Sociologie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce stručně popisuje téma sociologie. Popisuje strukturu sociologie, resocializace nebo sociální deviaci.

Obsah

1.
Stručný popis sociologie

Úryvek

"
Sociologie
• vznik - Aristoteles (4. století A.C.)
• člověk je zoon politicon - bytost společenská
• 19. století – vzniká sociologie jako vědní obor - Francouz August Comte - Kurz pozitivní filozofie předmět zájmu - societas - společnost, logos - věda

1. člověk ve společenských vztazích (interakce)
2. člověk v sociálních skupinách (rodina, třída, národ)
3. společenské jevy (rozvodovost, nezaměstnanost, xenofobie)
4. celkový obraz společnosti (struktura, vývoj)

Struktura sociologie
1. obecná psychologie - vymezuje předmět zájmu sociologie, stanovuje výzkumné metody, poskytuje teoretický základ
2. aplikované sociální disciplíny - sociální rozvrstvení, rasové a etnické skupiny, volný čas, reklama
3. sociální výzkum
o kvantitativní -potvrzení nebo vyvrácení hypotéz, obecnější, větší počet dotazovaných, metody - dotazník, anketa
o kvalitativní - menší počet respondentů, více do hloubky, nelze zobecnit, názory, spojitosti, analýza osobnosti

Techniky práce se skupinou
• sociometrie -zjišťuje vztahy ve skupině (sympatie, antipatie, postavení členů, sociogram - Jacob Levy Moreno
• sociogram je FORMALIZOVANÝ symbolický zápis sociopreferenčních vztahů, analýzou těchto skupinových vztahů se zabývá sociometrie • sociodrama - řeší vztahy a postavení ve skupině prostřednictvím navození dramatické situace, využívá hraní různých rolí - Jacob Levy Moreno • ohniskové skupiny - focus groups - diskuze, komunikace na nějaké téma s vybranou skupinou osob (například reprezentativní vzorek pracovníků) - Robert Merton
Socializace
• Pro správnou socializaci je rodina
Resocializace
• Opětné začlenění do společnosti, které vzniká v souvislosti s novým sociálním postavením např. po ukončení z vězení
• Přizpůsobení do společnosti
Sociální deviace
• Jedná se o odchylku od společenských pravidel vytvořených během socializace"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5734a295a8aa9.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Sociologie_22.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse