementární-vstupujeme pouze do jednoho vztahu
2/komplexní-více vztahů-bereme ohledy i na jiné vztahy

1/vrozené-narodíme se s nimi
2/získané-v průběhu života je získáme

1/nucené
2/volitelné

Rozvržení rolí ve skupině
Izolovaný člen-kladný i záporný vztah, sám se vyděluje, neúčastní se
Běžný člen-rovnováha
Zamítaný člen-nejvíce negativních vztahů k němu
Hvězda-nejvíce kladných vztahů od ostatních členů, nekonfliktnost, komunikativnost
Vůdce-autorita-určuje zaměření skupiny, hlavní role
Oponent-kritika vůdce, při konfliktu vůdce číslo dvě"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512a46463832f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Socialni_role.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse