Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Spory v Novém zákoně

Spory v Novém zákoně


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o popis "sporů" a rozdělení náboženských skupin, které se v Novém zákoně objevují.

Obsah

1.
Spor o vzkříšení
2.
Běda zákoníkům a farizeům
3.
Spor o sobotu
4.
Tradice otců
5.
Levirální manželství
6.
Daně Ježíšovy doby
7.
Herodiáni
8.
Farizeové
9.
Saduceové
10.
Zákoníci
11.
Velekněží
12.
Starší
13.
Použitá literatura:

Úryvek

" DANĚ JEŽÍŠOVY DOBY

Když se Judsko stalo přímou římskou provincií, byl proveden soupis poplatníků. Daně byly pronajímány výběrčím. Kromě toho byla placena daň z hlavy na znamení poddanství. Byla taktéž placena daň chrámová = 2 drachny. Byla ustanovena k hrazení chrámových vydání při ranních a večerních obětech. Časem byla změněna na nucenou roční dávku. tato daň nesmí být zaměňována s daní placenou římskému císaři.

HERODIÁNI

Příznivci, a stoupenci vládního režimu Heroda Antipy. Herodiáni tvořili jádro sekty saducejské, která uznávala vládu Herodů. Farizeové a většina židovského národa Herodovu nadvládu těžce snášeli. Herodiáni a Farizeové byli politickými nepřáteli, ale v nenávisti vůči Kristovi byli jednotní a svorní.

FARIZEOVÉ

Název je odvozen z hebrej. slova „perušim“ což znamená člověk oddělený, odloučený, libující si ve zvláštnostech. V dějinách židovského náboženství vytvořili náboženskou stranu, sektu, sebevědomě vystupující, farizejsky učenou, zastupující věřící židy. Mezi židovskými vzdělanci zaujímala první místo. Farizeové zaváděli do Zákona různé malichernosti a předpisy a kladli na ně větší váhu než na Zákon Boží."

Poznámka

Velmi stučné a spíše heslovité.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45be1fa23a472.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Novy_zakon.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse