Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Speciální pedagogika pro vychovatele - otázky ke SZZk

Speciální pedagogika pro vychovatele - otázky ke SZZk

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor státnicových otázek ze speciální pedagogiky pro vychovatele zpracovává celkem 16 témat. Nejprve si ve stručných bodech všímá historického vývoje péče o postižené ve světě i na území České republiky. Poté vysvětluje proces socializace a resocializace, charakterizuje kurikulární dokumenty či pedagogicko-psychologické poradny. Zabývá se péčí o jedince se speciálními potřebami, se sluchovým, zrakovým a tělesným postiženým a chronicky nemocných. Popisuje chráněné dílny a také se věnuje osobám mimořádně nadaným a specifikům v jejich vzdělávání. Text se dále soustředí na parciální poruchy, uvádí tedy projevy dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dalších. Poté zkoumá lateralitu, zmiňuje se o vzdělávání seniorů a seznamuje se speciálně-pedagogickou diagnostikou.

Obsah

1.
Vývoj péče o postižené
1.1.
Analýza všech přístupů k postiženým
1.2.
Chronologický přehled k dějinám speciální výchovy ve světě
1.3.
Chronologický přehled k dějinám speciální výchovy v České republice
2.
Změna paradigmatu v české speciální pedagogice v 90. letech 20. století
2.1.
Model medicínský
2.2.
Model sociálně patologický
2.3.
Model prostředí
2.4.
Model antropologický
3.
Proces socializace a resocializace jedinců se speciálními potřebami
3.1.
Proces socializace a resocializace jedinců se speciálními potřebami
3.2.
Vývojová podmíněnost jedince v oblasti sociálního učení
3.3.
Vývoj „já“ v pojetí hlavních teorií osobnosti
3.4.
Teorie osobnosti = vývoj pojetí (názorů) osobnosti
4.
Kurikulární dokumenty a jejich vliv na výchovně vzdělávací proces
4.1.
Nový systém kurikulárních dokumentů
4.2.
Systém kurikulárních dokumentů
4.3.
Vzdělávací oblasti
4.4.
ŠVP – školní vzdělávací plán
4.5.
§ 18 Individuální vzdělávací plán
4.5.1.
Individuální vzdělávací plán
4.6.
§5 Typy speciálních škol
5.
Poradenské služby v procesu integrace/inkluze určené pro školy
5.1.
Pedagogicko psychologické poradny PPP - § 5
5.2.
Speciálně pedagogická centra SPC - § 6
5.3.
Poradenští pracovníci na škole - § 7
5.4.
Střediska výchovné péče SVP
5.5.
Další typy poradenských služeb
5.5.1.
Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci
5.5.2.
Poradenské aktivity svépomocných sdružení
5.5.3.
Centra samostatného života
5.6.
Legislativní vymezení školských poradenských zařízení
5.7.
Pedagogická integrace
5.8.
Legislativní vymezení pedagogické integrace
6.
Moderní trendy v péči o jedince se speciálními potřebami (SP)
6.1.
Definice pojmů
6.2.
Informovanost
6.3.
Prevence
6.4.
Mainstreamining
6.4.1.
Typy mainstreaminingu
6.4.2.
Metody mainstreaminingu
6.5.
Deinstitucionalizace
6.6.
Mezioborový přístup
6.7.
Spolupráce resortů a organizací
6.8.
Mentální postižení
6.9.
Kombinovaná onemocnění - hluchoslepota
6.10.
Duševní nemoci
6.11.
Tělesně postižení
6.12.
Sluchově postižení
6.13.
Zařízení rodinného typu
6.14.
Chráněné bydlení a podporované bydlení
6.15.
Pracovní uplatnění
6.16.
Chráněné dílny
6.17.
Podporované zaměstnávání (PZ)
6.17.1.
Zaměstnání
6.18.
Poskytovaná podpora
6.19.
Celoživotní vzdělávání
7.
Problematika jedinců mimořádně nadaných
7.1.
Nadání x talent
7.2.
Charakteristické projevy
7.3.
Druhy nadání
7.4.
Specifika vzdělávání
7.5.
Legislativa pro vzdělávání nadaných
8.
Speciálně pedagogická podpora osob se sluchovým postižením
8.1.
Výskyt sluchového postižení v populaci
8.1.1.
Podle místa vzniku postižení
8.1.2.
Podle období vzniku postižení
8.1.3.
Podle stupně postižení
8.2.
Etiologie sluchového postižení
8.3.
Diagnostika
8.4.
Kompenzace sluchových vad, kompenzační pomůcky
8.4.1.
Lehká sluchová vada
8.4.2.
Těžší sluchová vada
8.4.3.
Typy sluchadel
8.4.4.
Těžká sluchová vada
8.4.5.
Kochleární implantát
8.5.
Psychické zvláštnosti sluchově handicapovaných
8.6.
Komunikační systémy sluchově postižených
8.6.1.
Znakový jazyk
8.6.2.
Odezírání
8.6.3.
Totální komunikace
8.6.4.
Znakový dorozumívací systém
8.7.
Programy výuky neslyšících
8.8.
Zásady komunikace se sluchově handicapovaným
9.
Speciálně pedagogická podpora osob se zrakovým postižením
9.1.
Hygiena zraku ve škole
9.2.
Nejčastější druhy zrakových vad
9.3.
Refrakční vady
9.3.1.
Krátkozrakost (myopie)
9.3.2.
Odchlípení sitnice
9.3.3.
Dalekozrakost (hypermetropie)
9.3.4.
Vetchozrakost (presbyopie)
9.3.5.
Astigmatismus
9.4.
Barvoslepost (achromatopsie, achromázie)
9.5.
Šeroslepost (hemeralopie)
9.6.
Šedý zákal (cataracta)
9.7.
Glaukom – zelený zákal
9.8.
Senilní okulární degenerace sítnice
9.9.
Šilhavost (strabismus, heterotrofie)
9.10.
Tupozrakost (amblyopie)
9.11.
Příčiny těžkého zrakového postižení
9.12.
Slabozrakost
9.12.1.
Speciální optické pomůcky pro slabozraké
9.13.
Nevidomost (slepota, amauróza)
9.13.1.
Speciální optické pomůcky pro nevidomé
9.14.
Komunikace se zrakově postiženými, slabozrakost, nevidomost
10.
Speciálně-pedagogická podpora jedinců s tělesným postižením
10.1.
Klasifikace pohybových poruch
10.2.
DMO - Dětská Mozková Obrna, ICP - Infantilní Cerebrální Paréza
10.2.1.
Klasifikace DMO
10.3.
Formy spastické
10.4.
Formy nespastické
10.5.
Rozdělení DMO
10.5.1.
Zdravotní postižení provázející DMO
10.5.2.
Léčba
10.5.3.
Terapie DMO
10.6.
Psychické zvláštnosti při DMO
10.6.1.
Deformace
10.6.2.
Malformace a amputace
11.
Speciálně pedagogická podpora chronicky nemocných
11.1.
Chronicita
11.2.
Psychické reakce na chorobu
11.3.
Reakce dítěte na nemoc
11.3.1.
Strach a úzkost
11.3.2.
Smutek a truchlení
11.3.3.
Apatie a rezignace
11.4.
Reakce rodičů na onemocnění dítěte
11.5.
Epilepsie
11.5.1.
Epileptický záchvat
11.5.2.
Typy epileptických záchvatů
11.6.
Astma bronchiale
11.7.
Alergie
11.8.
Fenylketonurie
11.9.
Poruchy metabolismu tuků (lipidů)
11.10.
Srdeční vady (vrozené srdeční anomálie)
11.11.
Cystická fibróza (mukoviscidóza)
11.12.
Chronické selhání ledvin
11.13.
Diabetes mellitus
11.14.
Apalický syndrom
11.15.
Herní terapie
11.16.
Školy při zdravotnických zařízeních
12.
Problematika jedinců s parciálními poruchami
12.1.
Reedukace dyslexie
12.2.
Dyslexie
12.3.
Dysortografie
12.4.
Dysgrafie
12.5.
Dyskalkulie
12.6.
Dysmúzie
12.7.
Dyspinxie
12.8.
Dyspraxie
12.9.
Diagnostika specifických poruch učení
12.10.
Přístupy k dětem s SPU
12.11.
Diagnostická zkouška SPU
13.
Lateralita
13.1.
Lateralita zraku
13.2.
Leváctví
13.2.1.
Typy leváků
13.2.2.
Komplikace a problémy u leváků
13.2.3.
Pozitiva leváctví
13.2.4.
Některé zásady v přístupu k levákům
13.3.
Vyšetření laterality podle několika Sovákových zkoušek:
14.
Jedinec se sociálním znevýhodněním
14.1.
Sociální znevýhodnění - definice
14.2.
Sociální znevýhodnění – definice dle zákona 561/2004, §16
14.3.
Přípravné třídy
14.3.1.
Funkce přípravné třídy
14.3.2.
Cíle výchovně-vzdělávacího procesu v přípravné třídě
14.3.3.
Legislativní zakotvení přípravných tříd
14.3.4.
Schválené učební dokumenty, podle kterých se v této třídě pracuje
14.3.5.
Náplň práce v přípravné třídě:
14.3.6.
Strategie ve vzdělávání minorit (zaměřeno na romské etnikum)
14.3.7.
Hlavní směry koncepce této Mezirezortní skupiny
15.
Stáří a stárnutí
15.1.
Základní pojmy
15.2.
Věk
15.3.
Proces stárnutí
15.4.
Potřeby seniorů a jejich rodin
15.5.
Vzdělávání seniorů
15.6.
Služby pro seniory
16.
Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství
16.1.
Pojetí speciálně-pedagogické diagnostiky
16.2.
Speciálně-pedagogická diagnostika se dělí podle druhu postižení
16.3.
Diagnostika se provádí v oblastech
16.4.
Speciálně pedagogické diagnostické metody
16.5.
Diagnostický proces – fáze, postupy a cíle ve speciální pedagogice
16.6.
Fáze poradenského procesu
16.7.
Postupy diagnostického procesu
16.8.
Diagnostická otázka a stanovení hypotézy
16.8.1.
Získávání diagnostických dat
16.8.2.
Interpretace získaných dat
16.8.3.
Prognóza, závěry pro další působení
16.9.
Cíle diagnostického procesu ve speciální pedagogice
16.10.
Hlavní oblasti speciálně pedagogické diagnostiky dle zaměření
16.10.1.
Diagnostika hrubé a jemné motoriky
16.10.2.
Diagnostika grafomotoriky a kresby
16.10.3.
Diagnostika sociální a citové oblasti
16.10.4.
Diagnostika rozumových schopností
16.10.5.
Diagnostika oblasti verbálních schopností
16.10.6.
Orientační sluchová zkouška
16.10.7.
Orientační vyšetření mluvidel
16.10.8.
Orientační zkouška dýchání
16.10.9.
Orientační zkouška motoriky mluvidel
16.10.10.
Orientační zkouška artikulační obratnosti
16.10.11.
Orientační zkouška fonematického sluchu
16.10.12.
Orientační vyšetření výslovnosti
16.10.13.
Orientační vyšetření slovní zásoby
16.10.14.
Orientační zkouška řečového projevu
16.10.15.
Orientační zkouška verbální sluchové paměti
16.10.16.
Orientační zkouška zrakové percepce
16.10.17.
Orientační zkouška laterality

Úryvek

"3. Proces socializace a resocializace jedinců se speciálními potřebami.
Proces socializace a resocializace jedinců se speciálními potřebami
• Cílem spec. ped. je dosáhnout u postiženého jedince co možná nejvyššího stupně socializace či resocializace. Probíhá-li socializace úspěšně, člověk má v sobě zakotveny sociální normy, hodnoty, vystupování, ale také i sociální role svého společenského a kulturního okolí.
• Proces socializace
• Socializace není nikdy ukončena. Jedná se o vývoj lidské osobnosti, k níž na jednu stranu patří osobní individualita, která jedince odlišuje od okolí, ale také i sociální charakter, který mezi sebou mají všichni členové jedné společnosti či společenství. (Hodnoty, normy, sociální role apod.)
• Během socializace dochází k proměnám, jimiž se jedinec postupně vzdaluje od výchozího stavu novorozeněte a stává se z něho člověk jako kulturní bytost schopná fungovat ve složitém systému lidské společnosti.
• Z pohledu spec. ped. je socializace zapojení jedince do společenství lidí po stránce pracovní, výchovné a vzdělávací, společenské.
• Socializace se rozlišuje na primární, sekundární a terciární.
• Primární socializace probíhá v rodině a končí s uzavřenou individualizací jednotlivce. Normy, které se během této socializace vstřebají, platí jako stabilní, ale mohou se během života ještě změnit. Primární socializace trvá do třetího roku života.
• Sekundární socializace připravuje individuum na jeho roli ve společnosti a probíhá zejména v rodině, ve škole a v kontaktu s vrstevníky. Probíhá zhruba od třetího roku života.
• Terciární socializace se uskutečňuje v dospělosti a označuje přejímání, které individuum neustále uskutečňuje v interakci se svým sociálním okolím.
• životní potřeby člověka:
• biologické – příjmu, vyměšování, aktivity...
• psychologické – něco v životě dokázat, tvořivé činnosti, objevovat a porozumět, být jedinečný...
• sociální – někam patřit, spolupráce, soutěžení...
• Realizace potřeb v životě handicapovaných osob může být různým způsobem modifikováno (mít specifický charakter), v žádném případě by ale jejich naplnění nemělo být definitivně zamezeno faktem defektu.
• 4 stupně socializace ve speciální pedagogice:
• integrace - úspěšné a bezproblémové začlenění postižených osob do pracovního a společenského prostředí bez potřeby dalších zvl. opatření (úlev, výhod...)
• adaptace - poměrně úspěšné začlenění postiženého člověka do společnosti, která ale musí být jeho potřebám přizpůsobena
• utilita - tzv. sociální upotřebitelnost znevýhodněného jedince - zařazení do společensky užitečné práce za předpokladu celoživotní společenské ochrany a pomoci
• inferiorita - sociální nepoužitelnost, segregace, začlenění postiženého jedince do běžné společnosti a prac. procesu není možné, většinou vícenásobně postižení, soc. vztahy jsou nevytvořeny (resp. zcela ztraceny)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Obsahuje tabulku a schémata, rozsah čistého textu je cca 83 stran. Rozsah jednotlivých otázek je 2,5 – 9 stran. Text obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21243
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse