Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Společnost Pizza delivery, s.r.o. - zakladatelský rozpočet

Společnost Pizza delivery, s.r.o. - zakladatelský rozpočet

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této seminární práce je vytvoření zakladatelského rozpočtu fiktivní společnosti Pizza delivery, která se bude zabývat výrobou, prodejem a rozvozem pizzy. Text se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy a souvislosti, zatímco v praktické části jsou sestaveny finanční výkazy pro zakládaný podnik. V závěru autor posuzuje, zda se vyplatí podnik provozovat, nebo zda by mohlo být podnikání v této oblasti ztrátové.

Obsah

1.
Úvod
2.Teoretická část
2.1
Základní pojmy a souvislosti
3.
Analytická část
3.1
Organizace podniku
3.2
Ekonomický cíl podnikání
3.3
Provozovna
3.4
Využitelný časový fond
3.5
Personál
3.6
Přehled nutných počátečních nákladů a investice
3.7
Úvěr
3.8
Počáteční rozvaha
3.9
Výnosy a náklady
3.10
Analýza bodu zvratu
3.11
Odpisy
3.12
Výkaz zisků a ztráty
3.13
Konečná rozvaha
3.14
Ukazatelé rentability
3.15
Cash flow
3.16
Oportunitní náklady
4.
Závěr

Úryvek

"Zakladatelský rozpočet
Je nedílnou součástí podnikatelského projektu a soustřeďuje se na ekonomické záležitosti spojené se počátkem a dalším průběhem podnikání. Slouží rovněž jako podklad pro jednání s investory. Kvalitní a úplný podnikatelský rozpočet by měl řešit zejména tyto otázky:

• počáteční potřebu kapitálu nutného pro rozjezd podnikání
• nalezení vhodných zdrojů financování
• očekávaný hospodářský výsledek podnikání za určitou časové období (zpravidla po 1. roce) a předpokládanou návratnost a výnosnost vloženého kapitálu
• oportunitní náklady

Rozvaha (bilance)
Je přehledný soupis majetku podniku k určitému časovému okamžiku. Majetek je vyjadřován v penězích a je posuzován z hlediska formy (aktiva) a zdrojů jeho financování (pasiva).

Aktiva
Aktiva, čili majetek podniku se dále člení na dlouhodobá aktiva (dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek) a oběžná aktiva (zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek).

Pasiva
Pasiva, čili zdroje krytí aktiv se dále člení podle hlediska vlastnictví zdrojů na vlastní kapitál (základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, hospodářský výsledek) a cizí zdroje (krátkodobé a dlouhodobé závazky, rezervy, úvěry).

Výkaz zisků a ztrát (výsledovka)
Tento dokument zachycuje tok výnosů a nákladů a ukazuje hospodářský výsledek podniku za určité časové období. Podle zákona je povinnou součástí účetní uzávěrky.

Výnosy
Výnosy jsou peněžně vyjádřené výsledky plynoucí z provozování podniku za určité časové období. Na rozdíl od příjmů není důležité, zda již došlo k jejich inkasování.

Náklady
Náklady jsou peněžně vyjádřené prostředky za určité časové období, které byly vynaloženy za účelem získání výnosů. Na rozdíl od výdajů není důležité, zda již byly zaplaceny.

Hospodářský výsledek
Je rozdíl, který vznikne odečtením nákladů od výnosů. Pokud výnosy převyšují náklady, podnik dosahuje kladného hospodářského výsledku, pokud náklady převyšují výnosy, podnik dosahuje záporného hospodářského výsledku.

Odepisování majetku
Je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Vlastní odpis je peněžním vyjádřením opotřebení (fyzického nebo morálního) dlouhodobého majetku za určité období. Rozeznáváme 2 metody odepisování a to metodu časovou a metodu výkonovou. Časová metoda může být lineární (výše odpisu je po celou dobu odepisování stejná) nebo nelineární (progresivní nebo degresivní), kdy výše odpisu v jednotlivých letech stoupá nebo klesá. Kromě účetních odpisů rozeznáváme ještě daňové odpisy, které slouží pro potřeby výpočtu daně z příjmů. Daňové odpisy jsou upraveny zákonem, majetek se třídí do konkrétních odpisových skupin a metody odepisování jsou rovnoměrné nebo zrychlené."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek. Čistý text dosahuje cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20001
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse